Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Bağış

    

 

  
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Türk Müziği Konseri

"Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı ve Tasavvuf Müziği" konseri yapıldı.

08 Mayıs 2009

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Mayıs Ayı Türk Müziği konserinde  "Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği" icra edildi.

 

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen ve Hz. Mevlana Torunlarından Esin Çelebi Bayru'nunda katıldığı konserin ses kaydı en kısa zamanda Mutriban sitemize yüklenecektir.

 

 

 

 

Resimler: Ramazan Bahar

 

T.C.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

 

Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın

 

Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği

 

Tarih: 08 Mayıs 2009 Cuma

Yer: Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 21.00

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

      1.Şedaraban Peşrev     

         Gazi Giray Han

 

      2.Şedaraban Beste

         Beste: Hacı Sâdullah Ağa

         Güfte: Dâniş

 

         Ne dem ki sînesi ol gül-ruhun küşâde olur

         Gönülde şevk u muhabbet deha ziyâde olur

         O mâh-rûye dedim mihre gösterip dâniş

         Murâdım üzre güzel işte bu edâda olur

 

      3.Şedaraban Beste

         Beste: Tanbûrî İzak

         Güfte: Bâkî

 

        Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

        Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb

        Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh u dem

        Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gülâb

 

     4.Şedaraban Ağır Semâî

        Beste: Hacı Sâdullah Ağa

 

       Ne der murâdı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

       Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz

       Hep böyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn

       Visâl için dolanır rûzigârı biz biliriz

 

     5.Şedaraban Yürük Semâî

        Beste: Tanbûrî İzak

 

       Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

       Nevreste-nihâl tıflı beğim nevcivân ister

       Dembedem gün aşk-ı denîn olmada efzûn

       Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister 

 

  

 6. Şedaraban Saz Semâîsi

        Gâzi Giray Han

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  (Tasavvuf Müziği Konseri)

 

1. Neveser İlâhi

    Beste: Selâhaddin Demirtaş

    Güfte: Sezâî

 

    Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

    Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

    İşit bu Sezâî’den ne buldu fenâîden

    Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

 

3.Nihâvend İlâhi

   Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

 

   Ey sipihr-i gaddâr

   Vey tâli’-i sitemkâr

   Rahmetmedin bu zâre

   Her dem kıldın âzâr

 

4.Nihâvend İlâhi

   Beste: Zeki Altın

   Güfte: Muzaffer Özak

 

   Bu gece yâri gördüm

   Şükür elhamdülillâh

   Ayağına yüz sürdüm

   Şükür elhamdülillâh

 

5.Nihâvend İlâhi

   Beste: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

   Güfte: Yeniköylü Hâdi Bey

 

   Bu aşk bir bahr-i ummândır

   Buna hadd ü kenâr olmaz

   Delîlim sırr-ı Kur’ândır

   Bunu bilende âr olmaz

 

8.Nihâvend Nefes

  

   Haktır allahım

   Muhammed mâhım

   Alidir şâhım

   Allah eyvallah

 

 

     7.Hüseynî İlâhi

        Güfte: Şeyh Nigârî

 

       Nice ağlamayım etmeyim feryâd

       Giriftârem aşkın bînevâsıyem

       Leylînindir mecnûn şîrînin ferhâd

       Ben de şeh nigârın mübtelâsıyem

 

    8.Hüseynî İlâhi

       Güfte: İbrâhim Hakkı Erzurûmî

 

       Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet

       Sen beni mestâne kıldın âkıet

       Şol aşkın zincirin tahrîk eyleyip

       Sen beni dîvâne kıldın âkıbet  

 

    9.Hüseynî İlâhi

 

      Ey cümle halkın maksûdu

      Al gönlümü senden yana

      Ey küllü şey’in mevcûdu

      Al gönlümü senden yana

 

    10.Hüseynî İlâhi

         Güfte: Yunus Emre

 

      İsm-i sübhân virdin mi var

      Bahçelerde yurdun mu var

      Bencileyin derdin mi var

      Garib garib ötme bülbül

 

    11. Segâh İlahi

         Beste: Âmir Ateş

         Güfte: Yunus Emre

 

      Cânım kurbân olsun senin yoluna

      Adı güzel kendi güzel Muhammed

      Mü’min olanların çoktur cefâsı

      Âhirette olur zevk u safâsı

 

 

    12. Segâh İlahi

      Ben bu aşka düş oldum

      Yandım yandım külhân oldum hû

      Zincir tutmaz urgan tutmaz

      Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

      Yanar yüreğim dumanın tütmez hû

 

   13. Segâh Nefes

         Güfte: Mir’âtî

 

        Âmennâ söyledik hem ikrâr ettik

        Erenler bezmine lâşekçecine

        Bâğ-ı ma’rifette yetişip yettik

        Bûy aldık her gülden çiçekçesine

 

   14.Segâh İlahi

        Güfte: Yunus Emre

 

       Ben yürürem yâne yâne

       Aşk boyadı beni kane

       Ne âkılem ne dîvâne

       Gel gör beni aşk neyledi

 

   15.Segâh İlahi

       Güfte: Yunus Emre

 

       Acep lûtfun seherinde

       Seher vakti zikrullâh

       Bahâr vaktinde zikrullâh

       Bilene hoş ibâdettir

       Seher vaktinde zikrullâh

       Bahar vaktinde zikrullâh

 

  16.Segâh İlahi

 

      Server-i ser bülendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

      Şâhid-i şeh levendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

 

 

Bu Yazı 4654 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Fîhi Mâ Fîh 24.05.2016
Fransa'da Mesnevî sohbetleri 24.05.2016
Mehmed Celâleddîn Dede 20.05.2016
Sufi Araştırmaları Dergisi 14.05.2016
Mesnevi Sohbetleri 14.05.2016
Yaman Dede Dualarla Anıldı. 06.05.2016
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Anıldı 03.05.2016
Vakt Erişti Dem Bu Dem 02.05.2016
Sevgi ve Barış yürüyüşü 29.04.2016
Panel 23.04.2016
Celâleddin Çelebi Anıldı... 18.04.2016
20. Yılında Çelebi anılacak. 13.04.2016
Yeni bir Eser 26.02.2016
Şefik Can Dede Anıldı. 25.01.2016
Pakistan'da Şefik Can Dede anılıyor. 21.01.2016
Şefik Can Dede anılacak... 14.01.2016
Mesnevî Neşri 14.01.2016
742. Vuslat Ses Kayıtları 29.12.2015
Sultan Veled Divanı’ndan Seçmeler 28.12.2015
Şebî Arus - Video 26.12.2015
Değerlendirme Toplantısı 24.12.2015
Mevlid-i Nebi 22.12.2015
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2015
Canlı Yayın 16.12.2015
742. Vuslat Yıldönümü 08.12.2015
742. Vuslat 07.12.2015
742. Vuslat Programı 07.12.2015
Kırıkkale'de Sempozyum 12.08.2015
Celâleddin Çelebi Anıldı... 18.04.2015
AŞKIN KÂTİBİ Çelebi Hüsâmeddîn 13.04.2015
Enstitüsüde devir teslim 25.03.2015
Şefik Can Dede Anıldı. 28.01.2015
Şefik Can Dede Yâd Ediliyor 18.01.2015
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un 13.01.2015
Mesnevî İlk 18 Beytin şerhi 24.12.2014
741. Vuslat'da Hüzzâm Âyin-i Şerîfi 03.12.2014
741. Vuslat Etkinlikleri... 03.12.2014
Mevlânâ Üzerine Konuşmalar 02.12.2014
Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği 11.10.2014
BİZ KURAN’I ANLIYOR MUYUZ?
Muhsin İlyas Subaşı
NEY
M. Faik Özdengül
NAFİZ NAYIR VE MEVLÂNÂ
Mehmet Demirci
Hz. İbrahim zalim olabilir mi?
İsmail Güleç
SOSYAL MÜSLÜMANLIK
Misafir Yazar
Sahte Şeyhler
Editör'den
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Editör'ün Seçimi
HZ. MEVLÂNA’DA EVLİLİK, AİLE
Nuri Şimşekler
Feridun Nâfiz Uzlukûn bir Projesi
Yakup Şafak
HZ. MEVLÂNÂ’YI ANLAMAK
H. Nur Artıran
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-II
İsmail Yakıt
Oruç ile benliği at, can oluver
Cuma Mektupları
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1129 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya