Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

743. Vuslat

Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat etkinliklerinde bu yıl Zekâi Dede’nin Sûzidil Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra edilecek.

07 Aralık 2016

Hz. Mevlana’nın 742. Vuslat etkinliklerinde bu yıl Zekâi Dede’nin Sûzidil Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra edilecek.

Uluslararası Mevlâna Kültür Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun düzenleyeceği Mevlevî mukabelesinde bu yıl Zekâi Dede’nin Sûzidil Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra edilecek.

7-17 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Mevlâna Kültür merkezinde düzenlenecek olan Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü Anma etkinliklerinde bu yıl, 11 gece, 3 gündüz olmak üzere 14 Mukâbele-i Şerîf (Sema - Ayin-i Şerif) gerçekleştirilecek; sergiler, tiyatro, konser, panel, sempozyum, söyleşi ve çalıştaylarla zenginleştirilerek icra edilecektir.

743. Vuslat Programı

SÛZ-İ DİL ÂYÎN-İ ŞERÎFİ

M. Zekâî Dede

BİRİNCİ SELÂM

Yâ sagîre’s-sinni ya ratbe’l-beden
Yâ karîbe’l-ahdi min şürbi’l-leben

Ruhuhû rûhî ve rûhî ruhuhû
Men reâ rûhayni âşâ fî beden

Sahha inde’n-nâsi ennî âşıkun
Gayru en lem ya‘rifû aşkî bi-men

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilün [Remel]

A yaşı küçük, bedeni ter ü taze dilber; a süt emme çağına daha yakın olan, bu yüzden de Tanrı ahdine bizden daha yakın bulunan güzel! Onun canı benim canım; benim canım da onun canı; bir bedende iki canın yaşadığını kim görmüştür? Halk, adamakıllı anladı gitti benim âşık olduğumu; yalnız kime âşığım, onu bilemiyor kimse.

Tâ âşık-ı an yârem bî-kârem u bâ kârem
Ser-geşte vü pâ-ber-câ mânende-i pergârem

İkrâr me-kün hâce men bâ tü ne-mî gûyem
Men mürde ne-mî şûyem men hâre ne-mî hârem

Vezni: Mef‘ûlü mefâîlün mef‘ûlü mefâîlün [Hezec]

O sevgiliye âşık olduğumdan beri hem işsiz güçsüzüm, hem de işte güçteyim. Pergel gibi, bir ayağım sâbit, başım ise dönmekte. Ey efendi! Sen (istersen) kabûl etme; (zaten) ben sana söylemiyorum ki! Ben ölü yıkayıcısı, kaya yontucusu değilim.

İn kîst in in kîst in şîrîn ü zîbâ âmede
Sermest ü na‘leyn der begal der hâne-i mâ âmede

Hâne der ô hayran şüde endîşe ser-gerdan şüde
Sad akl u can ender peyeş bî-dest ü bî-pâ âmede

Ey ma‘den-i âteş bi-yâ âteş çi mî cûyî zi mâ
Vallah ki mekrest ü değâ in nâgeh incâ âmede

Rû-pûş çün pûşed tü-râ ey rû-yi tü şemsü’d-duhâ
Ey künc-i hâne ez ruhat çün deşt ü sahrâ âmede
Vezni: Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün [Recez]

Kimdir   bu,    kimdir   bu   ki   tath-tatlı,    güzel-güzel   gelmiş;    sarhoş, ayakkabları koltuğunda, evimize girmiş. Ev  ona hayran,   düşüncenin  başı dönüyor;  huzurunda yüzlerce  akıl, yüzlerce can, elsiz ayaksız bir hale düşmüş. Ey ateş madeni, gel. Bizden ne diye ateş istersin? Ey zamansız gelen sevgili, andolsun Tanrı’ya, bu bir hile, bir afsun. Ey yüzü kuşluk güneşi gibi parlak güzel,  ey evin  bucağı, yüzünün nuruyla sahraya, ovaya dönen sevgili, duvak nasıl gizliyebilir seni?

Ne-dâred pây-ı aşk-ı ô dil-i bî-dest ü bî-pâyem
Ki rûz u şeb çü mecnûnem ser-i zencîr mî hâyem

Hayâlât-ı heme âlem egerçi âşinâ dâned
Be hun garke şeved billâh eğer in râz büg’şâyem

Vezni: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün [Hezec]

Elden ayaktan kesilmiş olan gönlümde, onun aşkına direnecek tâkat yok. Deli gibiyim; gece gündüz zincirin ucunu dişliyorum. Bütün dünyadaki hayaller, yüzme bilirler ama, bu sırrı açarsam, billâhi (hepsi) kanda boğulur.

İKİNCİ SELÂM

Geh çerh-zenan hem-çün felekem
Geh bâl-zenan hem-çün melekem

Çerham pey-i Hak raksam pey-i Hak
Men z’ân-ı veyem nî müşterekem

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün [Mütedârik]

Kâh gökyüzü gibi dönmedeyim, kâh melek gibi kanat çırpmada… Dönüşüm de Allah için, oynamam da Allah için. Ben O’ndanım (ama, onunla)  birleşmiş (ortak) değilim.

ÜÇÜNCÜ SELÂM

Perde-i dîğer me-zen cüz perde-i dildâr-ı mâ
An hezâran Yûsuf-ı şîrîn-i şîrinkâr-ı mâ

Yûsufan râ mest kerd ü perdehâ-şan ber derîd
Gamze-i çeşmân-ı mest-i an şeh-i hunhâr-ı mâ
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün [Remel]

O her işi tatlı, şirin, binlerce Yûsuf’a bedel olan  sevgilimizin perdesinden başka bir perdeye vurma. O kan dökücü padişahımızın baygın gözlerindeki yan bakış, (nice) Yusufları mest etti; perdelerini yırttı!

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bay olur bay ise sultân olur

Vezni: Müfteilün fâilün müfteilün fâilün [Münserih]

Binlerce tebrikler! Bu nasıl bir sultandır ki hizmetçisi olanlar, padişah olur. Bugün her kim (Sultan) Veled’e inanıp yüz sürerse, fakir ise bey olur, bey ise sultan olur.

 Ser be girîban dürüst sôfi-i esrâr râ
Tâ çi ber âred zi gayb âkıbet-i kâr râ

Âb be hâk âmede bâd ber âteş zede
Aşk be hem ber zede hayme-i in çâr râ
Vezni: Müfteilün fâilün müfteilün fâilün [Münserih]

Sırlara (dalmış olan) sûfi, işin sonunda gaybdan ne zuhûr edecek diye başını iyice koynuna sokmuş (beklemekte)… Su toprağa gelir, rüzgâr ateşe düşer… Aşk ise bu dördünün çadırını kırıp geçirir.

Bâde dih an yâr-ı kadeh-bâre râ
Yâr-ı turuş-rûy-i şeker-pâre râ

Hâmuş kün güft ez in âlemest
Terk kün in âlem-i gaddâre râ

Vezni: Müfteilün  müfteilün fâilün [Serî]

O kadehe düşkün dosta, (o) ekşi yüzlü, şeker parçası sevgiliye kadeh ver. Sus! Söz, bu âlemdendir. Şu zâlim dünyayı bırak!

Ah güzelin aşkına hâlâtına
Yandı yürek aşk harârâtına
 
And içeyim gayrı güzel sevmeyim
Tanrı’ya vü Tanrı’nın âyâtına

Vezni: Müfteilün  müfteilün fâilün [Serî]

Ah, güzelin aşkından ve hallerinden! (Onun aşkının) ateşleriyle yüreğim yandı. Allah’a ve âyetlerine yemin ederim ki artık güzel sevmeyeceğim.

Ey kâşif-i esrâr-ı Hudâ Mevlânâ
Sultân-ı bekâ şâh-ı fenâ Mevlânâ
Aşk etmededir Hazretine böyle hitâb
Mevlâ-yı gürûh-ı evliyâ Mevlânâ

Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü (mefâilün) mefâîlün fa‘ (mefâîlü feûl) [Hezec/Rub.]

Ey ilâhi sırların kâşifi Mevlânâ! Fenâ ve bekâ sultanı Mevlânâ! Aşk, zâtına böyle hitap etmektedir: Veliler topluluğunun efendisi Mevlânâ!

DÖRDÜNCÜ SELÂM

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün [Mütedârik]

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

 Çev: Yakup Şafak

 

Bu Yazı 1948 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
Selçuk Üniversitesi 744. Vuslat'a Hazır 06.12.2017
Yazıklar Olsun... 04.12.2017
DOST İslam'a Hizmet Ödülleri 04.12.2017
744. Vuslat Tanıtım Toplantısı 02.12.2017
744. Vuslat'da Nikriz Mevlevî Ayin-i Şerifi 30.11.2017
Dervişin Safa Defteri 30.11.2017
Doğudan Batıya 30.11.2017
Sergiye Davet 25.11.2017
744. Vuslat Yıldönümü 16.11.2017
Mesnevîhan Sıdkî Dede 10.11.2017
Mevlevihane Sohbetleri yapıldı. 09.11.2017
Mevlevîhâne Sohbetleri 05.11.2017
Hacımuliç Efendi 05.11.2017
Mesnevîhân Sıdkı Dede 01.11.2017
Hz. Mevlâna'nın Duaları "Niyaz" 30.10.2017
Konferansa Davet 15.06.2017
Hayırlı berâtlarımız ola 10.05.2017
21. Yılında Çelebi anılacak. 17.04.2017
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 30.03.2017
Şefik Can Dede anma proğramı 26.01.2017
SEVMEK
M. Faik Özdengül
Mesnevi neden ‘dinle’
İsmail Güleç
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
SEYYİD-İ SIRDAN
Muhsin İlyas Subaşı
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt
Mevlevî Hatıraları
Tarihten Bir Yaprak

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0259 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya