Mustafa Nakşî Dede

18. yüzyılın sonlarında Edirne’de doğan Nakşî Mustafa Dede, Arapça ve Farsça yanında mûsikî, edebiyat ve hat tahsilini yine bu şehirde tamamlamıştır.

Gelibolu Mevlevîhânesi ve Afyon Mevlevîhânesi’nde kısa bir müddet kaldıktan sonra Konya Mevlevîhânesi’nde çilesini tamamlayıp “dede” olmuştur. 1825’te Mısır’a gitmiş, bu tarihten 1838 yılına kadar Kahire Mevlevîhânesi’nde kudümzenbaşılık görevinde bulunmuştur.

1838’de bu mevlevîhânenin şeyhi olan Nakşî Mustafa Dede, burada 1854’te ölümüne kadar 16 yıl şeyhlik yapmıştır.

Türbesi Kahire Mevlevîhânesi hazîresindedir.

Türk mûsikîsinin büyük neyzenlerinden sayılan Nakşî Dede’nin Şedd-i Arâbân Âyîni mûsikî alanında günümüze kalan en önemli eseridir.

Şiirlerinden 74 adet Türkçe ve Farsça rubâî ve bir adet Hilye-i Mevlânâ’sı bilinmektedir.

 

Yılmaz Öztuna, “Nakşî Dede Efendi (Neyzen Şeyh Mustafa)”, Türk Ansiklopedisi, C. 25, MEB, Ankara 1977, s. 88;

Özcan, Nuri, “Nakşî Mustafa Dede”, İslâm Ansiklopedisi, C. 32, TDV, İstanbul 2006, s. 334-335.