Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri.

Yazarlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin "Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar" adlı kitabının genişletilmiş yeni baskısı çıktı.

GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATANLAR

Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri.

Bunlar yaşadıkları devirde, hayatları ve davranışlarıyla örnek olanlar. Vefatlarından sonra ise sözleri, eserleri, menkıbeleri ve şiirleriyle asırların ötesinden tâliplerine, sevenlerine ışık saçanlar.

Bu kitapta işte bunlardan 70 tanesine yer verilmiş. Onların kısa hayat hikâyeleri, menkıbeleri sâde ve anlaşılır bir üslûpla dile getiriliyor.

Önce ilk sûfiler anlatılıyor. Gazâlî ve İbn Aarabî gibi kitap yazan müellif mutasavvıflar zikrediliyor. Abdülkadir Geylânî’den îtibâren tarîkat kuran başlıca büyükler yazılıyor.

Yûnus Emre, Akşemseddin ve benzeri Anadolu Erenlerine ve onların hikmet dolu şiirlerine yer veriliyor. Son bölümde ise 20. asırda yaşamış bir kısım Gönül Erleri anlatılıyor.

İÇİNDEKİLER

I. ÖNCÜLER (İlk Sûfilerden)

1. Hasan-ı Basri,
2. İbrâhim Bin Edhem,
3.Râbia-i Adeviyye,
4. Fudayl b. Iyaz,
5. Hâris-i Muhâsibî,
6. Zünnûn-ı Mısrî,
7. Serî es-Sekatî,
8. Bâyezîd-i Bestâmî,
9. Mâruf-ı Kerhî,
10. Sehl Bin Abdullah Tüsterî,
11. Cüneyd-i Bağdâdî,
12. Hallâc-ı Mansur.

II. MÜELLİF SUFİLERDEN

13. Kuşeyrî,
14. Hucvîrî,
15. Gazâlî,
16. Sühreverdî,
17. Muhyiddin İbni Arabî,
18. Sadreddîn-İ Konevî,
19. Sultan Veled

III. TARİKAT  PİRLERİ

20. Abdülkadir Geylânî,
21. Ahmed Yesevi,
22. Seyyid Ahmed Rifâî,
23. Necmeddin Kübrâ,
24 Ebü’l-Hasan Şâzilî,
25. Haci Bektâş-ı Velî,
26. Mevlânâ Celâleddin Rûmî,
27. Bahâeddin Nakşibend,
28. Yahyâ Şirvânî

IV. ANADOLU ERENLERİ

29. Yûnus Emre,
30. Ahmet Eflâkî,
31. Somuncu Baba,
32. Süleyman Çelebi,
33. Emir Sultan,
34. Hacı Bayram Velî,
35. Kaygusuz Abdal,
36. Yazıcıoğlu Mehmet,
37. Akşemseddin,
38. Eşrefoğlu Rûmî,
39. İbrâhim Tennûrî,
40. Dede Ömer Rûşenî,
41. Abdullah İlâhî,
42. Sünbül Efendi,
43. İbrâhim Gülşenî,
44. Merkez Efendi,
45. Ümmî Sinan,
46. Beşiktaşlı Yahyâ Efendi,
47. Üftâde,
48. Şemseddin Sivâsî,
49. Nizâmolu Seyfullah,
50. Aziz Mahmud Hüdâyî,
51. ibrâhim Efendi,
52. Gaybî Sun’ullah,
53. Evliyâ Çelebi,
54. Niyâzî Mısrî,
55. İsmâil Hakkı Bursevî,
56. Sezâyî-i Gülşenî,
57. Erzurumlu İbrâhim Hakkı,
58. Mîr Hamza Nigârî

V. SONRAKİLERDEN (20. asır)

59. Es’ad Erbîlî,
60. Kenan Rifâî,
61. Tâhiru’l-Mevlevî,
62. Alvarlı M. Lufi Efendi,
63. Hacı Veyiszâde,
64. Yaman Dede,
65. Lâdikli Mehmed Ağa,
66. Mehmed Zâhid Koktu,
67. Ramazanoğlu Mahmud Sâmi,
68. Muzaffer Ozak,
69. Yahyâlılı Hacı Hasan Efendi,
70. Dârendeli Osman Hulûsi Efendi

Mavi Yayıncılık
0212 635 83 95;
Kariye mah. Uçbey sk. 7/2,
Edirnekapı-İstanbul
 

Bookmark and Share

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
Bati Düsüncesi ve Mevlana - Prof. Dr. İsmail Yakıt
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
1001 Beyit - Hüseyin Top
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Rubâîler - Şefik Can
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Mevlevîname: - Rıza DURU
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Şimdiden
M. Faik Özdengül
Saklı Miras Miraciyyesi
İsmail Güleç
Gürcü Hâtun
Misafir Yazar
Sofra sırları
Mahmut Erol Kılıç
Vefa’ya selâm
Cuma Mektupları
Mevlâna’yı Anlayabilmek
Muhsin İlyas Subaşı
Mevlânâ Anlayışları
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNA, İSLÂM VE DÜNYA BARIŞI
Nuri Şimşekler
DÜNYA MEVLÂNA'YA MUHTAÇ
Yakup Şafak
MESNEVÎ’DE BEN ve SEN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
HZ. MEVLÂNÂ’YI ANLAMAK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Semâ
Cemalnur Sargut
Semazenler
Emin Işık
Sahte Şeyhler
Editör'den
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
İsmail Yakıt
Mevlâna'yı Anlamayanlar
Tarihten Bir Yaprak
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM
Sezai Küçük

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0257 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya