Hammâmîzâde İsmaîl Dede Efendi

Önceki Sayfaya Dön

Türk Sanat Musikisi çevrelerinde Derviş İsmail, Dede, Dede Efendi, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi

İsmail Dede gibi isimlerle anılan bu dahi musikişinasımız, 9 Ocak 1778 ( 10 Zilhicce 1191 ) tarihinde İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde doğdu. Babası Süleyman Ağa, o zamanlar bir Osmanlı imparatorluğu ili olan Manastır’ın Görice sancağına bağlı, Kesriye kasabasından kalkarak İstanbul’a gelmiş ve memuriyete girişmişti. Süleyman Ağa, Suriye eyaleti sınırları içinde bulunan Sayda valisi Cezzar Ahmed Paşa’nın bir süre sır katipliğini yaptı. Paşa’nın halka yaptığı haksız muamelelere ve zulmüne dayanamayarak istifa etti ve İstanbul’a döndü. Şehzadebaşı’nda bulunan ”Acemoğlu” hamamını satın alarak işletmeye başladı. Bu sıralarda Rukiye Hanım’la evlendi; bir Kurban Bayramı günü Dede Efendi doğdu. Bu nedenle çocuğa İsmail adı verilmiştir .”Hamamizade” sıfatı buradan kaynaklanır .Ismail Dede dört yaşında iken babası bu hamamı sattı Altımermer’de Kurusebil mahallesinde Çavuş Hamamı ile bir ev aldı. İlerinin büyük musikişinası, sekiz yaşında iken bu mahallede, ”Çamaşırcı Mektebi”nde ilk öğrenimine başladı.

Daha o yıl Musikiye karşı ilgisi ve sesinin güzelliği dikkati çekerek okul öğrencileri arasında ”İlahicibaşı” oldu. O yörede oturan Anadolu Kesedarı Uncu-zade Mehmed Emin Efendi’nin oğlu da aynı yıl bu okula başlamıştı. Bu nedenle Mehmed Emin Efendi çocukla ilgilenmeye, ilahiler bestelemiş bir musikişinas olarak ona ders vermeye başladı. Böylece aradan yedi yıl geçti; Dede Efendi on dört yaşına basmıştı.

Hocası onun geleceği ile de ilgilendi; ailesinin geçimine yardımcı olur düşüncesi ile onu Maliye Nezareti Başmuhasebe Kalemi’ne ”Katip Muavini” olarak yerleştirdi. Bir yandan memuriyete ve hocasının derslerine bir yandan da musikiye karşı olan ilgisi kendisini, pazartesi ve perşembe günleri Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ali Nutki Dede’nin derslerini izlemeye itiyordu. Burada ayin dinliyor, bilgisini ilerletiyor, sanat yolun da ilerlemeye çabalıyordu .Bu dersler ve memuriyet hayatı da yedi yıl sürdü .Sonunda 18 Mayıs 1797 ( 18 Zilhicce 1212) Perşembe günü resmen ”Mevlevi” oldu. Sema meşkini ise 1798 (15 Sefer 1213) tarihinde tamamladı. Sultan III. Selim’in Dede’yi saraya çağırması ve fasıllara katılmasını emretmesi üzerine, Ali Nutki Dede’nin izniyle, 1001 günlük ”Çile” süresini tamamlamadan 1799 (20 Şevval1213) tarihinde ”Dedeler safına” katıldı.

Dede Efendi, ününü daha ”Çile” de iken duyurmaya başlamıştı. Bu sıralarda bestelemiş olduğu,

Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Sende kaldı gece, gündüz nigahım
İncitirmiş seni meğer ki ahım
Seni sevdim odur benim günahım

güfteli, buselik şarkısı, çağının musiki sevenleri tarafından çok beğenildi. Bu eseri dinlemek, öğrenmek, bestekarı olan Derviş İsmail’i tanımak için tekkeye gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. olayın akisleri 3. Selim’in kulağına ulaşınca, mevlevihaneye bir saray görevlisi gönderilerek Derviş İsmail’in saraya gelmesi emredildi. Çileye giren dervişlerin akşam ezanından sonra tekke dışında kalmaları adet olmadığından, bu şartlar altında gidebilmesi için şeyhi izin verdi ve bu durumun padişaha duyurulmasını gelenlerden rica etti. Padişahın huzurunda ve onun isteği ile eserini iki kez okudu; çok beğenilerek bir kese altınla ”taltif” edildi.

Daha önceleri, çileye ilk girdiği zamanlarda babasının ölümü üzerine hamamı satan Dede’nin, bu parayı harcadığı, annesinin dervişlere yedirdi diye üzüldüğü ve şikayet ettiği söylenir. Rauf Yekta Bey’in Nuri Şeyda Bey’den naklen verdiği bilgiye göre, saraydan bir kese altını alan Dede, annesine uğrayarak altınla rı vermiş, üzüntüsünün yersiz olduğunu söyledikten sonra akşam vakdi yaklaştığı için acele ile tekkeye dönmüş. Saray’a ilk gelişinin 1793 tarihine rastladığını ileri sürenler vardır.

Dedeler arasına katıldıktan sonra kendine ayrılan hücre- ye yerleşti; artık ünü bütün İstanbul’a yayılmıştı. ”Mukabele” günleri hücresi, sanattan anlayanlar ve musiki heveskarları ile dolup taşıyordu. Hele hicaz makamından bestelemiş olduğu,

Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
Çün nafe bağrım hun edüb sevdalara saldın beni
Ey kamet-i serv-i semen salınmada ellerle sen
Haşrolamam dedikçe ben ferdalara saldın beni

güfteli bestesinden sonra ünü büsbütün arttı. Herkes bu eseri öğrenmek, her ne şekilde olursa olsun elde etmek istiyordu. Saray musikişinasları eseri öğrenerek, 111. Selim’e sundular. De de yeniden saraya çağrılarak, beste kendisinden dinlendi, ”ihsan ve ;İltifatlara garkoldu” aynı zamanda yapılan Küme Fasılları’na katılması emredildi. Bundan sonra saraya dahil olan Dede Efendi, Enderun’da hocalık yapmaya başladı. Padişahın bu kıymet bilirliliğine karşılık olmak üzere,

Müştak-ı cemalin gece, gündüz dil-i şeyda
Etdi nigeh-i atıfetin bendeni ihya
Mesrûr ede Hak kalb-i humayununu daim
Ediyye-i hayrın dil-ü canımda hüveyda

şiirine sûznak besteyi yapmış bu sanatkar padişaha teşekkür etmişti. Bu sıralarda, 180 1 yılında bir saraylı hanımla evlendi. Akbıyık mahallesinde kiraladığı bir eve yerleşti. Bir yandan evinde öğrencileri ile uğraşıyor , mevlevihanedeki görevini sürdürüyor , bir yandan da padişahın her gün biraz daha dikkatini çekiyordu.

Bu mutlu günler uzun sürmedi; Dede’yi derinden yaralayan bir çok üzücü olay birbirini izledi. önce, büyük sevgi ve saygı ile bağlı olduğu şeyhi Ali Nutki Dede 1804 yılında öldü. Bundan bir yıl sonra sevgili oğlu Salih, 1805′de öbür aleme göç etti.

Bir gonca-femin yâresi var ciğerimde
Ateş dökülürse yeridir âh serimde
Her Iâhza hayali duruyor didelerimde
Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde

güfteli, bayati makamındaki bestesini bu olaydan sonra besteledi. Üzüntü ve kederi bununla da bitmedi; 1808′de annesini, 1810′da küçük oğlu altı yaşındaki Mustafa’yı yitirdi. Bu acılı yıllarda ortaya koyduğu eserler bir keder ve elemin izlerini taşır. Sonradan üç kız çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan Tanburi Şirin (Keçi) Arif Ağa ile evlenen büyük kızı Hatice Hanım’dan Ferdane, Rifat (ünlü bestekâr ve hanende Rifat Bey), Lutfiye ve Saniye adında dört torunu oldu. Mustafa Nezih Albayrak, Dede’nin kız tarafından torununun oğludur.İkinci kızı Fatma Hanım, Ahmed Dürri Bey’le evlendi; bu evlilikten hanende Şevket Bey doğdu. Tanburi Dürri Turan’la Dede’nin bir kan bağı yoktur; Dürrü Turan, Dede’nin damadının yeğeninin torunudur. Üçüncü kızı Ayşe ise on üç yaşında ölmüştür .

Dede Efendi’nin hayatında hiç şüphesiz en önemli olay, Sultan 3.Selim’in 1807′de tahttan indirilmesi ve 1808′.de öldürülmesidir. Bundan sonra IV. Mustafa’nın tahta oturması, türlü siyasi kargaşa, ”Kabakçı Mustafa İsyanı”, ”AlemdarMustafa Paşa vak’ası”, Sultan 11. Mahmud’un padişah olması, saraya Batı musıkisının yerleşmeye başlaması, eski zevk ve sanat anlayışının kalmaması gibi nedenlerle inzivaya çekildi. Zaten mûsıkî ile uğraşılacak huzur ve neşe ortamı da yoktu. işte bu yıllarda mûsıkî ve öğrencileri ile uğraşarak birbirinden güzel eserlerini bestelemeye koyuldu.

Devlet yönetimi düzene girdikten sonra, kendini hatırlayarak saraya davet eden Sultan 11. Mahmud’a musahip oldu. İkinci kez saray hizmetine giren Dede Efendi, sanat açısından en verimli yıllarını bu dönemde yaşadı (1812). Bu yıllar onun en güzel, en sanatlı bestelerini yaptığı yıllardır. Bundan kısa süre sonra da ”Müezzinbaşı” oldu. Kendini çok takdir eden padişah, yalnız devlet adamlarına verilen bir nişanı bizzat takmış, Ahırkapı’da bir konak ”ihsan” etmişti.

Sultan II. Mahmud’un ölümü üzerine tahta geçen Sultan Abdülmecid, babasının derin bir sevgi ve saygı ile bağlı olduğu bu değerli mûsıkîşinastan ilgisini esirgemedi; müezzinbaşılık görevini sürdürdü. Ancak Enderun değer ve önemini iyice yitirmeye başlamış adı ”Muzika-i Humayûn” olmuş, saray teşkilatı değiştirilmiş, batılı mûsikîşinaslara rağbet artmış, padişah, operet ve opera parçaları dinler olmuş, Osmanlı Sarayı’nı Batı sazları istila etmiş, Avrupa’dan piyanolar getirtilmiş, orkestra ve bando takımları kurulmuştu. Sayılı bir kaç ustanın dışında yüzyılların geleneklerine pek aldırış eden yoktu. Abdülmecid bile, Türk mûsıkîsi’ni iyi bilmediğinden, Dede Efendi’den basit ve sanat değeri olmayan eserler istiyordu. Bütün bunlar Dede gibi bir mûsıkî ustasının katlanacağı şeyler değildi. Nitekim bu duygu ve düşüncelerin etkisi ile, öğrencisi Dellâl-zâde İsmail Efendi ile Saray’ın bahçesinde dolaşırken ”İsmail, bu oyunun tadı kaçtı” demişti. Bu olanların etkisi ve yaşının ilerlemesi nedeni ile çoktan beri Hac’ca gitme niyetini açığa vurarak padişahtan izin aldı. ileri yaşında acele olarak Hac’ca gitmeye karar vermesi bu kırgınlığa bağlanır. Dellâl-zâde İsmail Efendi ve Mutaf-zâde Ahmed Efendi ile böylece yola çıktı. O yıl Mekke’de kolera hastalığı salgını vardı. Mekke’de bu hastalığa yakalanan Dede Efendi, Hac ”farizesi”ni yerine getirdikten sonra 29.Kasım.1845 Mina’da, Kurban Bayramı’ nın birinci günü, öğrencisi Mutaf-zâde’nin kolları arasında, hayata gözlerini kapadı. Cenazesi Hazreti Hatice’nin mezarının ayakucuna defnedildi. Dede’nin ölümü İstanbul’da olduğu kadar bütün İslâm dünyasında da derin bir üzüntü yarattı. Kâzım Paşa’nın tarih şiiri şudur:

[align=center]Hazret-i Farabi-i sâni müezzinbaşı kim
Zâtına olmuşdu ilm-i mûsıkî ihsan-ı Hak
Aşinâ-yı her makam etmişdi kalb-i nigehin
Sâye-i Molla’da lutf-ü himmet-i merdân-ı Hak
Pertev-i şems-i hakikatten kılub kesb-i kemal
Zerre-i nâçiz iken oldu meh-i tâban-ı Hak
Fehm olur bundan makam-ı kurbe âheng ettiği
Hac edüb Minâ’do oldu vâsıl-ı gufurân-ı Hak
Çor tekbirin çeküb Kâzım Dedi târihini
Kebş-i cânın kıldı İsmail Dede kurbân-ı Hak
(1O Zilhicce 1262)

Bunlardan da anlaşıldığı gibi İsmail Dede bir Kurban Bayramı’nda doğmuş, yetmiş bir yıl sonra yine bir Kurban Bayramı’nda ölmüş oluyordu. Dr .Suphi Ezgi kaynak göstermeden üç kez Hac’ca gittiğini ileri sürmüştür. Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk mûsıkîsi Antalojisi adlı eserinde Sultan 11. Mahmud’la iki kez Gelibolu’yo giderek mevlevihânede âyine katıldıklarını, Ahmed Celâlleddin Dede’nin babası Azmi Dede’den işittiğini kaydediyor .

İCRAKÂRLIĞI

Dede Efendi, Yenikapı Mevlevihânesi’ne devam ettiği yıllarda tekkenin neyzenlerinden, özellikle Abdülbaki Nasır Dede’den ney çalmasını öğrenmişti. Bestekârlığı ile hanendeliğinin yanında neyzenliğinin pek önemi yoktur. Gerek mensubu bulunduğu mevlevihanede, gerekse sarayda uzun yıllar sürdürdüğü hanendeliği güzel bir ses ve uslûb güzelliğini gerektirir. Dr. Suphi Ezgi, hocası Zekai Dede’den naklen sesinin ince ve cılız olduğunu ileri sürer. Sadeddin Nüzhet Ergun ise Zekai Dede’nin onun ileri yaşlarında öğrencisi olduğuna değinerek, “Lataif i Enderûn”u kaynak gösterdikten sonra sesinin güzel olduğunu belirtir. Rauf Yekta Bey, kendinden önce yaşamış olan büyük bestekarların dinî ve dindışı alandaki değerli eserleri iyi bildiğini söylüyor. Bir ömür boyunca her Pazartesi ve Perşembe günleri dergaha giderek ayin okur ve na’thanlık ederdi. Yine Rauf Yekta Bey’in değindiğine göre, o gün hangi ayin okunacaksa Itrî’nin rast makamındaki na’tini irticalen bu makamdan okurdu. Can’lar âyinin hangi makamdan okunacağını sormaya çekinirler, na’tin okunduğu makamdan ayine başlarlardı. Şu hikayede anlatılan olay bunun en güzel bir örneğidir:

“… Büyük yerlerin hepsinde teravih namazının ayin ve ilahilerle kılınması adet olduğundan, her dairenin mevcut olan imamından başka bilhassa Ramazan ayı için, Kur’an-ı Kerîm’i güzel okuyan imam ve mûsikide ihtisası olan güzel sesli beşer altışar da müezzin seçip alırlardı.”

“Teravih için her akşam konakların geniş divanhanelerinde halılar ve seccade serilir. beşizli şamdanlar salonun münasip yerlerine yerleştirilirdi, Şehzade dairelerinde, sultan saraylarında, bazı büyük konaklarda harem ile selamlık arasını ayırmak için sofalara büyük kafesler çekilir, kafesin arka tarafından da hizmetçiler için yere sırmalı seccadeler serilirdi. Müezzinler, yatsı vakti olunca çifte ezan okurlar, misafirler ağır ağır kollarını sıvayarak abdest almaya başlarlardı. Müezzin efendiler, arka safta cemaatın toplanmasını beklerler saflar yavaş yavaş dolar, ilahiler ve âyinlerle namaz kılınırdı. Yatsı namazında belirli bir beste takip edilmezse de teravih namazının her dört rekatı kılındıkça, müezzinler tarafından ilahiler ve âyinler yüksek sesle okunurdu. İlk dört rekat bitince saba ve dügah veya bestenigar, ikinci dört rekatta hüzzam, üçüncü dört rekatta ekseriye ferahnak, dördüncüde mutlaka evc, beşincide de acem makamından ilahiler okumak, imamın da mihrapta okunan ilahinin bestesine uygun olarak okumaya devam etmesi şarttı.Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, şeyhülislam bulunduğu müddetçe fetva başında ve oradan ayrıldıktan sonra da yalısında bu şekilde iftar ve teravih adetlerini devam ettirmişti.”

“Meşhur Kırımlı Ahmed Kâmil Efendi’den sonra Sultan 11. Mahmud’un imamlığına tayin olunan Abdülkerim Efendi ile, o aralık Sultan Mahmud’un müezzinbaşılığında bulunan meşhur mûsiki üstadı Dede Efendi arasında kırgınlık varmış. Bir Ramazan günü Abdülkerim Efendi Padişah’a, Acemlerin saltanatınız hakkındaki ihaneti herkes tarafından bilinmekte bulunduğu halde, Dede Efendi bunu düşünerek teravih namazın da, acem makamından ilahiler okumamak ve buna karşılık şevkefzâ makamını tercih etmek lazım gelirken, kendisinin şevkefzâ makamını kullanmaya bilgisi kafi gelmemesi bu davranışına sebep olmaktadır cevabını verince, Padişah Dede Efendi’nin sanatındaki iktidar derecesini bildiği için ve ayrıca kendisi de mûsikişinas olduğu cihetle, bu hususta bir kanaatı da mevcut bulunduğundan bir gece bir imtihan yapılmasına karar verir. Fakat, bu karar Dede Efendi’ye duyurulmaz.”

“Gece teravih namazı kılınırken, dördüncü dört rekattan sonra evc makamından ilahi okunduğu sırada karar gereğince, Sultan Mahmud tarafından gönderilen biri, müezzinlerin yanına giderek, Dede Efendi’ye acem makamını değil şevkefza makamını kullanmasını emrini tebliğ eder. O zamana kadar şevkefzâ makamından hiçbir ilâhi yapılmamış olduğundan ne yapacaklarını şaşıran müezzin efendiler, Dede Efendi’nin yüzüne hayretle bakarlarken, içlerinden biri Dede Efendi’nin işareti üzerine bu makamdan tekbir getirmeye başladığı gibi, imamın da Fatiha-i Şerif’i şevkefza makamında okumakta olduğunu anlamışlar Dede Efendi “Hele bir namazı kılalım da bakalım.” demiş ve dört rekat teravih namazı kılınıncaya kadar şevkefzâ makamından bir ilahi bestelemiş ve selam verilir verilmez ilahiye başlayıvermiş. Arkadaşlarının hemen hepsi mûsikî ilminde birer üstad olduklarından, Dede Efendi’ye kulak vererek ağız kalabalığı ile ilâhiyi güzelce okuyup bitirmişler ve padişahın takdirlerini kazanmışlardı.”

Bir söylentiye göre de Dede Efendi ile Şakir Ağa arasında bir rekabet başladığından, özellikle Şakir Ağa Sultan Mahmud döneminde, Dede’nin yeniden saraya alınmasını çekemiyordu. Mûsikî anlayışından ve parlak bir hanende olduğundan çok emin olan Şakir Ağa, bu dedikodulardan daha çok etkileniyordu. Bu durum hanendeler arasında da sık sık konuşuluyordu. Dede Efendi’nin sesinin çok parlak olmamasına rağmen, erişilmesi güç bestekârlık kabiliyeti ve okuyuş uslubu ile kendisine üstünlük sağlayacağından emindi. Bu düşüncelerin etkisi ile bir tertip düşündü. Bir fırsatını bularak padişahın huzurunda Dede’yi güç durumda bırakmayı aklına koydu. Niyeti yeni bir makam düzenleyerek gizlice eserler bestelemek ve bunları huzurda okuyarak Dede’yi utandırmaktı. Evc makamına yeni bir çeşni vererek ve yeni bir makam bulduğunu zannederek ki Meragalı Hoca Abdülkâdir bu makamı tarif etmişti bir fasıl besteledi. Bu fasıl için Zeki Mehmed Ağa’ya bir peşrev, Kemanî Ali Ağa’ya da bir saz semaisi ısmarlamıştı.

Her nasılsa işin farkına varan Dede Efendi bu makamın seyir ve karakterini kavramış, kendisi de bazı eserler bestelemişti. Nihayet beklenen gün geldi. Fasla önce başlayan Dede Efendi, bu makamdan eserler okuyunca Şakir Ağa şaşırıp kaldı. Söz konusu olan makam ferahnak makamı idi. Durumu anlayan II. Mahmud’un Şakir Ağa’ya Dede ile boy ölçülemeyeceğini, onun musikîde bir “Canavar” olduğunu söylemesine, Dede’nin çok üzüldüğü söylenir.

BESTEKÂRLIĞI

Dede’nin bestekârlığı konusunda Rauf Yekta Bey’in sözlerini biraz sadeleştirerek şöyle özetleyebiliriz: “…Dede Efendi’nin eserleri uslûb açısından oldukça asil ve kibardır. Büyük bestekârımızın ustalığında her şeyden önce göze çarpan özellik, Türk Mûsikîsi’nde Itrî’lerin ve buna benzer ustaların gayreti ile yüzyıllar dan beri gelişmiş olan geleneksel biçim ve tavrın titiz bir koruyucusu olmasıdır. Bununla birlikte Dede Efendi’nin bu özelliği eserlerini, kendinden öncekilerin gösteremediği yeniliklerle süsleyerek bestelemesine engel olamamıştır. Hiç çekinmeden söyleyebiliriz ki, son yüzyılda XIX. yüzyılda yetişen Türk bestekârları içinde Dede Efendi derecesinde hem klâsik uslûba bütünü ile sadık kalmış, hem de bu uslubun kaide ve şartlarından dışarı çıkmamak kaydı ile yeni nağmeler bulmakta ve yenilikçi eser ortaya koymayı başarmış bir bestekâr daha gösterilemez. Bir de şurası dikkat çekicidir ki, Dede Efendi bazı bestekârlarımız gibi, daha çok yalnız bir tür eserin bestelenmesinde ihtisas sahibi olan ustalardan değildir.”

“Bu açıdan bakılacak olursa, Dede Efendi’nin her tür mûsikî eseri bestelemekte gösterdiği olağanüstü başarıyı takdir etmemek imkânsızdır. Dinî mûsikîdeki âyinleri, ilâhileri, durakları ile Dede Efendi adı, mûsiki tarihimizde âdeta eskileri gıpta ettirecek bir yer elde etmiştir. Klasik mûsikî alanında Dede’nin bestelediği kârlar, murabbalar, nakışlar, semâiler değer ve sanat açısından eskilerin eserlerinden aşağı olmadığı gibi, bazı noktalardan eskileri bile geçmiştir. Şarkılarına gelince, o yüzyılda hayatta olan mûsikîşinaslar arasın da Dede Efendi’nin şarkılarından daha parlak ve daha ustalıkla şarkı yapan bir bestekâra rastlanmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Özetle Dede Efendi, yaşadığı sürece Türk Mûsikisi dünyasının hiç bir rakibi olamayan zirvesiydi.”

Mesud Cemil, Dede’yi şu şekilde yorumlamış:

“… 111. Selim’in yenileşme isteklerini takip eden Tanzimat devrinin, Garp Mûsikisi ile temas eden bestekârlardan hem an’aneye bağlı, hem de yeni temayülü iyi duymuş olanların başında gelir. O zamanlar saraya yeni gelen Italyan mûsikîşinasları ile Batı’dan esen sanat esintilerine kulağını tıkamamış, bu etki ile Kâr-ı Nev ve “Yine bir gülnihal” güfteli eserleri bestelemiştir. Buna göre Dede’nin iki mühim cephesi vardır: Biri Klasik Mekteb’i kudretle devam ettiren, birisi de yeni ve Garp’ten gelen havayı zamanın şartları içinde yadırgamadan teneffüs eden Dede…”
Ruşen Ferit Kam ise şunları söylüyor:

“…Klâsik sanatı büyük bir kudret ve selâhiyetle devam ettirenlerin başındadır. Harikulâde bir istidal, feyizli bir ilhamın coşkunluğu ile vücûde getirmiş olduğu Mevlevi ayinlerinden ilâhiye, kâr’dan şarkıya kadar dinî ve dindışı besteleri, nevilerinin her bakımdan en güzelleri, en mükemmellerindendir. Eserlerindeki renkler, onun sanatkârlığından süzülerek klâsik bestelerimize aksetmiş olan bu renkler, Dede’nin sanat dehâsının en parlak ışıklarıdır.”

“Sultaniyegâh makamı Dede’nin tertiplediği bir makamdır. Bildiğimiz yegâh makamının sesleri arasındaki aralık orantılarını bûselik makamına göre değiştirmiş ve bu yeni ses demeti içindeki melodik seyir ve harekete, bûselik ve nihavend makamından ayrı yeni bir karakter getirmiştir. Bu makamdan bestelediği iki murabba ile ağır ve yürük semâileri, Sultan II. Mahmud’a sunmuştur.”

“Eski bestekârlarımız eserlerinin sözlerini Divan Edebiyatı şairlerinin eserlerinden veya kendilerinin bu gibi şiirlerinden seçtikleri halde, Dede bu geleneğin dışına çıkarak bâzı eserlerinde halk şairlerinin, hattâ kendi söylemiş olduğu şiirleri seçmiştir. Görsem seni doyunca, Yüzündür Cihan’ı münevver eden sözleriyle başlayan ve bunlara benzeyen başka eserlerini Batı Mûsikisi’nin etkisiyle bestelemiştir. İtalyan mûsikisi ile kulaktan meşgul olan Dede, bu mûsikinin çok sesli yönü ile ilgilenmemiş olsa bile, melodi kuruluşunu, sonra bizim sengin ve yürük semâilerimizi hatırlatan üçlü ritm ve dinamizmi benimseyerek bir takım ağır vs hafif eserler bestelemiştir. Mesela, yeni kâr demek olan kâr-ı nev şekil ve ritm özellikleriyle kendinden öncekiler den ayrılır eser iki bölümdür: Birinci bölümde rast makamı, orta seslerle karar perdesinden pest tarafa uzatılmış sesler arasındaki melodik hareketlerle karakterlendirilmiş, bu bölüm iki zamanlı ritimle bestelenmiştir. İkinci bölümde yine rast makamı, tiz taraftaki sesler arasında yapılan melodik hareketlerle karakterlendirilmiş ve bu bölüm iki zamanın birleşiği olan üç zamanlı ritimlerle bestelenmiştir ki, bu da Dede’nin Batı’dan gelen üçlü ritmik dinamizmi ile ilgili anlayışlı, başarılı bir örneğidir.”

Türk Musikîsi’nin yetiştirdiği en güçlü bestekârlarımızdan biri olan Dede’nin kişiliğinde mûsikîmiz en üst düzeye ulaşmıştır. Dinî ve dindışı mûsikî eserleri ile başlı başına bir “Ekol” olmuş ve kendinden sonra gelen leri tartışılmaz bir biçimde etkilemiş, daha sonra gelen bestekârlar bu etkinin sürekliliğini sağlamıştır. “Geleneksel mûsikîmize eşsiz renkteki melodik akislerle yeni bir uslûb ve kimlik kazandırmıştır. ” Ritm-melodi-güfte ilişkisinde erişilmez bir üstünlüğü vardır meselâ, “Mahûr makamındaki beste’nin dörder vuruşlu ölçülere bölünmüş A ve C bölümlerini, bu dört vuruşlu usûlün birleşiği olan (12/8 birleşik ölçü anlayışı ile bestelemiştir. ”

Sultanî-yegâh, neveser, saba-bûselik, hicaz-bûselik, araban-kürdî makamlarını tertip eden Dede Efendi, bir mûsikî dehası olarak ses sanatımızda derin izler bırakmış, bestekârlık yolunda her genç sanatkara öncülük ve ustalık etmiştir. Hacı Ârif Bey ayrı tutulursa, şarkı formunda Dede Efendi çapında bir başka beste kar yetişmemiştir. Yukarıdan beri anlatıldığı gibi, eserlerinin pek çoğunun bestelenişi bir nedene dayanıyor. Ferahfeza makamındaki eserlerinin bestelenişinin de ilginç bir hikâyesi vardır

” .. 1249 Hicret yılının Ramazan ayının ilk günü, 1834 Miladi sene Ocak ayının on birinci gününe rastlamıştı. Bu kış ramazanının bir gecesinde Hamamî-zade İsmail Dede ile arkadaşları, Topkapı Sarayı’nın arkasındaki Serdap Kasrı’nda (bu kasır Rumeli demiryolu yapılırken yıktırılmıştır) toplanmışlar, Padişah Sultan Mahmud’un huzurunda arazbar-bûselik faslı yapmışlardı. Fasıl bittikten sonra Sultan Mahmud, sazende ve hanendeleri şu sözlerle tebrik ve teşvik etmişti: (Bu gece pek tatlı bir vakid geçirdim kendimi âdeta Cennet’te sandım… Arazbar-Bûselik faslı şimdiye kadar bu derece parlak okunup çalınmamıştır ancak, Mevsim-i Nevrûz erişdi geldi eyyam-ı bahar sözleriyle başlayan kâr, Amcam Sultan Selim’in tahta çıktığı yılın baharında, Çağlayan Kasrı’na gittiği gün okunmak üzere bestelenmiş bir eser olduğundan böyle kış ortalarında okunması bana biraz mevsimsiz gibi geldi. Dedem Ferahfeza makamında bu kasr için kâr’ı ile beraber senden mükemmel bir fasıl isterim. Haydi göreyim seni Bayram ertesine kadar hazır olsun İnşallah yine burada dinlerim…”

“Ramazan’ın yarısı geçmişti kaybedilecek vakit yoktu. Dede bayram ertesi istenileceği şüphesiz olan ferahfeza kâr için önce bir güfte hazırladı. Bunu besteledikten sonra,”

“Ey kaşı keman tir-i müjen cânıma geçti” mısraı ile başlayan Beste’yi ,”Bir dilber-i nâdide, bir kamet-i müstesna” ve “Bu gice ben yine bülbülleri hâmuş etdim” sözleri ile başlayan ağır ve yürük semâileri besteledi. Tanburî Musahib Zeki Mehmed Ağa da güzel bir peşrev ile saz semaisi yapmış ve bestelenen bu eserler geceli gündüzlü çalışılarak hanende ve sazendelere geçilmişdi. Nihayet beklenen gece geldi. Serdap Kasrı o gece rengarenk fenerlerle, kandillerle donatılmıştı. Sultan Mahmud, yanında Damad Said Paşa olduğu halde memnun, sevinçli, heyecanlı kasra geldi. Musahib Said Efendi’nin bazı güzel fıkra ve hikâyeleri padişahı bir kat daha neşelendirdi. Nihayet adet olduğu üzre serilen ehramlar üzerinde hanende ve sazendeler yerlerini aldılar ve o gece ferahfeza faslı peşrevi ile, kar’ı ile, beste, ağır ve yürük semailer, şarkılar ve saz semaisiyle en güzel, en mükemmel şekilde çalındı, söylendi. Sultan Mahmud bundan son derece memnun olmuştu. Dede’yi yanına çağırarak göğsüne kendi eli ile Murassa İftihar Nişanı’nı taktı. Dede’ye yetişenlerden işitildiğine göre, kendisi bu nişanı törenlerde ve Akbıyık Mahallesi’nde hediye edilen konakta mûsikî meşkleri yaptığı günlerde göğsünden çıkartmazmış. Hatta Merhum Zekâi Dede, hocası Eyyubî Mehmed Bey’le ilk defa meşke gittiği gün Dede’yi bu nişanla gördüğünü anlatır ve “Göğsünde atnalı gibi mürsağ koca bir nişan olduğu halde köşeye oturup çubuk içerken gördüğüm Dede’nin hayali hiç gözümün önünden gitmez” dermiş.

Dede Efendi’den bugüne kadar uzanan, zaman zaman sönen ışıklı ve renkli sanat köprüsünü görebilir, bunları ulusal benliğimizde duyabilirsek, aşağıdaki satırlarda belirtilen gerçekleri kabul etmemiz gerekir. Eğer bir eleştiri yapmadan sırtımızı döner ve görmek istemezsek, bugün içine düştüğümüz çarpık durum ve mûsikî sanatımız adına işlenen cinayetlerle karşılaşırız. Bu nedenle şu satırları sık sık anmakta yarar vardır: ”

Dede Efendi’yi, Yahya Kemal ve Tanpınar’ın yaptığı gibi, çevre ve kültüre yerleştirince daha iyi anlar ve eserlerini dinlerken onlarda hayatın gizli akislerini ve yankılarını buluruz.” “mûsikîyi anlamak için onu içinde duymak ve yaramak lâzımdır. Yahya Kemal’in “İsmail Dede’nin Kainatı” başlıklı şiiri ile Ahmed Hamdi Tanpınar’ın “Yaşadığım Gibi” adlı kitabına alınan yazı, Dede’nin duyanlara ne gibi duygular ve hayaller telkin ettiğini çok güzel gösterir. Kültür bir süreklilik ve yeniden doğuştur.

Yahya Kemal İsmail Dede’nin Kâinatı adlı ,şiirinde bu süreklilik ve yeniden doğuşu güzel bir beyitle ifade eder:

Şeb-i lâhûtta manzûme-i ecram gibi
Lâiz-i bişnev’le doğan debdebe-i manâyız

Bakmasını bilirsek Mevlânâ`dan Dede Efendi’ye, Dede Efendi’den bugüne gelen o ebedî ruh ışığını görebiliriz…. Yeni nesillerin harf ve dil engelleri dolayısıyla eski Türk kültürüne girmeleri biraz güçtür fakat mimari ve mûsikînin kapıları, duyan ve düşünen herkese açıktır. Eski ile yeni arasında köprü kurmak isteyenlere Dede Efendi, büyük bir dost ve yol gösterici olabilir.

HATTATLIĞI VE ŞAİRLİĞİ

Dede Efendi’nin “Hat” sanatı ile ilgisini, Etem Ruhi Ungör’ün bir araştırmasından öğreniyoruz.İlgili araştırmaya gore Sultan III. Selim Çamlıca’da Sarıkaya civarında yaptırdığı bir sarayı annesine tahsis etmiş. Annesinin ölümünden sonra da Esma Sultan’a vermiş. İsmail Dede yazdığı bir kasideyi kendi yazısı ile hazırlayarak tezhip ettirmiş.Eserin altında “Ketebehû el-fakiyr Derviş İsmail’ul-mevlevî musahib-i Hazret-i Sultan Mahmud Hân-ı Gazi” imzasının bulunduğu bildiriliyor. Düz yazıda da başarılı olduğu Yenikapı Mevlevihanesi “Ayin Defteri”ndeki yazılarından anlaşılıyor.

Metin içinde sözünü ettiğimiz bestelerin sözleri ile saba makamındaki ayininin “Olduk yine biz secde ber-i nâr-ı muhabbet” ve III.Selâm’daki “Ey maksad-ı âşıkıyn olan Mevlânâ” ile “Men bîser-ü sâmânem” rubaileri, daha bir çok bestelerinin sözleri Dede’nin şairane tabiatından kaynaklanmıştır.

Bu büyük musikî ustamız da, kendinden önce yaşamış ve çağdaşı olan büyük bestekârlarımız gibi halk şiirinin zevkine varmış, bu şairlerimiz gibi şiirler söylemeye çalışmıştır. Bütün bunlara rağmen Dede’nin, bestekârlığı ve mûsikîşinaslığı ölçüsünde bir şair olduğu söylenemez. Bu şiirlere giydirdiği melodiler, güftelerin şiiriyetinden çok daha değerlidir. Bu şiirlerinden bir kaç örnek vermekle yetiniyoruz:

Dil bir güzele
Meyletti hele,
Fâş etme ele,
Sevdim ben seni.
Dil sevdi seni,
Rûyünde beni,
Ol sim gerdeni,
Yaktın bendeni.
Samur gibi kaş,
On altıdır yaş,
Gel eyleme fâş,
Dil sevdi seni.
Rakiyble gezme,
Bağrımı ezme,
Gözlerin süzme,
Sevdim ben seni.
***
Girdi gönül aşk yoluna,
Bakmaz sağına, soluna,
Almış âşıkı koluna,
Âhâ gözlerin, gözlerin,
Şirin sözlerin, sözlerin.
Aldandı gönül fendine,
Bağlandı zülfün bendine,
Kul etti beni kendine,
Âhû gözlerin, gözlerin.
Şirin sözlerin, sözlerin.
“Minarenin alemi
***
Kara kaşın kalemi
Sana güzel dedimse
Yak mı dedim âlemi”

Mânisi ile Dede’nin şu şiirinin benzerliği dikkat çekicidir:

Senin aşkın elemi,
Yakıyor hep âlemi,
Yakar isen beni yak,
Yakma bütün âlemi.
Aman, aman sevdiğim,
Edâsına yandığım.
Yar sevende derd olmaz,
Yar sevmeyen merd olmaz,
Yar sözümü dinlemez,
Bundan büyük derd olmaz.
Aman, aman sevdiğim,
Edâsına yandığım.
***
Aşık olalı sen yâre gönül,
Yanmakta yürek, pür yâre gönül,
Tek etme fedâ sen bu kulunu,
Râzı oluyor âzâre gönül.
Uslanmayacak hiç çaresi yok.
Divâne gönül, biçâre gönül.
Aşk âteşine yaktı özümü,
Bilmemki nice tutmaz sözünü,
Ağlar göricek gül ruhlarını,
Tâciz ediyor iki gözümü.
Uslanmayacak hiç çâresi yok;
Divâne gönül, biçâre gönül.
Bin türlü sitem, bin türlü melâl,
Görmüşse dahi terbiye muhâl,
Gerçi bilirim ettiklerini,
Sen bakma yine ey ruhları al.
Uslanmayacak hiç çâresi yok;
Divâne gönül, biçâre gönül.

ŞARKI

Ben seni sevdim seveli kaynayıb coştum,
Aklımı yağmaya verib fikrimi şaştım,
Mecnûn-i sergerdan olub dağlara düştüm,
Aklımı yağmaya verib fikrimi şaştım.
Sor güle bülbül ne çeker hârın elinden,
Bir dahi gül koklamayım nâdan elinden,
Nerede mesken tutayım dilber elinden?
Aklımı yağmaya verib fikrimi şaştım.
Ben seni sevdim seveli döndüm deliye,
Huyunu benzettim hele hûri, meleğe,
Gönlümü vermiştim sana geri almaya,
Aklımı yağmaya verib fikrimi şaştım.

Bu söyleyişlerdeki halk şiirine yaklaşış, kullanılan Türkçe’nin sadeliği ve samimiliği Dede gibi bir musiki ustası için çok önemlidir .Uzaktan uzağa bir Mustafa Çavuş şiirinin kokusu seziliyor .Bu tür şiirlerinden başka, Divan şiiri biçiminde âşıkane ve Farsça şiirleri de vardır .

ESERLERİ

A -Dini Mûsıkî Eserleri:

Dindışı Mûsıkî eserleri ile dini Mûsıkî eserleri karşılaştırılırsa, her iki türün özelliklerini hakkiyle kavramış olduğu mistik duyuş ve heyecanı dindışı eserlerine yansıtmadığı görülür . Sadeddin Nüzhet Ergun bunlardan bir tanesi için, suzidil makamında bir bestesini dinleyen Sultan 11. Mahmud’un ilâhiye benziyor demesi üzerine aynı eseri ilâhi şeklinde yeniden bestelediğini söylüyor .73 Dede Efendi bir ömür tükettigi mevlevihânenin mistik atmosferi içinde, havayı teneffüs ede ede yetiştiğinden ve kendinden önce yaşamış olan bestekârların dini eserlerini en doğru şekilde bildiğinden bestelerinde harikalar yaratmasını bilmiştir .Dini Mûsıkîmizi Ali Nutki Dede ile Abdülbaki Nasır Dede’den öğrenmiş olması bile onun bu yoldaki sanatı hakkında yeterli kanıyı verir .

Dede Efendi, dini Mûsıkîmizin en büyük beste formlarından biri olan Mevlevi Ayinlerinden yedi tane besteledi. Ali Nutki Dede’ye ait olduğu bilinen şevk-u tarab makamındaki âyinin Dede Efendi’ye ait oldugu hakkında kuşkular vardır Bestenigâr makamındaki âyininden söz ederken yedi âyininin olduğunu söylemesi Ali Nutki Dede’nin başka bir Mûsıkî eseri bestelememiş olması bu kuşkuyu güçlendirecek mahiyette olduğu ileri sürülüyor.Dini eserlerinin bilinenlerinin sayısı elli kadardır:

 1. Saba Ayin: ilk kez 1823 (17 Cemâziyelâhır 1239) Yenikapı Mevlevihânesi’nde okundu.
 2. Nevâ Ayin: Dede Efendi’nin bestelediği ikinci âyindir. 17 Nisan 1824 (17 Şaban 1239) tarihinde icrâ edildi.
 3. Bestenigâr Ayin: Bu âyin 1. Selâm, 3. Selâm ve ”Hezar âferin”e kadar bestelenmiş, buna saba makamındaki âyininin 2. Selâm’ı eklenmiştir .ilk kez 1832′de Yenikapı Mevlevihânesi’nde okundu.
 4. Saba-Bûselik Ayin: ilk okunuş tarihi 14 Kasım 1833′tür .Ayini 1. Selâm olarak besteleyen Dede Efendi, buna neva makamındaki âyininin 2., 3., 4. Selâm’larını eklemiştir.
 5. Hüzzam Ayin: Önce 1. Selâm olarak bestelenmiş, bu selâm’ın sonuna saba makamındaki âyininin diğer selâm’ları eklenmiştir .ilk okunuş tarihi 1830′dur .Daha sonra Dede Efendi bütün selâm’ları aynı makamdan besteleyerek eseri tamamlamıştır .
 6. Isfahan Ayin: ilk kez 1836′da (25 Ramazan 1252) okundu. Bir selâm olarak bestelenmiştir .Bundan sonrasında ya saba ya da dügâh âyinin 2. Selâm’ından sonrası okunurdu.
 7. Ferahfeza Ayin: Bu âyini Sultan 11. Mahmud’un istegi üzerine bestelemiştir. Dede Efendi bu eserini beğenmediğini, sipariş üzerine bestelemek zorunda kaldığından yakınırmış. Ayinin ilk icrâ tarihi 3 Nisan 1839′dur (18 Muharrem 1255).

Bu son âyinin okunacağı tarih daha önceden Padişaha haber verilmiş, o gece Yenikapı Mevlevihânesi ağzına kadar dolmuştu. Herkes heyecanla padişahı beklerken, saraydan gelen bir görevli hastalığı nedeni ile padişahın gelmesinin kuşkulu olduğunu bildirdi. Bulunanların neşesi kaçmakla birlikte semahâneye girildi.Na’t okunduğu sırada padişah dergâha gelmişti. Yeniden neşelenen heyet âyini coşkun bir şekilde icra etti.Mukabele’nin sonunda 11. Mahmud Dede’yi ”Mahfil”e çağırtarak, ”-Hasta idim, gelemeyecektim… İyi etmişim…Adeta iyileştim” gibi sözler söyleyerek ”ihsanlarda” bulunmuştu.

Diğer dini eserlerden ilâhi, savt, durak ve tevşih’ler bestelemiştir .Yalnız savt’larının sayısı yirmiyi bulur .Özellikle ilâhileri çok sanatlıdır.Son dini eserinin, sözleri Yunus Emre’ye ait olan, hac yolculuğu sırasında bestelediği, ”Yürük değirmenler gibi dönerler” güfteli ilâhisi olduğu ileri sürülüyor .

B -Saz Eserleri:

Bilinenleri peşrev ve saz semâisi olmak üzere üç eserden ibarettir .

C -Dindışı Eserleri:

Kâr , kâr-ı nâtık, beste, ağır semâi, yürük semâi, şarkı, türkü, köçekçe olmak üzere beş yüzden çok eser bestelediği halde, bunlardan iki yüz seksen kadarı biliniyor .”Dede’nin rast makamında bestelediği kâr-ı nâtık elimizde bulunanların en güzellerindendir. Makamlar şunlardır: rast, rehavi, nikriz, pençgâh, mahûr,neva, uşşak, bayati, nişâburek, nihavend, nühüft, saba, dügâh, hüseyni, hisar, muhayyer, bûselik, hicaz,şehnaz, rahatülervah, bestenigâr, ırak, evc ve sonunda daha hareketli bir tempo içinde yine rast makamı.

Eser yirmi üç makam ve bu makamların melodik özelliklerini gösterir. Bu kâr-ı nâtık başından sonuna kadar semâ denen üçlü ritimle bestelenmiş ve her makamın melodik karakteri dörder ölçülük tek cümle, bazıları sekizer ölçülük çift mûsiki desenleriyle ifâde edilmiştir.”

ÖĞRENCİLERİ

Dede Efendi’nin başlıca öğrencileri şu ünlü mûsikişinaslardır: Eyublu Mehmed Bey , Mutaf-zâde Hacı Ahmed Efendi, Yaglıkçı-zade Bursalı Ahmed Efendi, Vahib Efendi, Çilingir-zade Ahmed Aga, Halim Bey, Dellâl-zade İsmail Efendi, Hoca Zekâi Dede Efendi, Nikogos Ağa, Azmi Dede, Hâfız Hamdi Bey, Yeniköylü Hasan Efendi, v.b.

Rûhu Şâd Olsun…

İsmail Dede Efendi’nin Eserleri

+ Makam
+ Tur
+ Sarki
+ Usul

 • Acem
  Ağır Semai
  Mecliste yine kaamet–ı canana sarılsam
  Aksak Semai
 • Acem Aşiran
  Ağır Semai
  Ey lebleri gonca yüzü gül serv–ı bülendim
  Ağır Sengin Semai
 • Acem Aşiran
  Şarkı
  Lutfeyle meded rahmeyle şeha
  Aksak
 • Acem Aşiran
  Beste
  Meşam–ı hatıra buy–ı gül–ı safa bulagör
  Zencir
 • Acem Aşiran
  Yürük Semai
  Ne heva–yı bağ–ı sazed ne kenar–ı kişt–ı mara
  Yürük Semai
 • Acem Aşiran
  Şarkı
  Oldu gönül üftade
  Aksak
 • Acem Kürdi
  Şarkı
  Bir güzele bende gönül
  Yürük Semai
 • Acem Kürdi
  Beste
  Ruz–u şeb bu cihan–içre eyledikçe geşt–u güz
  Muhammes
 • Araban–Buselik
  Ağır Semai
  Sevdim seni yosma fidan
  Aksak Semai
 • Araban–Kürdi
  Kâr
  Gonca–ı ikbal handid vü dem– devlet resid
  Hafif
 • Arazbar
  İlahi
  Ben yürürüm yane yane
  Düyek
 • Arazbar
  Yürük Semai
  Derdim bana kar eyledi dermana el elmez
  Yürük Semai
 • Arazbar
  İlahi
  Ey aşık–ı dil–dade
  Düyek
 • Arazbar
  Beste
  Ol peri–veş kim melahat mülkünün sultanıdı
  Muhammes
 • Arazbar
  Beste
  Sarhoş olurum lal–ı leb–ı yar görünse
  Remel
 • Arazbar
  Ağır Semai
  Vad etmiş idin ey gül–ı ter vakt–ı şitada
  Ağır Aksak Semai
 • Arazbar
  Şarkı
  Yine bahar çayır çemen üstüne
  Aksak
 • Bayati
  Şarkı
  Ağlatma beni incitme aman
  Ağır Aksak Semai
 • Bayati
  Şarkı
  Bir bi–bedel şuh–ı cihan
  Düyek
 • Bayati
  Beste
  Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde
  Ağır Hafif
 • Bayati
  Şarkı
  Dilberi sazın nevası
  Düyek
 • Bayati
  Şarkı
  Ey gamzesi fettan hemi gisusuna didem
  Ağır Aksak
 • Bayati
  Şarkı
  Gel derim gelmez yanıma
  Aksak
 • Bayati
  Şarkı
  Her dem edip meyl–ı cefa
  Ağır Düyek
 • Bayati
  Şarkı
  Karşıdan yar güle güle
  Aksak
 • Bayati
  Şarkı
  Mübtelayım ey gül–ı rana sana
  Aksak
 • Bayati
  Şarkı
  Nice bir aşkınla feryad edeyim **
  Ağır Aksak
 • Bayati
  Ağır Semai
  Söylen ol afete dünyayı harab eylemesin
  Aksak Semai
 • Bayati
  İlahi
  Yandıklarım şam–u seher
  Düyek
 • Bayati Araban
  Şarkı
  Aklın alır aşıkların deli eyler
  Aksak
 • Bayati Araban
  Şarkı
  Arz–ı halim benim lutf–u dilbere kalsın
  Ağır Düyek
 • Bayati Araban
  Şarkı
  Canımı aşka salmışım bahr–ı cefaya dalmışı
  Yürük Semai
 • Bayati Araban
  Şarkı
  Sevdim seni yosma fidanım
  Curcuna
 • Beste–Isfahan
  Şarkı
  Bir bülbül–i bağım ki ne zir–u ne bemim var
  Ağır Aksak
 • Beste–Isfahan
  Şarkı
  Gülistan–ı ruhun seyr etmeye uşşak özenmiş
  Curcuna
 • Bestenigar
  İlahi
  A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
  Düyek
 • Bestenigar
  Şarkı
  Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
  Curcuna
 • Bestenigar
  Peşrev
  Bestenigar Peşrev
  Devr–i Kebir
 • Bestenigar
  Beste
  Dil oldu şimdi meftun bir afet–ı zamane
  Lenk Fahte
 • Bestenigar
  Beste
  Erişti mevsim–ı gül seyr–ı gülsitan edelim
  Zencir
 • Bestenigar
  Ayin
  Ey kıble–ı ikbali cihan haki deret
  Değişmeli
 • Bestenigar
  Şarkı
  Hayli demdir bağlanıp kaldık şitada zar ile
  Ağır Aksak
 • Bestenigar
  Yürük Semai
  Kurban–ı tü zülf–ı anber–efşan–ı tü
  Yürük Semai
 • Bestenigar
  Ağır Semai
  Men bende şodem bende şodem bende şodem
  Ağır Aksak Semai
 • Bestenigar
  Beste
  Meşam–ı hatıra buy–ı gül–ı safa bulagör
  Zencir
 • Bestenigar
  İlahi
  Olmayacak senden ata kul neylesin Rabbena
  Düyek
 • Bestenigar
  Şarkı
  Pek naziktir ince belin
  Aksak
 • Bestenigar
  İlahi
  Ya İlahi cümle sensin cümle sen
  Düyek
 • Bestenigar
  Tevşih
  Ya rahmeten lil–Hakk ya Resul
  Düyek
 • Bûselik
  Yürük Semai
  Dehr olmada bu sur ile mamur–ı meserret
  Yürük Semai
 • Bûselik
  Şarkı
  Eda ile revişlerin
  Türk Aksağı
 • Bûselik
  Beste
  Olduk yine bu şevk ile mesrur–ı meserret
  Remel
 • Bûselik
  Kâr
  Sur–ı şahi eyledi alam–ı tayy
  Hafif
 • Bûselik
  Şarkı
  Zülfündedir benim baht–ı siyahım
  Ağır Aksak Semai
 • Çargah
  Şarkı
  Bak perime pür–küşa–yı itila
  Ağır Aksak
 • Dügah
  Peşrev
  Dügah Peşrev
  Devr–i Kebir
 • Dügah
  İlahi
  Gel ey salik diyem bir söz ki haktır
  Düyek
 • Dügah
  Şarkı
  Neyle zabtetsem dil–ı divanemi
  Ağır Aksak
 • Evc
  İlahi
  Benim Mecnun–sıfat Leyla’sı aşkın
  Düyek
 • Evc
  Şarkı
  Bülbül–asa ruz–u şeb karım neva
  Ağır Aksak
 • Evc
  Şarkı
  Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
  Ağır Aksak
 • Evc
  Şarkı
  Geçen hafta kayıkla ben geçerken
  Evfer
 • Evc
  Şarkı
  Sevdim bir gonca–ı rana
  Aksak
 • Evc
  Şarkı
  Söyleyin ol nev–civan
  Aksak
 • Evc
  Şarkı
  Suz–ı firkat sinemi dağlar benim
  Ağır Aksak
 • Evc–Bûselik
  Beste
  Ağlar inler payine yüzler sürer gönlüm
  Ağır Çenber
 • Evc–Bûselik
  Beste
  Ayb eder hal–ı dil–ı aşüfte–samanım gören
  Muhammes
 • Evc–Bûselik
  Ağır Semai
  Koy açılayım bilsin her razımı cananım
  Sengin Semai
 • Evc–Bûselik
  Yürük Semai
  Sakıya mest–ı müdam eylesen olmaz mı beni
  Yürük Semai
 • Evc–Maye
  Şarkı
  Bir gemim var deryalarda paslanır
  Düyek
 • Evcara
  Şarkı
  Bir letafetli hava kim bu şeb ey mahlika
  Devr–i Revan
 • Evcara
  Şarkı
  Gel ey güzeller serveri
  Aksak
 • Evcara
  Şarkı
  Hüsnüne mail gönlüm ezelden
  Aksak Semai
 • Ferahfeza
  Ağır Semai
  Bir dilber–ı nadide bir kamet–ı müstesna
  Sengin Semai
 • Ferahfeza
  Şarkı
  Bir verd–i rana etdim temaşa
  Semai
 • Ferahfeza
  Ayin
  Bişnev ez ney çün şikayet mikuned
  Değişmeli
 • Ferahfeza
  Yürük Semai
  Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim
  Yürük Semai
 • Ferahfeza
  Şarkı
  Bülbül–ı hoş neva
  Semai
 • Ferahfeza
  Şarkı
  El benim çün seni sarmış biliyor
  Ağır Aksak
 • Ferahfeza
  Beste
  Ey kaşı keman tir–i müjen canıma geçti
  Firengi Fer
 • Ferahfeza
  Kâr
  Kasr–ı cennet havz–ı kevser ab–ı hay
  Muhammes
 • Ferahfeza
  İlahi
  Şuride vü şeyda kılan
  Düyek
 • Ferahnak
  Şarkı
  Beğendim seni geçmem asla ben
  Düyek
 • Ferahnak
  Şarkı
  Ben mübtela olsam sana
  Aksak
 • Ferahnak
  Ağır Semai
  Dil–ı biçareyi mecruh eden tiğ–ı nigehindir
  Aksak Semai
 • Ferahnak
  Savt
  Durman yanalım ateş–i aşka
 • Ferahnak
  Şarkı
  Ey şuh–ı cihan sevdi seni can **
  Aksak
 • Ferahnak
  Beste
  Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
  Zencir
 • Ferahnak
  Şarkı
  Senin–çün ey şeh–ı huban
  Ağır Düyek
 • Gerdaniye
  Şarkı
  Bir dilberi sevip bilmezem noldum
  Düyek
 • Gülizâr
  Köçekçe
  Bi–vefa bir çeşm–ı bi–dad
  Aksak
 • Gülizâr
  Köçekçe
  Nazlı nazlı sekip gider
  Çifte Sofyan
 • Gülizâr
  Şarkı
  Reha bulmadım zülfün telinden
  Ağır Düyek
 • Gülizâr
  Köçekçe
  Sular gibi çağladığım
  Aksak
 • Gülizâr
  Köçekçe
  Sular gibi çağlarım ben
  Aksak
 • Hicaz
  Şarkı
  Aşkınla ben ey nazenin
  Düyek
 • Hicaz
  Köçekçe
  Baharın zamanı geldi a canım
  Aksak
 • Hicaz
  Şarkı
  Ben bilmedim bana noldu
  Ağır Düyek
 • Hicaz
  Şarkı
  Çokdur gönülde dağ–ı melalim
  Ağır Düyek
 • Hicaz
  Ağır Semai
  Etmezem ikrar–ı aşkı saklarım canım gibi
  Aksak Semai
 • Hicaz
  Beste
  Ey çeşm–i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
  Ağır Düyek
 • Hicaz
  İlahi
  Gelin gidelim Allah yoluna
  Düyek
 • Hicaz
  Peşrev
  Hicaz Peşrev
  Devr–i Kebir
 • Hicaz
  Şarkı
  Mah yüzüne aşıkanım
  Aksak
 • Hicaz
  Beste
  Ol mahtabı aceb gösterir mi bana felek
  Zencir
 • Hicaz
  Şarkı
  Seyr–ı gülşen edelim ey şivekar
  Ağır Düyek
 • Hicaz
  Yürük Semai
  Yine neşe–ı muhabbet dil–u canım etdi şeyda
  Yürük Semai
 • Hicaz
  Şarkı
  Yine noldu sana nevres–fidanım
  Aksak
 • Hicaz
  Köçekçe
  Yine yeşillendi dağlar çemeni
  Aksak
 • Hicaz–Buselik
  Yürük Semai
  Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
  Yürük Semai
 • Hicaz–Buselik
  Ağır Semai
  Bir afetin aşkıyle gönül eyledi ülfet
  Ağır Aksak Semai
 • Hicaz–Buselik
  Beste
  Bülbül gibi feryad–ı figanım seheridir
  Ağır Remel
 • Hicaz–Buselik
  Beste
  Cana beni aşkın ile ferzane eden sensin
  Lenk Fahte
 • Hicaz–Buselik
  Şarkı
  Ey mürüvvet madeni kan–ı kerem
  Devr–i Hindi
 • Hisâr
  Şarkı
  A canım kaanıma girdin
  Aksak
 • Hisâr
  Tevşih
  Ey risalet bustanında hıraman serv–kad
  Nim Evsat
 • Hisâr
  Beste
  Gönül ol gonca–femin bülbül–ı aşüftesidir
  Çenber
 • Hisâr
  Yürük Semai
  Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
  Yürük Semai
 • Hisâr–Bûselik
  Ağır Semai
  Ey hüma–yı padişahi ber–ser–ı bala–yi tü
  Sengin Semai
 • Hisâr–Bûselik
  Beste
  Her sözün uşşak ihsan her kelamın lutf–ı tam
  Muhammes
 • Hisâr–Bûselik
  Şarkı
  Hüsnün gibi ey bi–vefa
  Düyek
 • Hisâr–Bûselik
  Kârçe
  Ruy–ı tu cam–ı tarab–ı gülgun bad
  Devr–i Revan
 • Hisâr–Bûselik
  Yürük Semai
  Yine bezm–ı iyş–ı vuslat dil–ı bi–karare düştü
  Yürük Semai
 • Hümayun
  Köçekçe
  Bir sevda geldi başıma
  Aksak
 • Hümayun
  Şarkı
  Tırmana tırmana çıktım yapıdan
  Aksak
 • Hüseyni
  Peşrev
  Hüseyni Peşrev
  Devr–i Kebir
 • Hüseyni
  Tevşih
  Nur–ı Fahr–ı Alem’e bir zerre olmaz aftab
  Yürük Semai
 • Hüzzam
  İlahi
  Bağrımdaki biten başlar
  Düyek
 • Hüzzam
  Şarkı
  Bir dil düştü sana yarim ah bu dem
  Düyek
 • Hüzzam
  Şarkı
  Bir güzel aldattı beni
  Aksak
 • Hüzzam
  Şarkı
  Bir nevcivanın hüsn–ı cemali
  Türk Aksağı
 • Hüzzam
  Şarkı
  Derdim dermanı sensin ey peri
  Ağır Aksak
 • Hüzzam
  Şarkı
  Ey gül–ı bağ–ı eda
  Aksak
 • Hüzzam
  İlahi
  Ey sufi–ı ehl–ı safa ez–can be–ku Allah hu
  Devr–i Revan
 • Hüzzam
  İlahi
  Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
  Muhammes
 • Hüzzam
  Beste
  Gören fütade olur hüsn–ı bibahnesine
  Zencir
 • Hüzzam
  Şarkı
  Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
  Ağır Düyek
 • Hüzzam
  Ayin
  Mahest–ü nemi danem hurşid–ı ruhat yane
  Değişmeli
 • Hüzzam
  Yürük Semai
  Reh–ı aşkında edip kaddimi kütah gönül
  Yürük Semai
 • Irak
  İlahi
  Aşkınla yandır sultanım Allah
  Düyek
 • Irak
  Beste
  Bir ah ile ol gonca feme halin ayan et
  Remel
 • Irak
  Yürük Semai
  Hasretle tamam nale döndüm sensiz
  Yürük Semai
 • Irak
  Beste
  Her zaman piş–ı nigahımda hüveydasın sen
  Devr–i Kebir
 • Irak
  Şarkı
  Hüsnün gibi ey bi–vefa
  Düyek
 • Irak
  Şarkı
  Netdim sana ben bi–vefa zalim
  Aksak
 • Irak
  Ağır Semai
  Nice bir ağlayalım aşk ile her gah meded
  Aksak Semai
 • Isfahan
  Yürük Semai
  Ah eylediğim serv–ı hıramanın içündür
  Yürük Semai
 • Isfahan
  Şarkı
  Aşık olalı sen yare gönül
  Aksak
 • Isfahan
  Ağır Semai
  Ya rab kime feryad edeyim yarin elinden
  Ağır Aksak Semai
 • Isfahan
  İlahi
  Yandım yakıldım ben nar–ı aşka
  Düyek
 • Karcığar
  Köçekçe
  Benli’yi aldım kaçaktan
  Aksak
 • Karcığar
  Şarkı
  Gel açıl gül aslı ne durduğunun
  Devr–i Hindi
 • Karcığar
  Köçekçe
  Gel derim gelmez yanıma
  Aksak
 • Karcığar
  Köçekçe
  Girdi gönül aşk yoluna
  Aksak
 • Karcığar
  Yürük Semai
  Göz gördü gönül sevdi seni ey yüz–u mahım
  Yürük Semai
 • Karcığar
  Köçekçe
  İki de turnam gelir allı kareli
  Aksak
 • Mahur
  Şarkı
  Bir gonca–fem etti zuhur
  Sofyan
 • Mahur
  Beste
  Ey gonca–dehen har–ı elem canıma geçti
  Hafif
 • Mahur
  Şarkı
  Gördüm bugün cananı dil
  Düyek
 • Mahur
  Şarkı
  Sana layık mı ey gülten çevirdin ruyini bend
  Aksak
 • Mahur
  Yürük Semai
  Yine zevrak–ı derunum kırılıp kenare düştü
  Yürük Semai
 • Mâye
  Şarkı
  Firkatin halim perişan etti gel
  Ağır Düyek
 • Mâye
  Beste
  Olmamak zülfün esiri dilbera mümkin değil
  Zencir
 • Mâye
  Ağır Semai
  Sermest–ı gamım bad–ı ciğerimden
  Ağır Aksak Semai
 • Mâye
  Şarkı
  Sünbüle karşı açıp perçemin ihsan eyle **
  Ağır Aksak Semai
 • Muhayyer
  Şarkı
  Ben sana aşık değilim
  Yürük Semai
 • Muhayyer
  İlahi
  Deldi bağrım bülbül–ı bi–çare nalanın senin
  Nim Evsat
 • Muhayyer
  İlahi
  Düşeli bu aşkın canım evine
  Düyek
 • Muhayyer
  İlahi
  Ey derde derman isteyen yetmez mi derd der
  Düyek
 • Muhayyer
  Şarkı
  Sevdiceğim aşıkını ağlatır
  Yürük Semai
 • Muhayyer
  İlahi
  Toprakta yatacak teni
  Düyek
 • Muhayyer
  İlahi
  Ya Rabbi aşkın ver bana
  Düyek
 • Muhayyer
  İlahi
  Ya Rabbi nurun hakkı–çün
  Düyek
 • Muhayyer–Bûselik
  Beste
  Bir tarftan baht durmaz durmadan yüz dönd
  Hafif
 • Muhayyer–Sünbüle
  İlahi
 • Düyek
 • Muhayyer–Sünbüle
  Yürük Semai
  Bağlandı gönül zülfüne divaneliğinden
  Yürük Semai
 • Müstear
  Şarkı
  Gönlümü bend etti ol mah
  Aksak
 • Nev’eser
  Yürük Semai
  Diyemem sine–ı berrakı semenden gibidir
  Yürük Semai
 • Nev’eser
  Beste
  Nasıl eda bilir ol dilber–ı fedayı görün
  Zencir
 • Nevâ
  Yürük Semai
  Ey gonca–dehen ah–ı seherden hazer eyle
  Yürük Semai
 • Nevâ
  Ağır Semai
  Ey gonca–i bağ–ı cihan vey zinet–i destar–ı can
  Ağır Aksak Semai
 • Nevâ
  Ayin
  Ey tecelligah–ı canem ruyi tu
  Değişmeli
 • Nevâ
  Şarkı
  Gül–zara salın mevsimidir geşt–u güzarın
  Ağır Aksak Semai
 • Nevâ
  Ağır Semai
  Hayli demdir bir gül–ı ruhsare oldum mübtel
  Aksak Semai
 • Nevâ
  Şarkı
  Müşkil oldu suzişim etmek nihan
  Aksak
 • Nevâ
  Beste
  Piyaleler ki o ruhsar–ı ale dür götürür
  Zencir
 • Nevâ
  Beste
  Zeyn eden bağ–ı cihanı gül müdür bülbül müdür
  Muhammes
 • Nihâvend–i Kebîr
  Yürük Semai
  Rencide sakın olma nigah eylediğimden
  Yürük Semai
 • Nişabur
  Durak
 • Durak Evferi
 • Nişabur
  Yürük Semai
  Teşrifin ile alemi reşk–ı irem eyle
  Yürük Semai
 • Nişaburek
  Ağır Semai
  Gahi ki eder turrası damanını çide
  Aksak Semai
 • Nühüft
  Şarkı
  Bend oldu dil bir şuh–ı cihana
  Ağır Aksak
 • Nühüft
  Durak
  Benim Mansur–ı aşk hub dare geldim
  Durak Evferi
 • Nühüft
  Şarkı
  Ey serv–ı naz–ı nevresim
  Ağır Düyek
 • Nühüft
  Şarkı
  Kasdı o şuhun dil–ı azare mi
  Yürük Semai
 • Nühüft
  İlahi
  Ya İlahi canımın cananısın
  Düyek
 • Pençgâh
  İlahi
  Gül müdür bülbül müdür şol zar–u efgaan eyleyen
  Evsat
 • Pesendîde
  Yürük Semai
  Ey afet–ı can–ı aşık azar
  Yürük Semai
 • Pesendîde
  Beste
  Her ne dem aşkıyla deryalar gibi cuş olayım
  Darb–ı Fetih
 • Pesendîde
  Yürük Semai
  Ne gönül safaya mecbur ne esir–ı dilberdir
  Yürük Semai
 • Rahat’ül Ervâh
  İlahi
  Benim Mecnun–sıfat Leyla’sı aşkın
  Ağır Çenber
 • Rast
  İlahi
  Aşkınla cihan beste
  Sofyan
 • Rast
  İlahi
  Bilirsen ben de senin Allah’ım
  Düyek
 • Rast
  Şarkı
  Bu hüsn ile sen dilruba
  Sofyan
 • Rast
  Şarkı
  Dil bir güzele meyl etti hele
  Sengin Semai
 • Rast
  Şarkı
  Gördükçe ben ey meh–cemal
  Aksak
 • Rast
  Şarkı
  Görsem seni doyunca doyunca seni görsem
  Düyek
 • Rast
  Kâr–ı Nev
  Gözümde daim hayal–i cana
  Ağır Düyek
 • Rast
  İlahi
  Hakka aşık olanlar zikr’Ullahtan kaçar mı
  Sofyan
 • Rast
  Şarkı
  Mahmur güzel gaayet güzel
  Düyek
 • Rast
  Kâr–ı Natık
  Rast getirip fend ile seyretti Hümayı
  Yürük Semai
 • Rast
  Şarkı
  Sevdi gönlüm bir dilberi
  Aksak
 • Rast
  Şarkı
  Üftadenim ey bi–vefa
  Düyek
 • Rast
  Şarkı
  Yine ahlar etti peyda
  Düyek
 • Rast
  Şarkı
  Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü
  Semai
 • Rast
  Şarkı
  Yüzündür cihanı münevver eden
  Yürük Semai
 • Rast–ı Cedîd
  Kâr
  Aşk–ı tü nihal–ı hayret amed
  Hafif
 • Rast–ı Cedîd
  Ağır Semai
  Ba–tü yek dem baht–ı bed hem–dem nemi sazed mera
  Sengin Semai
 • Rast–ı Cedîd
  Beste
  Navek–ı gamzen ki her dem bağrımı pür–hun
  Çenber
 • Rast–ı Cedîd
  Yürük Semai
  Oynar yürek terennüm–ı çeng–u çaaganeden
  Yürük Semai
 • Rehâvi
  İlahi
  Derviş olan kişinin sözleri umman olur
  Devr–i Hindi
 • Rehâvi
  Şarkı
  Ey bülend–ahter Şeh–ı sahib–kerem
  Düyek
 • Rehâvi
  Beste
  Ne edadır bu ne kaküldür bu
  Muhammes
 • Saba
  Köçekçe
  Bana gayrı karışma bir yar sevdim ezeli
  Aksak
 • Saba
  Ayin
  Bişnevid ez nale–ı banki rebab
  Değişmeli
 • Saba
  Köçekçe
  Gel güzelim gülistan–ı güle gel
  Aksak
 • Saba
  Yürük Semai
  Guş–etti nayı nalelerim agaaze başladı
  Yürük Semai
 • Saba
  Şarkı
  Guş eyle gel bülbülleri
  Ağır Düyek
 • Saba
  Beste
  Sünbüli sünbüli siyeh canem
  Muhammes
 • Sabâ–Bûselik
  Ayin
  Ateş nezened der dil–ı ma illa Hu
  Değişmeli
 • Sabâ–Bûselik
  Yürük Semai
  Göz gördü gönül sevdi seni ey yüz–u mahım
  Yürük Semai
 • Sabâ–Bûselik
  Beste
  O nahl–ı bağ–ı letafet aman aman geliyor
  Zencir
 • Sabâ–Bûselik
  Ağır Semai
  Reng–ı ruh–ı gülzarı tebah eyledi bülbül
  Ağır Sengin Semai
 • Sabâ–Bûselik
  Şarkı
  Sahbayı doldur sakıya
  Ağır Düyek
 • Sabâ–Bûselik
  Beste
  Yar ile ateş–mekan olsam da gülşendir bana
  Ağır Çenber
 • Segah
  İlahi
  Yürük değirmenler gibi dönerler
  Düyek
 • Sipihr
  Beste
  Gül yüzündür andelibe ah–u efgaan ettiren
  Çenber
 • Sultaniyegah
  Beste
  Can–ü dilimiz lutf–u keremkar ile mamur
  Hafif
 • Sultaniyegah
  Beste
  Misalini ne zemin–ü zaman görmüştür
  Zencir
 • Sultaniyegah
  Ağır Semai
  Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canım
  Aksak Semai
 • Sultaniyegah
  Yürük Semai
  Şadeyledi can–u dilimi şah–ı cihanım
  Yürük Semai
 • Suz–i Dil
  Durak
  Ayağın tozunu sürme çekelden gözüme canı
  Durak Evferi
 • Suz–i Dil
  Şarkı
  Cana gönül verdim sana
  Aksak
 • Suz–i Dil
  İlahi
  Ey derde derman dermanım Allah
  Düyek
 • Suz–i Dil
  İlahi
  Ey gönül guş eyle aşıkların güftarını
  Düyek
 • Suz–i Dil
  Şarkı
  Ey padişahım şad ol efendim
  Aksak
 • Suzinak
  İlahi
  Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
  Ağır Düyek
 • Suzinak
  Yürük Semai
  Cana firak–ı aşkın ile süznakinim
  Yürük Semai
 • Suzinak
  Beste
  Müştak–ı cemalin gece gündüz dil–ı şeyda
  Darbeyn
 • Suzinak
  Ağır Semai
  Nesin sen a güzel nesin
  Aksak Semai
 • Şedd–i Araban
  Şarkı
  Gözümden gönlümden hayali gitmez
  Düyek
 • Şehnaz
  Beste
  Açıldı lal–i izarın ciğerde dağ–ı derun
  Zencir
 • Şehnaz
  İlahi
  Beni bu nefsim eyledi hayran
  Düyek
 • Şehnaz
  Şarkı
  Ey verd–ı rana şuh–ı melek–veş
  Aksak Semai
 • Şehnaz
  Şarkı
  Gönül durmaz su gibi çağlar
  Aksak
 • Şehnaz
  İlahi
  Kerim–Allah Rahim–Allah
  Düyek
 • Şehnaz
  Beste
  Ne dehendir bu ne kaküldür bu sevdiğim
  Muhammes
 • Şehnaz
  Şarkı
  Sana ey canımın canı efendim
  Ağır Düyek
 • Şehnaz
  Yürük Semai
  Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
  Yürük Semai
 • Şehnaz
  İlahi
  Yürük değirmenler gibi dönerler
  Evsat
 • Şehnaz–Buselik
  Şarkı
  Ben mübtela olsam sana
  Aksak
 • Şehnaz–Buselik
  Beste
  Mushaf demek hatadır ser safha–ı hayale
  Lenk Fahte
 • Şehnaz–Buselik
  Beste
  Nevruza erdin ey gönül
  Lenk Fahte
 • Şehnaz–Buselik
  Şarkı
  Setr edenler hüsn–u anın
  Aksak
 • Şevk–Efza
  Beste
  Ermesin el o şehin şevket–i valalarına
  Ağır Çenber
 • Şevk–Efza
  Şarkı
  Oldu gönül fütade
  Yürük Semai
 • Şevk–Efza
  Yürük Semai
  Ser–ı zülf–ı anberinin yüzüne nikab edersin
  Yürük Semai
 • Şevk–Efza
  Şarkı
  Sur–ı adlinle cihan oldu şeha
  Aksak
 • Şevk–u Tarab
  Ayin
  Ey hasret–ı huban–ı cihan ruyi hoşest
  Değişmeli
 • Şevk–u Tarab
  Peşrev
  Şevk–u Tarab Peşrev
  Devr–i Kebir
 • Tahir
  Şarkı
  Bir dilbere kul oldum
  Sofyan
 • Tahir–Buselik
  Ağır Semai
  Söylen ol yare benim çeşmimi pür–ab etmesi
  Ağır Aksak Semai
 • Tarz–ı Cedîd
  Ağır Semai
  Ben bendesiyem bendesiyem bendesiyem
  Aksak Semai
 • Tarz–ı Cedîd
  Yürük Semai
  Hak–ı kademin çeşmimize ayn–ı ciladır
  Yürük Semai
 • Tarz–ı Cedîd
  Beste
  İltifatınla gönül şad olduğu demdir bu dem
  Çenber
 • Uşşak
  Şarkı
  Ağlatırlar güldürürler
  Aksak
 • Uşşak
  Şarkı
  Aman felek ömrüm felek
  Aksak
 • Uşşak
  Tevşih
  Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
  Evsat
 • Uşşak
  Beste
  Dil nale eder bülbül–ı şeyda revişinde
  Ağır Darb–ı Fetih
 • Uşşak
  Şarkı
  Döküp kaküllerin ruhsara karşı
  Ağır Devr–i Hindi
 • Uşşak
  Şarkı
  Pür ateşim açtırma sakın ağzımı zinhar
  Ağır Aksak Semai
 • Uzzal
  Şarkı
  Ey büt–ı nev–eda
  Yürük Semai
 • Uzzal
  İlahi
  Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
  Düyek
 • Uzzal
  Şarkı
  Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
  Aksak