Kulunu güldürdü Kadir gecesi

A+
A-

Kulunu güldürdü Kadir gecesi

Şükürler olsun, bu sene de hakkımızda müteyyemen, mübârek, hayır ve vesîle-i necât olması için niyaz ettiğimiz şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişânın sonuna yaklaştık ve Kadir Gecesine geldik. Kadir Gecesinin ne olduğunu ve nasıl ihya edeceğimizi ise Aşkî mahlasıyla şiirler yazan Muzaffer Ozak Efendi’nin bir nutk-i şerifinden aktarmaya çalışayım.

Altı dörtlükten oluşan nutk-ı şerif şu dörtlük ile başlıyor:

Sûre-i Kadr’de Hak celle a’lâ
Kadrini bildirdi Kadir gecesi
Lutfiyle fazlıyle ol yüce Mevlâ

Allah Teala, Kadir suresinde Kadir Gecesinin ne kadar kıymetli olduğunu bildirdi. O yüce Mevla, lütfuyla, keremiyle, fazlıyla Kadir Gecesi kulunu güldürdü.

Aşkî, nutkuna Kadir suresi ile başladı. Kadir suresini hatırlayalım.

1- Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.
2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?
3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.
5- Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.

Aşkî, Allah’ın kıymetini bildirdiğini söylediği gecede Kur’an indirildiği, içinde Kadir Gecesinin olmadığı bin aydan daha hayırlı olan, meleklerin yeryüzüne indiği ve sabahına kadar müminlerin esenlik içinde olduğu çok değerli bir gece olmasına vurgu yapar.

O gece eyledi Kur’ân’ı inzâl
O gece eyledi Cibrîl’i irsâl
Selamlar gönderdi Rabb-i müte’âl
Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi

O gece Cebrail’i gönderip Kur’an’ı indirdi. Allah, kulu ve Resulüne Cebrail ile selam gönderdi ve onun gözyaşlarını dindirdi.

Bu dörtlükte Aşkî, Kadir suresinin dördüncü ayetinde geçen yeryüzün inen melekler ve Cebrail’den bahsetmektedir. Cebrail ve melekler bu gece sabaha kadar gruplar halinde inerek inananları selamladığı, onlar için dua edip bağışlanmalarını istediği, gecenin hayırlarla dolup şerlerden koruduklarına işaret edilmektedir.

Bin aydan hayırlı bilin buyurdu
Kadir’in kadrini bize duyurdu
Mü’mini kafiri nûra doyurdu
Rahmete erdirdi Kadir gecesi

Allah Teala, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirerek bize ne kadar önemli ve değerli olduğunu duyurdu. O gece müminler de kafirler de nura gark olup Allah’ın rahmetine erdi.

Melekler ve Cebrail’in yeryüzüne inmesi Allah’ın rahmetinin aleme yayılması ve bu rahmetten de cümle mahlukatın nasibini almasına işaret edilmektedir. Ancak kâfirler böyle bir nimetin farkında olmadıkları için yeterince yararlanamazlar.

Kadrini bilene her gün Kadir’dir
Gafilin gafleti nefse gadirdir
Bu gece mü’mine şerh-i sadırdır
Hükmünü indirdi Kadir gecesi

Kıymetini bilenler için her gece Kadir Gecesi gibidir. Hak’tan habersiz olanların gafleti nefislerine yaptıkları en büyük kötülüktür. Kadir Gecesi müminlerin göğüslerinin yarılıp nurla dolduğu ve temizlendiği gecedir. Allah bu gece hükmünü taşıyan Kur’an’ı indirdi.

Aşkî bu dörtlükte kadrini bilenler için her gecenin kıymetli olduğunu ifade ederken diğer gecelerin Kadir Gecesi olmadığı düşüncesiyle boş geçirmememiz konusunda bizi uyararak başlar. Hadis-i şerifte:

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Savm 6; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

Bildirildiği üzere geceyi ihya edenlerin geçmiş günahları bağışlanma müjdesi verilmektedir. Bu gecenin kıymetini bilmemek ise büyük bir gaflettir, ihmalkarlıktır. Müminin sadrının, yani gönlünün yarılması mecazi olup Hz. Peygamber’in mucizesine telmihen kulun gönlünün her türlü masiva ilgisinden, kötülükten ve kütü düşüncelerden arındırılmasıdır. Aşkî bu sureyi ve Kur’an’ı bu gece nazil olduğunu bir kez daha hatırlatarak dörtlüğü bitirmektedir.

Aşkî “O gecede, belli hikmetlere binâen Allah tarafından olmasına karar verilmiş her bir iş belirlenir. Tarafımızdan buyrulacak bir emir olarak” (Duhân 44/4-5) ayet-i kerimesine telmihennice hikmetli mühim işlerin karara bağlandığı bu gecenin aynı zamanda takdir ve hüküm gecesi olduğuna işaret etmektedir. En mühim hüküm ise tüm dünyanın kaderini değiştirecek Kur’an’ın nazil olmasıdır.

Ne mutlu bu gece secde edene
Ne mutlu bu gece vecde gidene
Ne mutlu bu gece mecde yetene
Cenneti verdirdi Kadir gecesi

Bu gece secde ederek vecde gelip şereflenenler ne mutlu. Allah onlara Cennet ile müjdeledi.

Daha önce gecenin kıymetini anlatan Aşkî bu dörtlükte bu geceyi ihyâ edenlere verilecek müjdeyi açıklar. Bu geceyi vecd içinde secde ederek geçiren müminler cennet ile ödüllendirilerek yüceltildiklerini haber vermektedir.

Ey Aşkî kadrini bil de şükreyle
Başını secdeye koy da zikreyle
Rabbinin ihsanı nedir fikreyle
Ateşi söndürdü Kadir gecesi

Ey Aşkî bu gecenin kadrini bil ve şükret. Başını secdeye koy ve Allah’ın adını an. Rabb’inin sana sunduğu ihsanları ve ikramları düşün. O ikramlardan biri de Allah’ın cehennem ateşini söndürmesidir.

Son dörtlükte şair kendine seslenmektedir. Başkalarına söylüyorsun ancak sen de bu gecenin kıymetini bil diyerek aslında bize de seslenmektedir. Başın secdeye konularak Allah’ın adının anılması, Allah’ın kullarına ihsan eylediği cenneti ve ateşini söndürdüğü cehennemi hatırlatarak gecenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmiş olmaktadır.

Hz. Âişe (r.a.), Peygamberimize:

  • “Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin ne zaman olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?”

Diye sorunca Resûlullah (s.a.s.) şöyle cevap vermiştir:

  • “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin; beni affeyle!” diye dua et!” (Tirmizî, Deavât 84/3513; İbn Mâce, Dua 5)

Bize düşen Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği gibi dua etmek.

Cümle müminlerin Kadir Gecesinin feyzi ile mütefeyyiz olmasını, günahlarımızın bağışlanmasını Cenâb-ı Zü’l-Celâl-i ve’l-İkrâm hazretlerinden niyaz eylerim. Geceniz mübarek olsun.

İsmail Güleç

https://www.fikriyat.com/yazarlar/ismail-gulec/2023/04/16/kulunu-guldurdu-kadir-gecesi