MEVLÂNA KONGRELERİNDE SUNULMUŞ OLAN TEBLİĞLER

A+
A-

 

III. ULUSLARARASI MEVLÂNA KONGRESİ

MEVLÂNA KONGRELERİNDE SUNULMUŞ OLAN TEBLİĞLER

Selçuk Üniversitesi bünyesinde 1985 yılından itibaren Mevlâna ile ilgili kongre, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu çok yönlü faaliyetlerden millî ve milletler arası kongrelerde okunan tebliğler düzenli olarak yayınlanmış, ayrıca bazı sempozyum, panel ve konferansların metinleri de basılmıştır.

Bütün bu faaliyetlerde 2003 yılı sonuna kadar 500 civarında tebliğ sunulmuştur. Kayıtlara geçen tebliğlerin sayısı ise 419″dur. Bu tebliğler, 49″u yabancı uyruklu olmak üzere 188 araştırmacıya aittir. Eldeki bu yayında yer alan 35 tebliğle birlikte 3120 tebliğ 18 ayrı kitap içerisinde yayımlanmıştır.

Aşağıdaki indeks, tebliğ sahiplerinin soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Tebliğlerle ilgili verilen bilgilerin sonunda yayınlardaki sayfa numaraları belirtilmiyorsa, bu durum söz konusu tebliğin, henüz yayımlanma imkânı bulamadığını göstermektedir. Eldeki yayında yer alan tebliğlerin sayfa numaraları da burada verilmiştir. İndeksin sonunda ayrıca tebliğlerin yer aldığı yayınların bibliyografik bilgilerine yer verilmiştir. Söz konusu yayınların biri dışında, tümü Selçuk Üniversitesi tarafından Konya”da gerçekleştirilmiştir. Bir sempozyum kitabı TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları arasında yayımlanmıştır.

 

ABLAY, Mehmet Necati, Mevlâna ve Goethe, Panteizmin İki Büyük Temsilcisi, (Mevlâna and Goethe Two Great Representatives of the Panteism Philosophy), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 147-157

AÇIK, Yrd.Doç.Dr. Nilgün, Mevlâna ve Mevlevî Tarikatının Eğiticiliği (Mevlana and Educational Aspect of Mevlevi Order), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 99-114

AGOSTON, Gabor, XVI.-XVIIAsırlarda Macaristanda Tasavvuf ve Mevlevîlik, (Mevlâna”s Takya in Pecuy and Islamic Culture in Hungary During the 17 th Century), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 221-231

AKENGİN, Yahya, Şiirlerde Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 177-182

AKÖZ, Yrd.Doç.Dr. Alaaddin, Konya Mevlevîhânesinin 1596 ve 1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 311-335

AKTUNA, Dr. Yıldırım, Ruh Sağlığı Açısından Mevlâna Düşüncesi, (Mevlâna”s Thought in View of Mental Health), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,1987, s. 61-67

ALASYA, H. Fikret, Lefkoşa Mevlevî Tekkesi, (Nicosia Mevlevî Tekke), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 99-108

ALEXANDRESCU, M.M.-Dersca Bulgaru, Sur LImportance Lordre Mevlevî Dans la Société Seldjukide, (Selçuklu Toplumunda Mevlevîlik Sisteminin Önemi, The Importance of Sufism in Seljuk Society), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 175-181

ALKAN, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Mevlevîlik ve Mevlâna Külliyesinin Konya Şehirsel Gelişmesi İçindeki Yeri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 205-212

_____  , Mevlâna Dergâhı ve Çevresini Koruma Problemleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 183-199

ALTINTAŞ, Prof.Dr. Ayten, Feridun Nâfiz Uzluk ve Mustafa Behçet Efendi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 55-64

ANBARCIOĞLU, Prof.Dr. Meliha, SultanülUlema Bahaeddin Veledin HayatıEseri ve Düşünceleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 135-147

ASLAN, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Ahmet Remzi Dede”nin Şiirlerinde Mevlâna ve Mevlevîlik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 221-284

ASRAR, Dr. N. Ahmed, Muhammed İkbal ve Mevlâna Celâleddin Rûmî, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 139-147

ARABACI, Caner, Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 251-256

ARAZ, Nezihe, Mevlâna”nın Yetişmesinde Hocası Tebriz”li Şems”in Etkileri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 217-227

_____  ,  Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ, (“Sema” in the Light of Contemporary Concepts), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 233-241

_____  (Dr.), Mevlâna”nın Ahileri Bugün Yaşasaydı, IV. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 27-34

_____  Mevlâna”nın Evrenselliği Üzerine, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 117-120

_____  Mevlâna”da Herşey İnsan İçin, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 41-48

ARDA Prof.Dr. Berna, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı”na Yaptığı Katkılar Açısından Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 19-24

AYAN, Yrd.Doç.Dr. Gönül, AttârEsrâr-nâmesi ve Mevlâna, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 195-200

_____  (Doç.Dr.), Mesnevî ve Kısa Hikayecilik, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 57-61

_____  , Esrar Dede Tezkiresinde Mevlâna Sevgisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 35-42

_____  (Prof.Dr.), Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî”nin Fîhi Mâ Fîh İsimli Eseri ve Mevlâna”nın Günümüze Aktarılması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 135-142

_____  , Sevâkıb-ı Menâkıb ve Mevlâna (Sevâkıb-ı Menâkıb and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 79-84

AYAN, Prof.Dr. Hüseyin, Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 325-330

_____  Sema Hakkında Bir Eser: Birrî Mehmed Dede”nin Bülbüliyyesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 207-216

_____  Şeyh Gâlip”te Mevlâna Sevgisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 49-55

_____  Latîfî”ye göre Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi,1993,s. 65-70

_____  Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân”a Göre Mevlevîlik, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 37-42

_____  Günümüzde Mevlâna”nın Batı”da Gördüğü İlgi ve Sebepleri (3 Mayıs 2000 “Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 87-92

_____  Sultan Veled”in Ma”ârif”inden Hareketle Mevlâna (Mevlana in the Sultan Veled”s Ma”ârif), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s.73-78

AYAZ, Mehrdad, Mevlâna”ya “Atfedilmiş” Şiirler, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

AYDIN, Doç.Dr. Mehmet, Muhammed İkbal”in Eserlerinde Mevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 230-237

_____  HzMevlâna ve Dinler, I. Millî Mevlâna Kongresi,1985, s. 325-330

_____  (Prof.Dr.), HzMevlâna”nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 281-286

_____  Mevlâna”da İrade Hürriyeti, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 91-99

_____  Muhyiddin-i Arabî ve Hz. Mevlâna Yaklaşımı, (Muhiddin-i Arabî and Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 299-306

_____  HzMevlâna”da ve Muhyiddin-i Arabi”de Aşk Kavramı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 157-161

_____  HzMevlâna Gözü ile Mesnevî”de Dinler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 149-154

_____  Eva de Vitray Meyerovitch”in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (I), VI. Millî Mevlana Sempozyumu, 1994, s. 20-25

_____  HzMevlâna”nın Hümanizm”inin Boyutları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 65-67

_____  Eva de Vitray Meyerovitch”in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (II), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 26-32

_____  XIIIYüzyılda Konya”daki İslâm Sufizminin Boyutları (Dimensions of Islamic Sufism in Konya in the 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 211-220

AYTAÇ, Gürsel, Goethe”de Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

BAKIRCI, Dr. Naci, Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi”nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi”nin Buraya Nakli, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 301-305

BARIŞTA, Prof.Dr. H. Örcün, Mevlânanın Işığında Gelişen Türk Süsleme Sanatlarından Örnekler, V. Millî Mevlâna Kongresi,1991, s. 63-73

_____  , İşlemelerde Bazı Mevlevî Sembolleri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 143-154

BAŞARIR, Müfide H., The New York Public Library, The Research Libraries”de Bulunan Mevlâna ile İlgili Eserlerin Tanıtılması, (General Introduction), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 307-313

BATTESTİ, Dr. Teresa, Les DervichesConteurs DIran, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 43-55

BAYAR, Muharrem, Bolvadin Mevlevîhânesi ve Pendari Kaari Ahmed Dede, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 225-232

BAYAT, Prof.Dr. Ali Haydar, Mevlânanın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed en-Nahçuvânî, III. Millî Mevlâna Kongresi,1988, s. 231-262

_____  , Hüsni Hat Sanatında Mevlevîlik ve Mevlevîler, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 81-111

_____  , İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme”nin Berlin Nüshası ve Feridun Nâfiz Uzluk”un Bir Derlemesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 25-39

BLIKSTEIN, Izidoro, Söz ve Görülmeyeni Arayış (Mevlâna”nın Rubailerinin Bir Semiyotik Analizi), Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

BAYRAKLI, Doç.Dr. Bayraktar, Mevlânanın Eğitim Anlayışı, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 123-128

BAYRU, Esin Çelebi, Babam Celâleddin Bâkır Çelebi, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, I, 23-33

BİLGİN, Doç.Dr. Vedat, Göçün Kültürel Sonuçları (Cultural Consequences of Immigration), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 35-41

BİLGİSEVEN, Prof.Dr. Amiran Kurtkan, Mevlânanın Sosyalleşme Terbiyesi” Hakkındaki Fikirleri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 173-188

BOLAY, Doç.Dr. Süleyman Hayri, Mevlâna ve Diyalektik, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 347-351

_____  , Mevlânanın Akıl Anlayışı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 165- 170

BONNIER, Henry, Aşkın Doğusunda Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

BOYDAŞ, Prof.Dr. Nihat, Plastik Değerler Açısından Bir Mezar Taşı, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 115-121

BRENDEMOEN, Doç.Dr. Bernt, İskandinav Seyyahları Gözüyle Dervişlik ve Tarikat, (Mystic Sects and Sufism Through the Eyes of Scandinavian Travellers), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 259-268

BRINCOURT, André, Goethe ve Doğuya Yöneliş, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

CAN, Emk.Alb. Şefik, HzMevlânanın Güzel ve Güzellik Hakkındaki Görüşleri, (Mevlâna”s Conception of Beauty and of the Beautiful), I. Mil-letler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 165-173

_____  , Mevlânaya Göre Şiir ve Şairlik, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 55-60

_____  Mevlevîlikten Önce Mevlânanın Yolu, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 113-121

_____  Hazreti Mevlâna ve Yunus Emre, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,19120, s. 47-56

_____  Mevlânaya Göre Din, İman ve Küfür, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 19-27

_____  HzMevlânanın Sûreti ve Sîreti, VI. Millî Mevlâna Kongresi,1992, s. 41-50

_____  Yenikapı Mevlevîhânesinin En Son Mesnevîhânı TâhirülMevlevî, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 97-102

_____  Mevlâna ve Goethenin Eserlerinde Kadın, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

_____  Göklerde ve Yeryüzünde Hiçbir Varlık Yoktur ki “Allah”ı Tesbih Etmesin” Ayetinin Hazreti Mevlâna Tarafından Açıklanması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 43-52

_____  Hazreti Mevlânada Peygamber Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62

_____  Hazreti Mevlânada Peygamber Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62

_____  Mutezilenin Kader İnancına Karşı, Hz. Mevlâna”nın Görüşü ve Bugünkü Mevlevîlik, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 13-21

_____  Selçuklu Kültüründe HzMevlânanın Yeri (Mevlana in Seljuki Culture), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 205-209

CELKAN, Doç.Dr. Hikmet, Mevlâna”nın Eğitimci Yönü, I. Millî MevlânaKongresi,1985, s. 299-306

CEYLAN, Doç.Dr. İbrahim, Mevlâna”nın Tolerans Kaynağı ve Esprisi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 409-421

CHMIELOWSKA, Dr. Danuta, Polonyada Mevlâna Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar, (Studies Carried out Mevlâna in Poland), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 199-202

CİLÂCI, Yrd.Doç.Dr. Osman, Mevlâna”nın İbadetinden Birkaç Çizgi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 249-259

_____  (Doç.Dr.), Vesikalar Işığında Antalya Mevlevîhânesi Postnişînlik Devir Teslimi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 197-210

CUNBUR, Dr. Müjgan, Mevlânanın Devleti Değerlendirmesi, I.Millî Mev-lâna Kongresi, 1985, s. 149-160

_____  Mevlânanın ŞiirlerindeEkinden Ekmeğe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 261-271

_____  Mevlâna ve Oruç Ayı, (Mevlâna and the Ramadan), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 131-140

_____  Mevlânaya Göre Türkmenler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 47-53

_____  Mevlânaya Göre Sanat ve Sanatkar, IV. Millî Mevlâna Kongre-si,1989, s. 67-74

ÇAM, Öğr.Gör. Ömer, Mevlânanın EtkileriRitm Psikolojisi ve Seması, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 171-175

ÇAVUŞOĞLU, Prof.Dr. Mehmed, Bir Mevlevî Şair; Yenişehirli Avni Bey ve Mevlâna için Na, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 127-134

ÇAYIRDAĞ, Mehmet, Kayseri Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 91-96

ÇELEBİ, Celâlettin M. Bâkır, HzMevlânaya Göre MesnevîKuranı Kerim ve Ayetlerden Mülhem Birkaç Misal, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 331-346

_____  Sema, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 201-206

_____  Garp Dünyasında Mevlâna Diliyle Dostluk Mesajı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 23-26

_____  (Dr.), HzMevlânada Düşünce ve Akıl, V. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 13-26

_____  HzMevlânanın Eserlerinde Kadın” Konusuna Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 103-107

_____  İnsan Sevgisi ve Hz. Şems, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 35-39

_____  Osmanlı Hanedanında MevlevîlikMevlevîhâneler ve Her Mevlevînin Bilmesi Gereken İki Dua, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 13-17

_____  Sonsuza Kadar HzMevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 17-22

_____  HzMevlânada SevgiBirlik ve Beraberlik Mesajları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 39-43

_____  Mevlânada Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

ÇELEBİ, Faruk, Yediyüz Senedir Açıklanmayan Hakikat, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 143-144

ÇELEBİ, Doç.Dr. Nilgün, Fîhi Mâ Fîhi Okumak, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 125-130

ÇELEBİOĞLU, Prof.Dr. Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî”nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 5-27

_____  Fuzûlînin Şiirlerinde Ney, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 71-83

_____  Mevlânadan Öğütler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 131-148

ÇIPAN, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 119-129

_____  Konya Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi”ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 233-251

_____  Mevlevî Şeyhlerinden Dîvâne Mehmed Çelebi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 97-108

_____  Dîvâne Mehmed Çelebi”nin “Tarîkatü”l- Ma”ârifin” Risalesi ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 211-219

_____  Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi”nin Bestelenmiş Eserlerinin Güfteleri Üzerine Bir Değerlendirme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 237-263

ÇOLANÇEVSKA, Olga, “Even One Drop of Sea Is Still Water” Mevlâna Insight on Property by Means of a Legend Foretold by Inhabitants From RadovisJuruk Area, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 121-124

ÇUBUKÇU, Prof.Dr. İbrahim Agâh, Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 58-63

DEMİRCİ, Doç.Dr. Mehmet, Fîhi Mâ Fîhde Tevhid, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 41-46

_____  Mesnevîde Akıl-Aşk Karşılaştırması, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 153-159

_____  Mevlânada İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 35-39

DEMİREL, Yrd.Doç.Dr. Ömer, Sivas Mevlevîhânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 217-224

DERDİYOK, Yrd.Doç.Dr. İ. Çetin, Mesnevîi Manevîde Leylâ ve Mecnûn, IX.Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 75-84

DERMAN, Prof.Dr. Çiçek, XVIYy.da Hazırlanmış Bir Mesnevî Tezhibi, X.Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 61-71

_____  Unutulan Bir MevlevîRessam Murtazâ Ekler (18741969), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 41-53

DİKİCİ, Prof.Dr. Recep, Abdülganî en-Nablûsî ve Süleymaniye Kütüphanesi”ndeki Mesnevî Dibâcesi Şerhi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 191-196

_____  Seyyid Burhâneddîn Muhakkiki Tirmizî, Hz. Mevlâna”nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 11-13

_____  Mesnevî Şerhleri Üzerine Bazı Düşünceler, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya”ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 51-56

_____  Abdülganî enNablûsînin Mevlevîlik Âdâbına Dair elUkûdüllüiyye”si ve Müstakîmzâde”nin Şerhi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 203-211

_____  XIIIYüzyılda Konya ve Çevresinde Kültür Faaliyetleri (Cultural Activities in and around Konya in 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 149-160

DÜZEN, Prof.Dr. İbrahim, Mevlânanın Tasavvufi Görüşüne Göre İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 29-34

EKREM, Mehmet Ali, Dimitriye Kantemir Gözü ile Mevlevîlik (Sufism From the Viewpoint of Dimitrie Kandemir), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 191-197

EMELYANOVA, Dr. Nadejda, Xx. Yüzyılın Birinci Yarısında Kuzey Kafkasya”da Kâdiri Tarikatı Örneğinde Sufilik (Çeçenistan; İnguşetiya Ve Osetiya) (Sufism in the Early 20th Century in Northen Caucusas (Ingushistan and Osetya), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 129-134

EMİN, İlhami, Mevlânanın Mesnevîsinde Kimi Bengi Fikirler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 57-60

ENGİNÜN, Prof.Dr. İnci, Romancılarımız ve Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 27-36

EROL, Dr. Erdoğan, Mevlâna Gelince Babası Ayağa Kalktı mı?, V. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, s. 85-96

_____  Şeyh Mehmed Arif Çelebi Zamanında Mevlâna Külliyesine Hizmeti Geçenler, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 61-74

_____  Veled Çelebi Zamanında Mevlevîhâneler ve Çelebi”nin Şeyhlere Resmi Hitap Şekilleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 55-64

_____  Mevlâna Dergahında SikkeHane Var mı idi?, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 283-287

_____  Mevlevîlikte Çorap Mest, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 125-134

_____  Mevlâna Müzesi Bahçesindeki Mezarlar Neden Kaldırılmıştı?, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 79-95

_____  Gümüş Şebeke (The Silver “Şebeke”), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 193-203

ERSOYLU, Yrd.Doç.Dr. Halil, Türk Dilinde Mevlâna” ve Mevlevî” Kelimeleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 115-125

Feridun Nâfiz Uzluk (112021974), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 182-183

Fotoğraflarla Uzluk Ailesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 187-201

FOURCROY, Prof.Dr. Abdul Majeed, Tasavvuf ve Batı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1995, s. 19-28

GARAUDY, Prof.Dr. Roger, LHomme Chez Mevlâna et Goethe (Mevlâna ve Goethe”de İnsan, Çev: Yrd.Doç.Dr. Abdullah Öztürk), (07.10.1993 tarihinde “Fahri Doktora Payesi” verilmesi münasebetiyle sunulmuştur.),VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 47-61

GLASSEN, Prof.Dr. Erika, Trablusşam Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi,1993, s. 27-30

GLÜNZ, Dr. Michael, A Few Remarks on A Story From the Mesnevî, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 206-210

GÖÇGÜN, Doç.Dr. Önder, Mevlâna ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 161-173

_____  , Bir Mevlevî Şairi: Şeref Hanım, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 287-293

GÖLCÜK, Prof.Dr. Şerafeddin, Mevlâna Tasavvufunda Bazı Kelâmî Motifler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 76-82

_____  , Mevlâna ve Tevhid Akidesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 273-280

GÖYÜNÇ, Prof.Dr. Nejat, Mevlâna Müzesi Arşivi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 101-109

_____  Mevlevîlik ve Sosyal Hayat, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 95-101

_____  Konya Mevlâna Müzesi Arşivinin Önemi Hakkında, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 25-27

GÜNER, Dr. Agâh Oktay, Hazreti Mevlâna ve İnsan Sancısı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 17-34

GÜRBÜZ, Adnan, Amasya Mevlevîhânesi ve Vakıfları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 287-293

GÜRSÖY, Prof. Dr. Kenan, Mevlâna”nın Batıdaki Etkisinin Nedenleri, Mevlâna”nın Güncelliği Paneli, 2003

GÜZEL, Prof.Dr. Abdurrahman, Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Velî”nin Eserlerinde Görülen Dört Kapı Kırk Makam”daki Ortak ve Ayrı Makamlar Üzerine Bir Değerlendirme, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 7-17

HADZİOSMANOVİÇ, Prof.Dr. Lamija, Fadıl Paşa Şerifoviç Bosnevi (19y.y.) Eserlerinde Mevlevîlik Hattı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 155-158

HALICI, Feyzi, Mevlâna Dostları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 101-104

_____  Rubaileriyle Mevlâna Hazretleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 85-89

_____  Mevlâna”nın Şiir Dünyası, (Poetic World of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,1987, s. 243-247

_____  HzMevlâna ve İnsan Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 51-57

_____  Güney AfrikadaAmerikadaAlmanyada ve Japonyada Mevlâna Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 15-30

HARTMANN, Angelika, Rûmînin Bir Çağdaşı Olan Omar asSuhravardide Tanrı ve Dünya İmajı, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

HATEMİ, Prof.Dr. Hüseyin, Mevlâna ve Tabii Hukuk Düşüncesi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996

HATEMİ, Prof. Dr. Hüsrev, Mevlâna”nın Fikirlerinin Günümüz İnsanına Tesirleri, Mevlâna”nın Güncelliği Paneli, 2003

HİLMİ, Prof.Dr. Mahmut, Mevlâna Celaleddin erRumi, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 147-152

HURE, Jacques, Mevlâna ve Goethede Şiirsel Anlatım, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

IŞIN, Ekrem, Modernleşme Çağında Mevlevîlik: Siyaset, İdeoloji ve Örgütlenme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 227-236

_____ Mevleviliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu (Historical Foundations of Mevlevi Phylosophy: Sultan Veled and the Astablishment of the Rank of Çelebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 95-98

İKBAL, Dr. Javid, İkbal”in Manevi RehberiMevlâna, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 43-48

_____  , İkbal ve MevlânaMukayeseli Bir İnceleme, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 201-203

İLGAR, Uzm. Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 107-141

JAHANBANI, M., Mevlâna ve Goethede Şiir, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

KABAKLI, Ahmet, Mevlânanın Sanatı ve Şiir Anlayışı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 29-37

_____  , Mevlânanın Sanatı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 9-18

KAFADAR, Doç.Dr. Yılmaz, İnsan Sağlığında Sevginin Yeri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 37-39

KAHYA, Prof.Dr. Esin, Anadolu Selçuklularında Bilimsel Düşüncenin Kısa Bir Değerlendirmesi (A Brief Evaluation of Scientific Thought in Anatolian Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 245-252

KARA, Dr. İsmail, Hanya Mevlevîhânesi ve Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 293-296

KARA, Doç.Dr. Mustafa, Bursa Mevlevîhânesi ve Ahmed Cunûnî Dede Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 155-166

KARAAĞAÇ, Dr. İhsan A., DrFeridun Nâfiz Uzlukun Yaşamı ve Tıp TarihiTıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, II, 11-17

KARAGÜL, Dr. Arslan, Hollandada MüslümanHıristiyan Ortak Çalışmaları (Colloborative Muslim-Christian Studies in Netherlands), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 67-70

KARAHAN, Prof.Dr. Abdülkadir, Mevlânanın Dünya ve Hayat Görüşü ve Bunun Türkİran ve Urdu Edebiyatlarındaki Etkileri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 27-36

_____ Hadis Bilgini olarak Mevlâna, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 11-15

_____ Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 17-23

_____ Mevlânanın Mümtaz Şahsiyeti ve Tükenmez Enerjisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 11-16

KARAİSMAİLOĞLU, Doç.Dr. Adnan, Tasavvufi Şiir Geleneğinde Mevlâna”nın Yeri ve Önemi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 87-120

_____ Mesnevîde Hicab” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 89-96

_____ Mesnevîde Hak” Kavramı, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 104-109

_____ Mesnevîde Taklid” ve Mukallid” Kavramları, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Edebiyat Dergisi, sayı: 9-10,1994-1995, s. 61-67

_____ Mesnevîde Edeb” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 33-37

_____ Mesnevî”de İlim Kavramı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 7-17

_____  (Prof.Dr.), Mesnevîde Sûret” ve Ma” Kavramları, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 103-113

_____ Mevlânada Edebî Zevk (5 Mayıs 1997, “Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı” konulu panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 315-321

_____ Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna”nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 127-135

_____ Konya”da ve Türkiye”de Mevlâna Araştırmaları, Mevlâna”nın Güncelliği Paneli, 2003

KARMIŞ, Doç.Dr. Orhan, Kurân-ı Kerîm ve HzMevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 175-177

_____  , Remzî Tevil ve HzMevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 111-125

KARPUZ, Yrd.Doç.Dr. Emine, Feridun Nâfiz Beyin Arşivini Koruyan Bir Konya HanımefendisiNimet Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 151-155

KARPUZ, Prof. Dr. Haşim – ŞAFAK, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAMUzluk Arşivi”nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 105-109

KAYAOĞLU, Prof.Dr. İsmet, Mevlâna”nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 159-164

_____ Mevlânanın Konyadaki Sosyal Muhiti, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 57-66

_____ Çağdaş Mevlevî Bilgin ve Edip Veled Çelebi İzbudak, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 51-60

_____ Mevlânada Tabiat Sevgisi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 115-123

_____ Semaın Menşei Hakkında Birkaç Söz, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 85-92

_____ Sultan-Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 35-49

_____ Raks ve Devran Etrafında Tartışmalar (Debates around the Whirling of Dervishes), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 291-302

KAZANCIGİL, Prof.Dr. Aykut, Prof.DrFeridun Nâfiz Uzluk (112021974), HayatıÇalışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 65-89

KEKLİK, Prof.Dr. Nihat, Mevlânada Metafor Yoluyla Felsefe, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 39-73

KLEIN, Prof.Dr. Arpad, Orientalische Elemente in Der Romantischen Reflexion, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 131-138

KOCATÜRK, Doç.Dr. Sadettin, Mevlânaya Göre Varlığın Mahiyeti, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 365-394

_____ Mevlâna”nın Mesnevî”de İnsanlara Mesajı, (The Message of Mevlâna in the Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 77-88

_____ Mevlâna”nın Divanında İlahi Zat ve İnsan, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 263-280

_____ Mevlânanın Divanı”nda Aşkın Çilesini Çekmek, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 61-83

KOÇKUZU, Doç.Dr. Ali Osman, Mesnevînin Birinci DefterindeHazreti Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar Üzerine, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 235-248

_____  (Prof.Dr.), Mesnevînin Üçüncü Defterindeki Hazreti Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 213-229

_____  Mesnevînin Dördüncü Defterindeki Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 3-19

_____  Mesnevî”nin Beşinci DefterindekiPeygamberimize ve Sözlerine Yapılan Atıflar, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 95-113

_____  Mesnevînin Altıncı Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Başlıca Atıflar, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 31-44

_____ Sipehsâlâr   ve   Menâkıbül-Ârifîn   Adlı   Eserde   Sadreddîni Konevîye Yapılan Atıflar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 105-126

KORGER, Prof.Dr. Mathias, The Significance of Mevlâna for Philosophia Perennis, (“Philosophia Perennis” Açısından Mevlâna”nın Önemi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 91-98

KORUCUOĞLU, Nevin, Mevlâna Celâlettin Rûmî, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 197-202

KÖSE, Prof.Dr. Ali, Avrupalıların Mistik İslamla Tanışmaları (Introduction of Mystic Islam to Europeans), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s.61-66

KÖSTÜKLÜ, Prof.Dr. Nuri, Vatan Savunmasında Gönül Erleri: “Mücâhidîn-i Mevleviye Alayı”, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 213-226

KRYNICKI, A. K., Mevlâna ve Goethenin EtkileriRûmînin Türbesinde Bir Goethe HayranıMaurice Barrés, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

KUŞPINAR, Prof. Lect., Bilal, The Preface to the Mathnawi: İsmâil Ankaravîs Commentary (Mesnevî”ye Giriş: İsmail Ankaravî Şerhi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 303-314

KÜÇÜK, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlâna İdealizminin Felsefi Analizi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 307-323

KÜÇÜK, Yrd.Doç.Dr. Hülya, İbtidânâme”ye Göre Mevlevî Halifeleri (The Calips of Mevlevi According to İbtidânâme), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 85-94

KÜÇÜK, Yrd.Doç.Dr. Sezai, Bütün Yönleriyle XIX. Yüzyılda Yenikapı Mevlevîhanesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 163-196

KÜÇÜKCAN, Doç.Dr. Talip, Avrupada Kültürel Çoğulculuk, Göçmenler ve Türk Toplumu (Cultural Pluralism in Europe and Turkish Community), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s.47-60

KÜÇÜKDAĞ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, Seyyid Abdülkadir Efendi Vakfiyesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 281-296

_____  1251 H./1835 MTarihli Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı  Tamir ve İnşası Defteri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 181-207

KÜRKÇÜOĞLU, A. Cihat, Urfa Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 303-311

MAGLAJLIC, Dr. Munib, Mevlevîs Tarikat in Bosnia, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 159-162

MAHMUT, Dr. Nedret, MevlânaRomanya Kütüphanelerinde, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 163-167

MAHMUT, Dr. Enver, Mevlânanın Duygusal Şiir Sanatı Hakkında Bazı Düşünceler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 39-45

MANDEL KHAN, Prof.Dr. Gabriel, La Bibliographie Italienne Sur Mevlâna, (İtalyancada Mevlâna Bibliyografyası, The Bibliographie of Mev-lâna in Italian), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 123-127

_____ Bir Klasik Operanın Öncüsü Mevlâna Celaleddin Rumi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 37-40

____  Tolerans, Ahlâk ve Türk Kimliği, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

MAZIOĞLU, Prof.Dr. Hasibe, Ahmet Remzi Akyürek (Remzi Dede), I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 240-254

_____  Dede Ömer Rûşenî ve Çobannâmesi, (Choban-Name by Dede Omar Rusheni), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 49-57

MEHMET, Mustafa Ali, Mevlâna ve Mevlevîlik Tarikatının “Hoşgörülük” ve “Hümanist” Prensiplerinin Osmanlı Döneminde Dobruca”da Türk-İslam Kültür Ocakları Tarafından Yaşatılması Hakkında Bazı Mülâhazalar, (Some Reflections on the Survival of the Ideas and the Sufistic Sect of Mevlâna in Dobrudja), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 159-163

MEYEROVITCH, Dr. Eva de Vitray, Présence de Mevlâna (Mevlâna”nın Güncelliği, Contemporary Thoughts of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 27-33

MICHOT, Prof.Dr. Jean R., Dés-Alteration et épiphanieUne Lecture Avicennienne da la Danse Mevlevîe, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 25-33

MİKULSKİ, Prof.Dr. Dmitri V., Articles On Mawlana Rumi In The Russian Encyclopaedias Of The Soviet Period (Sovyetler Döneminde Rusça Ansiklopedilerde Mevlâna İle İlgili Makaleler), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 115-118

MUMCU, Prof.Dr. Ahmet, Hukuk Açısından Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 71-82

MURNER, Clara, Mesnevîde Akıl, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

MUZBEĞ, İskender, Mevlânanın Sarayovada (YugoslavyaYayınlanan Mesnevîsine (Ive IIciltÇeviri Açısından Genel Bir Bakış, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 169-173

el-NEKLAVİ, Prof.Dr. Fethi, Mesnevînin Tanımladığı Mevlânada Ahlâk, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 89-93

NEUMANN, Dr. Christoph K., XIX. Yüzyıla Girerken Konya Mevlevî Asitanesi İle Devlet Arasındaki ilişkiler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 167-180

OCAK, Prof.Dr. Ahmet Yaşar, Bir XIIIYüzyıl Mutasavvıfı ve Sufisi Olarak Mevlâna Celalüddin-i Rumi, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 139-146

_____ Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII.-XVIII. YüzyıllarMeselesine Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 17-23

_____ Türkiye Selçukluları Devrinde Şehirli Tasavvufî Düşünce Yahut Mevlânâ”yı Yetiştiren Ortam, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 19-30

ODABAŞI, Safa, Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-11200Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 265-274

OKAY, Prof.Dr. M. Orhan, Osmanlıda Mesnevihanlık Geleneği ve Son Mesnevihanlardan TahirülMevlevî (17 Aralık 1999 tarihinde yapılan “Mevlevîliğin Kültür ve Edebiyatımıza Katkıları” konulu panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 309-314

ÖGEL, Prof.Dr. Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 1-4

ÖNDER, Dr. Mehmet, Mevlânanın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 291-298

_____ Mevlânadan Sonra Çelebi Hüsâmeddin, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 19-26

_____ Bir İddiaya Cevap: (Yine Gel, Yine Gel…) Rubaisi Mevlâna”nındır, (The Quatrian “Yine Gel, Yine Gel” Belongs to Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 117-120

_____ Mevlânayı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 41-47

_____ Mevlânanın Eserlerinin Dünyadaki En Eski Yazma Nüshaları, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 11-15

_____ Molla Câmide Mevlâna Hayranlığı, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 75-82

_____ Mevlânanın Türkçesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 27-36

_____ Atatürk ve Mevlâna Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 44-49

_____ İkbal”in Eserlerinde Mevlâna ve Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

_____ Mevlâna ile Şems”in Konya”da Buluştukları Yer, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 65-72

_____ Mevlâna Konya İçin Neler Söyledi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 9-13

_____ Tarih Boyunca Mevlâna SoyuFatih Sultan Mehmed Mevlânanın Altıncı Göbekten Torunudur (Family Tree of Mevlâna: Fatih Sultan Mehmed is One of the Grandsons of Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 71-72

ÖNGE, Doç.Dr. Yılmaz, Mevlâna Türbesinin Çini Tezyinatı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 401-408

_____ Mevlâna Dergâhının Şadırvanı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 61-70

_____ Konya Mevlâna Dergahının Kaybolan Bir YapısıTürbe Hamamı, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 75-84

ÖZ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, Anadoluda Farsça Öğretiminde Mevlevîlerin Rolü, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya”ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 77-84

_____  , Süleyman Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişînleri İle Mektuplaşmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 149-161

ÖZAKPINAR, Prof.Dr. Yılmaz, Mevlânanın Modernliği ve Modern Bilim, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 85-88

ÖZBEK, Prof.Dr. Abdullah, Anadolu”nun Türkleşip İslâmlaşmasında Yunus Emre”nin Rolü (The Role of Yunus Emre in Turkification and Islamication of Anatolia), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 253-278

ÖZELSEL, Dr. Michaela Mihriban, Betrachtungen zu Östlichen und Westlichen Therapeutischen AnsatzenAhnliches und Unterschiedliches, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 149-163

ÖZÖNDER, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlâna Külliyesinin Mimari Teşekkülü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 395-400

_____ Mevlevîlikte Hat ve Hattat Sıdkî Dede, II. Millî Mevlâna Kongresi,

1986, s. 129-149

_____ Âteş-bâz Veli ve Mevlevî Dergâhlarında “Âteş-bâz Veli Makamı”nın Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 97-110

_____ Mevlevîliğin Mısır”daki Temsilciliği: Kahire Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 175-194

_____ Afyon Mevlevîhânesi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 97-123 Kıbrısta Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler, VI. Millî Mevlâna Kongre-si, 1992, s. 99-117

_____ Kütahya Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 69-120

_____ Yangınlarla Kaybettiğimiz Yenikapı Mevlevîhânesi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 143-189

_____ Prof.DrFeridun Nâfiz Uzlukun Mevlevî Kültüründeki Yeri ve Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 111-125

ÖZSOY, B. Sami, Tarihçe-i Aktab, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 179-204

ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Abdullah, Hayvan Hikayelerinde Mevlâna ve La Fontaine, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 139-147

_____ Mevlâna ve Goethede Ashâbı Kehf, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

_____ Modern İnsanın Buhranına Hz. Mevlâna”nın Mesajı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 145-150

_____ Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki ÖnemiMevlâna ve Goethe”deki Yorumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 291-300

ÖZTÜRK, Doç.Dr. Mürsel, Mevlânanın Mektupları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 83-92

PALA, Doç.Dr. İskender, Edebi Çehresiyle Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 55-61

PEKOLCAY, Yrd.Doç.Dr. A. Neclâ, Mevlânanın Mesnevîsinde Edeb ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 353-355

_____  , Mevlânanın Mesnevîsinde Mana Dilinin Hususiyetleri, III. Millî   Mevlâna Kongresi, 1988, s. 205-211

_____  (Doç.Dr.), Mevlânanın Etkileri (Mevlânanın Tesir Alanları), IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 49-55

POTZ, Prof.Dr. Richard, Mevlâna Celaleddin ve İnsan Haysiyeti ile İnsan Hakları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 83-93

PRİGARİNA, Prof.Dr. Natalya İlyiniçna, The Proplems of Inside-Outside Mystic Relationships in Calal ad-Din Rumi and Muhammed İkbal (Celaleddin Rumi İle Muhammed İkbal Arasında Mistik İşbirliğindeki Batın ve Zahir Problemleri), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 119-123

RIZA, Prof.Dr. İskender, Kosovadaki Melami Tekkelerinde Mevlânaya Ait Gelenekler, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 109-116

SAKAOĞLU, Doç.Dr. Saim, Mesnevîdeki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 105-113

_____  (Prof.Dr.), Bir Selçuklu Bilgesi Olarak Nasrettin Hoca”ya Bakış(Nasreddin Hodga as a Wiseman of Seljuk), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 285-289

SAVİ, Doç.Dr. Saime İnal, Mevlânanın Rubaileri, (The Quatrains of Jalal Al-Din Rumi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 69-74

____  (Prof.Dr.), Mevlâna ve Barış, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 45- 49

SAVRAN, Doç.Dr. A., Mesnevîde Kurân Tesiri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 93-99

SAYAR, Prof.Dr. Ahmet Güner, Hasan Âli Yücelden Feridun Nâfiz Uzluka Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 97-103

SCHAAR, Ingrid, Mevlâna in Meiner Kunts, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 205-207

SCHOBER, Angelika, Gelenek ve Yenilik Arasında Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 177

SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati, İslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul ve Ahlakı Üzerine, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 255-273

_____ Mevlâna Celâleddin RûmîdeYönetenler ve Yönetilenler, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 151-157

_____ Darwinden Önce Bir Mevlâna Düşüncesi, (An Idea of Mevlâna Preceding Darwin), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 185-189

_____ Gel Gel Çağrısı Üzerine Tartışmalar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988,  s. 167-172

_____  (Dr.), Eski Bir Türk Oyunu ve Sema, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989,  s. 35-39

_____  Mevlâna Celaleddin Rûmîde Hikaye, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 35-38

SERGEN, Semih, İslamda ve HzMevlânada Kadına Saygı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 358-363

_____ Mevlevîlikte Sanat ve Sanatkâr, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 171-176

_____ HzŞems”in Gerçekleştirmek İstediği, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989,  s. 75-79

_____ Mevlâna”nın İnsana Bakışı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120,   s. 109-115

_____ Karol Szymanowkynin Mevlâna Senfonisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 13-17

_____ Bir Gazelin Düşündürdükleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 23-26

SEVGİ, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Mevlânanın Bir Beyti Işığında Kanaat Zenginliği Üzerine Düşünceler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 163-166

_____ XIXYüzyıl Mevlevî Şairlerinden Mehmet Şefik Efendi ve Divançesi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 131-138

_____ İsmail Hakkı Bursevi”nin Mesnevî Şerhinde (I. cilt) Müellife Ait Manzum Parçalar, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 43-48

