KURBAN BAYRAMINA DAİR BİR SOHBET – Bilal Kemikli

A+
A-

KURBAN BAYRAMINA DAİR BİR SOHBET

Hamd…

Salât u selâm

Kevser Sûresi…

Kur’anda en kısa sûre… Bu sûreye Sûre-i Nahır da denir; Kurban sûresi…

Kevser Sûresi, cumhura göre, Mekkî’dir… Ancak Medenî diyen âlimler de var. Bu ihtilafın sebebi, sebeb-i nuzûlünden kaynaklanır. Bazıları,

1. Ebû Cehil gibi Kureyşliler, Hz. Peygamber’e “ebter!” demişler..

2. Bazı rivayetlerde, “ebter” tabirini Medine’de Yahudi Ka’b ibn. Eşref ‘in yahut Âs ibn. Vâil’in dediği kaydedilir.

Kim demiş? İhtilaflı; ama bir tahkir ve tezyif etme çabası var. Hz. Peygamber için, olumsuz bir imaj oluşturma gayreti.

Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim veya bazı rivayetlere bakılırsa, Kasım vefat ettiğinde,” Muhammed ebter oldu” demiş bazı Mekkeliler… Medineliler.

Cahiliye, İslam’ın ve Hz. Peygamber’in manevi şahsiyetini zem eden tavırdır; bu sadece Mekke’de değil, Medine’de de vardır… Hala da vardır.

Her dönemin, her şehrin Ebû Cehilleri ve Medineli Yahudi Kâ’b. Eşref gibi şahsiyetleri olacaktır.

Buna karşılık Allah’ın samimi müslümanlar için vadi, Kevser’i de hep akacaktır.

Ebû Cehiller olacak, onlar seni tahkir edecek, dedikodu yapacak, aklını bulandırmak isteyecek, yanlışa yönlendirecek… Sen, samimi kalmaya, inandıklarını yaşamaya gayret et!

Kevsere, samimiyetle inandıklarını yaşaman, Hakkın tarafında yer almanla kavuşacaksın.

Samimiyetin ölçüsü nedir? Amel… İbadet. Emir gayet açık: Rabbın için namaz kıl ve kurban kes!

Hz. Peygamber’e, “ebter” demekle, nesli kesik manasını kasdettiler… Nesli kesik, dolayısıyla tuttuğu yol, akim kalacak, bir iddiadan öteye gitmeyecek, arkası gelmeyecek diye düşündüler. Buna karşılık Allah; asıl onların nesillerinin ve yollarının tükeneceğini vadetti; hakikati telkin ederek kulu ve elçisine manevi destek verdi.

Bu bakımdan, Kurban Bayramı, taraf olma bayramıdır… Hakk’ın, hakikatin ve hayrın tarafında olma bayramı! Bu bayramda Hz. Peygamber’e sunulan müjde, fevkalade önemli bir atiyyedir, dikkat çeken bir ihsandır. Hz. Peygamber’e ve ona tabi olan mü’minlere… Bu atiyyeyi, bu ihsanı kutluyoruz; bayramımız budur.

Nedir bu atiyye, bu ihsân? Kevser… Kevser, kelim anlamı itibariyle, çokluk demektir; kesreti ifrat derecede olan, çok çok, pek çok…

Rabbın, “sana kevseri verdik” demesi yeter!

Kevser;

1. Seyyid, yani efendi adam

2. Nehir

3. Cennette bir nehir… Öyle bir nehir ki, cennetin bütün ırmakları onda cem olur.

gibi anlamlara geliyor.

Efendilik, güzel ahlaktır, edeptir… Bu sünnete tabi olmakla kazanılıyor. Hz. Peygamberin sünneti, örnekliği, müminler için bir kevser değil midir?

Nehir, ilimdir… İlim ve irfan, hayatı anlamak ve anlamalndırmak için birer bitmek tükenmek bilmeyen nehirdir. Kur’an ilme teşvik eder, Hz. Peygamber ilme yönemlmemizi taleb eder. Bu dünyadaki kevser, cenneti, ilimle tahsil edeceğiz.

Şuhalde Kurban bayramı, Hz. Peygamber’in örnekliğini farketme bayramıdır; onun sünnetine yönelme, onu bir kevser bilip getirdiği ilmi tahsil etme bayramı. Bu yüzden Kevsere, ilimle talip olacağız.

Kevserden kasıt; hayr-ı kesîrdir… Pek çok hayır! Havz-ı Kevser, pek çok hayrı içinde bulunduran havuzdur; müminler o havuzdan içecektir.

Kevser, ehl-i beyttir… Müşriklerin sandığı gibi, Hz. Peygamberin nesli kesilmemiş, devam etmektedir. Manevi ve maddi ırsıyet devam ediyor.

Daha pek çok izah yapılabilir… Ama mesele şudur: Rabbımız, Hz. Peygamberi ve ümmetini kevserle rızıklandırmıştır. Bu bayram bu rızıklanmayı kutlamak bayramıdır. Bunun için tekbir getiriyor, bunun için coşkunuz.

Bu rızıklanmaya, ataya, ihsana karşılık olarak namazımızı kılıyor, kurban kesiyor, hediyelerimizi yolluyoruz… Allah kabul etsin.

Namazla kurbanın yan yana zikredilmesi manidardır… Neden? Çünkü ikisinde de yakınlaşma vardır. Hediyeyi sunan Rabba yakın olma!

Sözü bir Hak aşığı, Yunus Emre mektebinin seçkin temsilcisi Kütahyalı Gaybî Sun’ullah Efendi’nin istiğfarıyla bitirelim:

Hudâyâ cümle ‘uzvumdan eğer geldi ise ‘isyân

Geçip andan dedim estagfiru’llâh tevbeten li’llâh

Dilimdeki olan ikrâr u kalbimde olan tasdîk

Senin hıfz-ı emânında emânet ola yâ Allâh

Rabbım bu ümmet-i merhumeyi bayram sevincinden mahrum etmesin! Âmin.

Bilal Kemikli

https://twitter.com/BilalKemikli

bkemikli@gmail.com