Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHI SEMÂHÂNESİ VE KUBBE KASNAĞINDAKİ KUŞAK YAZILARI
MEVLÂNÂ GÖZÜYLE GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
EY HACILAR
MEVLEVÎ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER
ZÜHTÜ ARSLAN’IN BAŞKANLIK KONUŞMALARINDA MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN İZİNİ SÜRMEK
Hz. Mevlânâ’ya Göre İnsan
Mevlevî Usulü Teravih
İSLAM ESTETİĞİNE KATKISI YÖNÜYLE MEVLEVÎ-GÜLŞENÎ KARDEŞLİĞİ
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Türkiye Mevlevihanelerinin Durumu
Mesnevî’de Geçen “Yol Kesici Dört Kuş”un Hikâyesi
Mesnevî’nin Tanzîminde Sultan Veled’in Rolü
Mevlânâ ve Çağdaş Düşünce Akımları
YAPAY ZEKÂNIN DİLİYLE MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
VARLIK VE RUH ANLAYIŞI: BİLİMSEL BİLGİ-HZ. MEVLÂNÂ
NİÇİN MEVLÂNÂ VE NİÇİN ŞİMDİ?
MOĞOL KUMANDANI BAYCU, MEVLÂNÂ VE KONYA
MEVLEVÎLİK VE HAT SAN’ATI
HZ. MEVLÂNÂ DERGÂHININ DÖRT ŞAHESERİ ve TARİH KİTABELERİ
MEVLÂNÂ VE YUNUS – SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA MEVLEVÎLİK
ŞEMS VE MEVLÂNÂ
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ÜRETİM VE ÇALIŞMA
MEVLÂNÂ – MUSTAFA ASIM KÜÇÜKAŞCI
Hz. ÖMER VE İHTİYAR ÇALGICI
İZMİR MEVLEVÎHÂNESİ VE NEYZEN TEVFİK
BİR “MEVLÂN FELSEFESİ”NE NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?
MESNEVÎ-Yİ ŞERİF VE MUHAMMEDİYYE
Mesnevî-i Ma‘nevî Nüshalarında Bulunan Dîvân-ı Şems Gazellerindeki Aşkla İlgili Beyitler
“MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜ”: EVRENSEL ERDEMLER, KOZMİK TEMELLENDİRMELER VE AİDİYET MESELESİ
UNCHANGING PERCEPTION OF LOYALTY FROM RUMI TO HAFIZ: TWO SPECIFIC VERSES FROM
MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN EĞİTİM VE EĞİTİM YÖNETİCİSİNE DAİR GÖRÜŞLERİYLE MODERN ANLAYIŞI BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ
MEVLANA GÖRÜŞÜNDE “BARIŞ VE UZLAŞI” ANLAYIŞI
Mevlâna Düsüncesinde Altın Metaforu
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASININ SİYASAL VE TOPLUMSAL BOYUTLARI
MEVLANA PERSPEKTİFİNDEN MOBBİNGLE MÜCADELE
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN İNSAN HAKLARI
Mevlâna’nın Hocası Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî, Eseri ve Bibliyografya Denemesi
MEVLÂNA’NIN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ
MODERN HUMAN RIGHTS FROM RUMI’S PERSPECTIVE
Tasavvufta Âdâb ve Erkân Risaleleri
Yozgat Mevlevîhânesi ve Sâlih Sabrî Dede
Tekkeler Kapatılınca Mevlevî Şeyhleri
MESNEVİ’DE EĞİTİM YÖNTEMİ VE PEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR
مفهوم وفا در اندیش هي مولو ي
وفا، مولانا، تبریز در آیینه روضات الجنا ن
نقش وفا و جفا در روابط عاشق و معشوق در اندیشۀ عرفانی مولو ي
بررسی تطبیقی مفهوم وفا در غزلیّات مولانا و حافظ
HAYATA HAYAT KATAN VEFA
MEVLÂNA’NIN DÎVÂN-I KEBÎR’İNDE VEFA İLE İLGİLİ TEŞBİH VE TASAVVURLAR
AHLAKİ BİR ERDEM OLARAK VEFA
İNSAN-TOPLUM İLİŞKİSİ VE MEDENİYET BAĞLAMINDA VEFA
TOPLUMSAL AÇIDAN MEVLÂNA’DA VEFA DEĞERİ
KUR’ÂN-I KERÎM’DE AHDE VEFA
BOSNA-HERSEK MÜSLÜMANLARI VE MESNEVÎ
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MEVLÂNA VE VEFA
Hazîn-i Lâhîcî’nin Fevâidü’s-Semâ’ Adlı Eseri ve Semâ’a Bakışı
Abdullah Bosnevî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sindeki dinleme ile ilgili bölümün incelenmesi.
Un poète de la liberté, de la Justice, et de l’amour
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT VE EHLİYET İLKESİ
RUMI’S APROACH TO HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
Rereading Jalāl al-Dīn al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice
1876 ANAYASASI’NIN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVLEVİ ŞEYHİ OSMAN SELÂHADDİN DEDE’NİN ROLÜ
İNSAN HAKLARINI BİLGECE DÜŞÜNMEK: MEVLANA, SADİ ŞİRAZİ VE İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN VE İNSAN HAKLARI
A GUIDE FOR UNIVERSAL JUSTICE AND PEACE
KONFÜÇYÜS VE MEVLÂNA’DA İYİ YÖNETİŞİM
Hukukçu ve Yöneticiler İçin Mevlâna Bilgeliği
Hz.Mevlânâ’dan İyi Yönetim İlkeleri
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE KUR’AN
Mevlana Hümanist midir? – Şaban Karaköse
SEMÂ’DAKİ GENEL ANLAMLAR – Şaban Karaköse
HZ. MEVLÂNÂ’NIN CÂZİBE VE ETKİSİ – Şaban Karaköse
Mesnevî’nin Türkçe Şerhleri
MEVLÂNA MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER
SIRR-I MA‘NEVÎ – MUHAMMED NAZMÎ-I HALVETÎ – İnceleme-Metin
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ
İNSANIN HAKİKATİ: GÖNÜL – Osman Nuri Küçük
Mevlevî Müziği ve Sema’
TASAVVUFÎ ŞİİR
O’ndan Gayrısı Derttir, Tasadır – Filiz Konca
MEVLEVİ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi
MESNEVÎ’NİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ – Tahir-ül Mevlevî
Şihabüd-din Sühreverdi – Semâ Âdabı
Zindan Ehli
KÖR GÖNÜLLÜLER
“Rızkınız Göklerdedir”
Hz. Mevlana’nın Okuduğu Kitaplar Ve Etkilendiği Şahsiyetler
MERACE’L-BAHREYN NERESİDİR?
Hz. Mevlâna’nın doktoru
MEVLANA ÖĞRETİLERİNDE TOPLUMSAL BARIŞ
MEVLEVÎLİKTE YEMEK ADABI – Bekir Şahin
ALÂEDDİN KEYKUBAT’IN MEKTUBU
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar
HZ.MEVLANA’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI
Mevlana’nın Eğitimle İlgili Görüşleri
Mevlânâ’ya Göre Evlilik ve Aile
MEVLÂNÂ’NIN TAHKİK YOLU
İletişim ve Edeb
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE
HZ. MEVLÂNÂ VE İRFÂN
HZ. MEVLÂNÂ VE İNSANLAR ARASINDAKİ FARKLAR
EVA’DAN HAVVA’YA BİR GÜZEL ÖMÜR HİKÂYESİ
BİR TURİZM OBJESİ OLARAK ‘GÖRSEL MEVLEVÎLİK’
BEYAZIT YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE MİNYATÜRLÜ MESNEVÎ-Î MANEVÎ NÜSHASI
ÂLİM VE DEVLET ADAMI İLİŞKİSİNDEN İLİM VE SİYÂSET İLİŞKİSİNE
ALGI İLE HAKÎKAT ARASINDA İNSAN
MEVLANADA ARAP ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ
Konya’da Mevlânâ Dergâhının Arşivi
YUMN BABA ZAVİYESİ’NDEN HAMİDİYE MEVLEVÎHANESİ’NE: MARAŞ MEVLEVİHANESİ
MEVLÂNA’DA DİNDARLIK TİPOLOJİLERİNE YAKLAŞIM
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserlerinde Zikrettiği Hadislere Bakış
MEVLÂNA’NIN SELÇUKLU DEVLET ERKÂNI İLE MÜNASEBETLERİ
MESNEVİ’DE İNSAN-I KAMİL SEMBOLLERİ
BALKANLAR’DA MEVLÂNA ve MEVLEVİLİK
BOSNA-HERSEK’TE MEVLEVİLİK
MEVLÂNA MOĞOLLARA KARŞI TEPKİSİZ Mİ KALDI?
HZ. MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE MANEVÎ GELİŞİMİN BEŞERÎ İLİŞKİLERE POZİTİF KATKISI
MECMAU’L-BAHREYN Mİ? MERACE’L-BAHREYN Mİ? BURASI NERESİ?
Alt Kıta’da Şems-i Tebrizi Üzerine Araştırmalar
Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi
Sırr-ı Şems Veyâhud Şems-i Sırr
Şems’in Aklı
Şems-Mevlâna Buluşmasının Tasavvufi Tecrübe Açısından Değeri
Allah’ın aynası, Mevlâna’nın aynası: Ayna olarak Şems ve Mevlâna
Hz. Şems Mezarlığı ve Kaldırılan Mezar Taşları
Allah’ın Şems’deki Nurani Tecellisi Aşktır
“Şems’in Gaybûbeti, Mevlânâ’nın Huzûru: Mesnevî ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrîzî”
Şems-i Tebrizî ve Beyazid Bestamî’nin Cesareti
Menâkibu’l-Ârifîn’de ‘Rabia’ ve Râbîa timsâli
Mesnevî, Rûhun hikâyesi: Ankaravî’ye göre Mesnevî’de tahkiyenin metafizik delâleti
Hangi Mevlânâ
Hz. Hüdâvendigâr ve güneşin doğduğu gün Marac’el Bahreyn
“Vahdet Dükkânı”
Mevlânâ’nın şerîatten hakîkate yükselmesinde Şemsi Tebrîzî’nin yeri
Hz. Mevlânâ sevgisi ve Süheyl Ünver
Sâmiha Ayverdi’de Mevlânâ
Hz. Mevlânâ’nın çocukluk yılları
Vatan Savunmasında Mevlevîhâneler
Mevlevî semâ’ı ve iç anlamı
İnsan
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 3
Mevlevîliğin Türk Dünyasındaki Serüveni
Hz. Mevlânâ’yı Okumak “Ben Be’nin Altındaki Noktayım”
Mevlânâ’nın Aşkının Kur’ânî Arka Planı Üzerine
MEVLÂNÂ DERGÂHI VE KALEMİŞLERİ
PEYGAMBERİMİZİN YOLU AŞKTIR…
KONYA’DAN: NEY VE NEFES
750 SENELİK MİRAS MEVLANA MÜZESİ
Vuslatın 750. yılı
AKTEKKE CAMİİ VE DERVİŞ HÜCRELERİ
MARAŞ MEVLEVİHANESİ VE MEVLEVİ MÜZİĞİ
Adalet Kavramı Konusunda Gazâlî, İbn Arâbî ve Mevlânâ’nın Görüşlerinin Analizi
MEVLÂNÂ’DA NÜBÜVVET VE VELÂYET
MEVLÂNÂ MÜZESİ HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARINDAN ÖRNEKLER
Güncel Problemlere Kadim Çözümler: Mevlana’yı Bugün Adına Yeniden Okumak
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN AHLÂK ÖĞRETİSİNDE MUTLULUK
ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE
Avrupalılar Hz. Mevlânâ’yı anlayabilir mi?
SADREDDİN KONEVÎ’DEN MEVLÂNÂ’Y A İSLÂM ÇEVRESİNDEKİ EDEBİYATIN GELİŞME SEYRİ
SADREDDİN KONEVÎ İLE MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN’İN MÜNASEBETLERİ HAKKINDA
KLASİK FARS ŞİİRİNDE BEDEN DİLİ (MEVLÂNÂ VE HÂFIZ ÖRNEĞİ)
YEDİ UYURLARIN İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ MEVLÂNÂ VE GOETHE’ DEKİ YORUMU
MEVLANA’DA AŞK FELSEFESİ VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
Mevlâna’da Arap Dili ve Edebiyatının İzleri
Küllî Aşkın Merkezinde Mecâzî Aşkın Simge Olması: Mevlânâ Örneği
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ’NİN NAFS KAVRAMINA GETİRDİĞİ METAFORİK YAKLAŞIMLAR
AYDIN’DA MEVLEVİLİK
Mecmu’a-i Eş’ar adlı bir Mevlevi mecmuasının incelemesi / Yazar:AYŞENUR AKPINAR
GÖNÜLLERİ YEŞERTMEK
Tasavvuf Literatüründe “Anne” Kavramı ve Mürşid Olarak Anneler:
Some Reflections On faqr in the Teachings of Ibn ʿArabī and Rūmī
Mesnevîhan Ahmet Cevdet Paşa
Şeyh Gâlib Dede’de Ölüm Estetiği
Tasavvuf İnanışında Ölüm
Güzel Bir Ölüm: “En Yüce Dost”a Dönüş
Mevlana ve Çevresi
KONYA’DA MESNEVİHANLIK GELENEĞİ VE MESNEVİHANLAR
Mevlevîlik