_____ XIXYüzyıl Mevlevî Şairlerinden Konya”lı Şemsî Dede ve Divânçesi, (3 Mayıs 1994, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu”nda sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 62-73

_____ Dinlemenin Önemi ve Mesnevî, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 43-46

_____ Gönül Kâbesi ve Mevlâna, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 29-35

_____  (Doç.Dr.), Kültür Hayatımızda Mesnevînin Yeri, 723. Vuslat Yıldönümü Mevlâna Paneli, 1996, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler – I-, 2000, s. 109-113

_____ Kültür Tarihimizde Sohbetin Yeri ve Mevlâna, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 115-118

_____ Mevlâna ve Düşünce, Hz. Mevlâna”nın Çevresi ve Etkileri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 15-17

_____ Mesnevîde Adâlet ve Zulüm Kavramları, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 93-96

_____ Mevlâna ve Hürriyet (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” konulu panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 323-326

SEVİŞ, Emk. Müh. Edip, Mevlevî Şair Mithat Bahari Beytur ve Neyzen Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 83-86

SEYİDOV, Mirali, Mitolojide (TürkMekân Sözcüğü Hakkında Düşünceler, (Concept of Space in Turkish Mythology), I. Milletler Arası Mev-lâna Kongresi, 1987, s. 331-344

SEZGİN, Öğr.Gör. Mualla, Mevlânanın ve Mevlevîlerin Giysilerinin Modernizasyonu, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 427-447

SOLMAZ, Dr. Sefer, Mesnevîde Geçen Peygamber Kıssaları (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” konulu panelde sunulmuştur).

SONGAR, Prof.Dr. Ayhan, Hazret-i Mevlâna ve Mûsıkîmiz, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 3-7

SÖNMEZ, Kemal, Mevlâna”nın İnsan ve İnsanlık Anlayışı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 149-155

SÖZEN, Prof.Dr. Edibe, Kültürler Arası İletişim ve Bir Merkez-Çevre İlişkisi Olarak İnsan Hakları (Inter-Cultural Communication and Human Rights as a Center-Periphery Relation), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 31-34

SURUŞ, Dr. Abdülkerim, Mevlâna ve Hafız”ı Şiir Söylemeye İten Nedenler ve Karşılaştıkları Engeller, III. Millî Mevlâna Kongresi,1988, s. 189-203

SUVOROVA, Prof.Dr. Anna, The Indian-Turkish Connectiıons In The Field Of Sufısm (Multan”da (Pakistan) Şems Tebrizi Mezarı ve Güney Asya”daki Bazı Derviş Tarikatlarının Türk Bağlantıları), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2003, s. 125-128

ŞAFAK, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Tasavvufî Şiirde Mecâzî Anlatım (3 Mayıs 1994, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu”nda sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 81-88

_____  , HzMevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler, Hz. Mevlâna”nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 33-39

_____ Uzluk Ailesinin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları (727. Vuslat Yıldönümü münasebetiyle 14 Aralık 2000 tarihinde Selçuk Ün. Selçuklu Araştırmaları Merkezi”nce düzenlenen panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 143-150

Şahabeddin Uzluk (11200-1989), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 179-180

ŞAHİN, Kâmil, Çorum Mevlevîhânesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 97-103

ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. Naim, Mevlâna CRûmî (1207-1270ve G.W.FHegel (1770-1831)”de AşkVarlığın Birliği ve Ölüm” Meselesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 275-2120

ŞAHİN, Öğ.Gör.Tahir Erdoğan, Erzincanda Mevlevîlik Hareketleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 123-141

ŞEFİKOĞLU, İskender Muzbeg, Yugoslavyada Yaşayan Türk Şairlerinin Şiirlerinde Mevlâna, (Mevlâna in the Works of Turkish Poets Living in Jugoslavia), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 249-256

ŞEKER, Doç.Dr. Mehmet, İbn Batutaya Göre Konya ve Mevlâna, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 129-137

_____  (Prof.Dr.), Menâkibü”l-Ârifîn”e Göre Anadolu”nun Türk Yurdu Oluşunda Mevlâna ve Mevleviliğin Rolü (Accordin To the Menâkibü”l-Ârifîn The Role of Mevlana and Mevlevi Phylosophy in Making Anatolia as a Turkish Land), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 221-232

ŞENER, Dr. Ali İhsan, Akıl Sağğında İnsan Sevgisi ve Mevlâna, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 301-305

ŞEŞEN, Prof.Dr. Ramazan, Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış (A Survey of Academic Environment in the Time of Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 233-244

ŞİMŞEKLER, Öğr.Gör. Nuri, HzMevlâna ve Selâhaddini Zerkûb, Hz. Mevlâna”nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 41-48

_____  (Yrd.Doç.Dr.), Mevlâna ve Konya, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 97-106

_____  , Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluka Gönderdiği Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 127-139

_____  , Mevlânayı Anlamak (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” konulu panelde sunulmuştur.)

_____  , Mesnevîye Göre Konyada Yaşam (Life in Konya According to Mathnawi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 177-192

TAFAZZOLI, Abolqhassem, Evrensel İnsan, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

TAKESHİTA, Prof. Masataka, Sadr al-Qunawi as Seen from Mevlevi Point of View (Mevlevi Bakış Açısıyla Sadreddin Konevi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 279-284

TANRIKORUR, Öğr.Gör. Cinuçen, Mevlevîlikte Mûsikî, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 111-115

TANRIKORUR, Ş. Bârihüdâ, Bir Eğitimin MimarisiMevlevî Matbahı Şerifi, (The Architecture of An Education: The Sacred Kitchen of the Mevlevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 271-297

_____  (Öğr.Gör.), Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevîhânenin Yeri ve Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 61-71

_____  Konya Mevlâna Müzesindeki İki Alem üzerine, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 91-97

_____  Tarihin Tahribi: Çorum Mevlevîhânesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 71-88

_____  Mevlevî Tekkesinin KalbiSemahane, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 207-216

TAŞDELEN, Prof.Dr. Musa, Avrupada Türk Varlığı ya da Diyasporik Kimliğin İnşası Problemi (Turks in Europe or, the Prplem of Making Identity in Diaspora), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 43-46

TELLENBACH, Doç.Dr. Silvia, Celaleddin Rumi ve İnsan Hakları-Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 98-103

TERZİOĞLU, Prof.Dr. Arslan, Ünlü Tıp Tarihçisi Prof.DrFeridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II,91-96

TONAGA, Ass. Prof. Yasuhsi, The School of Ibn Arabi in Mashriq and Turkey (Doğu”da ve Türkiye”de İbn Arabi Mektebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s.315-330

TOP, H. Hüseyin, Mevlânadan Mülhem Şiirler, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 49-54

TRAKO, Salih, Sarayevoda Mesnevî Dersleri ve Mesnevîhanlar üzerine, (Courses on the Mesnevî in Sarajevo and Reciters of the Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 143-146

TRIDENTE, Michele, Loecumenicite Authentique Dans les oeuevrs de MevlânaÜniversalite et Actualite, (Mevlâna”nın Eserlerinde Gerçek İnanç Birliği: Beynelmilellik ve Güncellik, Authentic Unity of Fatih in the works of Mevlâna: Universality and Actuality), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 37-42

TUNCER, Prof.Dr. Orhan Cezmi, Kilis Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 259-282

TUŞ, Dr. Muhiddin, Konya Çelebilerinin Şehir Hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 297-303

TÜRER, Prof.Dr. Osman, Mesnevî Şarihi İsmail-i Ankaravî”nin Tasavvufi Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 93-102

TÜRKMEN, Dr. Erkan, Rumi As a True Lover of God, (Tanrı Aşığı Olarak Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 317-329

URSI, Mme., Çağdaş Mistik Şiirde Mevlâna”nın İlham Varlığı: Ramazan”ın Otuz Günü, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

URSI, Mr., Pers Mistiği ve Mevlâna Şiiri, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

USTA, Doç.Dr. Mustafa, Mevlânanın Eğitiminde MetotProgram ve Gayeler, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 161-170

UZ, Av. M. Ali, Saraybosnada İsa Bey Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 103-107

UZLUK, Prof.Dr. Feridun Nâfiz, Prof.DrFeridun Nâfiz Uzluk”un Basılmış, Basılacak Kitapları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 157-174

UZLUK, Dr. Şehabettin, Eflâkî Menakıbında Yazılı Mevlânanın 20 Resmi Ne Oldu?, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 275-278

_____ Mevlânanın Ölümü ve Yeşil Kubbe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986,  s. 57-60

_____ Mevlânanın TabibleriEkmeleddin Müeyyed – Beyhekim ve Gazanfer, (Mevlâna”s Phsysicians: Ekmeleddin Müeyyed (Chiefphysicians) and Gazanfer), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987,  s. 211-213

_____ Galata Mevlevîhânesi ve Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 297-300

ÜRÜN, Doç.Dr. Ahmet Kazım, Mesnevîde Arap Edebiyatının Bazı Simaları, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya”ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 69-76

_____ HalepŞam ve Trablusşam Mevlevîhânelerinin Günümüzdeki Durumu, . Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 73-78

_____ Mevlâna”nın Edebî Kişiliğini Etkileyen Şahsiyetler ve Eserleri (Scholars Effecting Mevlana”s Literatural Style and Their Writings), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 169-175

VIEY, Fréderic, GoetheVücut DoktoruYéhouda HalévyKalp DoktoruMevlânaRuh Doktoru, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

YAKIT, Yrd.Doç.Dr. İsmail, Türk-İslam Düşünürü Mevlâna”ya Göre “İdeal İnsan” Tasavvuru, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 214-227

_____  Mevlânaya Göre Hayatın Evrimi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 41-56

_____  (Doç.Dr.), Mevlâna ve Ölüm Felsefesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 73-96

_____  (Prof.Dr.), Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 31-42

_____ Mevlâna ve Goethede Felsefe ve Hikmet, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

_____ Mevlânada Akıl ve Aklın Kritiği, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 73-93

_____ Mevlânada Estetik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 63-73

_____ Mevlânada Sanat, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 51-59

_____ Batı Düşüncesi ve Mevlânada Kadın (Woman in Western Thought and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 135-148

YAVUZ, Doç.Dr. Kemal, Mesnevî-i Şerif Üzerine Görüşler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 279-2120

_____  , Abidin Paşa”ya Yazdığı Bir Mektupta, Cevdet Paşa”nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevî”nin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 229-234

YENİTERZİ, Doç.Dr., Emine, Mevlâna”da Çalışma ve Tevekkül (3 Mayıs 1994, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu”nda sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 74-80

_____ Mevlâna”nın Eserlerinde İnsan Terbiyesi, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 38-42

_____ Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 53-64

_____ Mevlâna”nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 119-126

_____ HzMevlâna ve İkbâl, Hz. Mevlâna”nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 19-31

_____ Mevlâna”nın Sevgi Anlayışı, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya”ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 57-68

_____  , Mevlâna”nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” konulu panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 327-342

_____  , XIXYüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 137-147

_____  , Mevlânanın Eserlerinde Hayatın Olumsuzluklarına Olumlu Bakışlar (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” konulu panelde sunulmuştur.)

_____  , (Prof.Dr.), Mevlâna”nın Gayrimüslimlerle Diyalogu (The Dialog of Mevlana with Non-Muslims), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 161-167

YÜKSEL, Doç.Dr. Hasan, Tokat Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 61-69

ZAPPELLİNİ, Prof. ssa. Gabriela Brusa, Sul Divano Occidentale-Orientale” Dı Goethe, (On Goethe”s “West-östlicher Divan” ), III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 117-129

 

TEBLİĞLERİN YER ALDIĞI YAYINLAR:

 1. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, Tebliğler, Konya 1986
 2. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1986, Tebliğler, Konya 1987

III. Millî Mevlâna Kongresi, 12-14 Aralık 1988, Tebliğler, Konya 1989

 1. Millî Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Tebliğler, Konya 1991
 2. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, Tebliğler, Konya 1992
 3. Millî Mevlâna Kongresi, 24-25 Mayıs 1992, Tebliğler, Konya 1993

VII. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1993, Tebliğler, Konya 1994

VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 6-7 Mayıs 1996, Tebliğler, Konya 1996

 1. Millî Mevlâna Kongresi, 15-16 Aralık 1997, Tebliğler, Konya 1998
 2. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Tebliğler -I-, Konya 2002
 3. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Tebliğler -II- (Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı), Konya 2002
 4. Millî Mevlâna Sempozyumu, 3 Mayıs 1994 (VII. Millî Mevlâna Sempozyumu Tebliğleri kitabı içerisinde yer almaktadır)

VII.      Millî Mevlâna Sempozyumu, 13 Aralık 1995, Tebliğler, Konya 1996

 1. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1987, Tebliğler, Konya 1988
 2. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 19120, Tebliğler, Konya 1991

III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs, 2003, Bildiriler, Konya 2004

İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 26-27 Ekim 1994, Tebliğler, (TBMM. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Konya Valiliği ve S.Ü. Rektörlüğü işbirliği ile) TBMM. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:72

 1. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevihaneler Kongresi, 14-15 Aralık 1993, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Tebliğler, Konya 1996

Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya, 2000

 

* Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı