Nişâbûr Âyin-i Şerîf

Cüneyd Kosal

NİŞABUR MEVLEVİ AYİN-İ ŞERİFİ

Birinci Selâm

Ümmîd-i men be fadl-ı Hüdâvend-i ekberest
Ârâm-ı cân-ı mâ be senâ-yı Peygâmberest

Fahrem bedan Rasûl ki nâmeş Muhammedest
Rûyeş çü mâhtâb ü kadeş çün sanevberest

Vezni: Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilat

Be zât-ı pâk-i tü yâ Rab be cân-ı pâk-i Resûl
Be çâr-yâr-ı güzîn be kurret-ül ayn-i Betûl

Be âl-i Sahb-ı kirâm ü be tâbiîn-i izâm
Merân zi dergeh-i lutfet merâ hazîn ü melûl

Vezni: Mefâilün feilâtün mefâilün feilât

Men bende-i sultânem sultân-ı cihanbânem
Zan dem ki rûhaş dîdem şûrîde vü hayrânem
Peyveste çirâ bâşed in nâle vü efgânem

Vezin: Mef’ûlü mefâîlün Mef’ûlü mefâîlün

Vechüke misl-ül kamer kalbüke misl-ül hacer
Rûhüke rûh-ül bekâ hüsnüke nûr-ül basar

Hecrüke rûhî fedâk zelzeleni fî hevâk
Küllü kerîmin sivâk fahve hüd’âün garâr

Vezni: Müfteilün fâilün müfteilün fâilün

Aşkast tarîk-i râh-ı peygamber-i mâ
Mâ zâde-i aşkam ü aşk mâder-i mâ

Vezni: Mef’ûlü mefâilün ( mefâîlü ) mefâîlü feûl

İkinci Selâm

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü cân îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün

Ey âşıkân ey âşıkân ez âlem-i cân âmedem
Ser der füken can der taleb cûyâ-yı cânân âmedem

Ey mutrıbân ey mutrıbân savt ez nevâ âverdeem
Çün andelîb ez şevk-i gül her dem gazelhân âmedem

Vezni: Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Üçüncü Selâm

Her ki cûyed rûz ü şeb râh-ı rızâ-yi Mustafâ
Lâcerem râz-ı büved ez vey Hüdâ-yi Mustafâ

Ez berâ-yi rahmet-i mecmû-i âlem âmedest
Mustafâ ber âlem ü âlem berâ-yi Mustafâ

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler husrev ü hâkân olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bây olur bây ise sultân olur

Vezin: Müfteilün fâilün Müfteilün fâilün

Şimşîr-i ezel be dest-i merdân-ı Hudâst
Kûy-i ebedî der hâm-i çevgân-ı Hudâst

An ten ki çü kûh-i Tûr rûşen âmed
Nakd-i hod ez ô taleb ki ô kân-ı Hudâst

Vezni: Mef’ûlü mefâilün ( mefâîlü ) mefâîlü feûl ( mefâîlün fa’ )

Pes be her devr-i velî-i kâimest
Azmâyeş tâ kıyâmet dâimest

Pes imâm-ı hayy ü kâim an velist
Hâz ez nesl-i Ömer hâz ez Alîst

Vezin: Fâilâtün Fâilâtün fâilün

Celâleddin-i Rûmi’dir senin nâm-ı keremkârın
Senin metbû’un olmakdır murâdı dehr-i devvarın

Sema eyler döner gûyâ senin bir aşık-ı zârın
Cihân-ı feyz ü mânâda hükümrân zât-ı zîşansın
Gönüller taht-gâhındır efendim anda mihmânsın

Vezin: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Fahri’yâ mâlumudur erbâb-ı irfânın bu râz
Lafz-ı Mevlâna’dan ancak zât-ı Mevlâ’dır garâz

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ey sôfi-i ehl-i safâ ez can bi-gû Allâh Hû
Vey âşık-ı aşk-ı vefâ ez can bi-gû Allâh Hû

Dünyâ rehâ kün din bi-cû dest ez heme âlem bi-şû
Ne an bi-gû ne in bi-gû ez can bi-gû Allâh Hû

Vezni: Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün

Âteş ne-zened der dil-i mâ illâ Hû
Kûteh ne-küned menzil-i mâ illâ Hû

Ger âlemyan cümle tabîban bâşed
Hallî ne-küned müşkil-i mâ illâ Hû

Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlün  fâ‘

Şahbâz-ı Cenâb-ı Zül-celâlest semâ‘
Ferrâş-ı kulûb-i ehl-i hâlest semâ‘

Der mezheb-i münkirân harâmest semâ‘
Der mezheb-i âşıkân helâlest semâ‘

Vezni: Mef‘ûlü mefâilün mefâîlü feûl

Der neyâbed hâl-i puhte hîç ham
Pes sühan kûteh bâyed ves’selâm

Vezni: :Fâilâtün  fâilâtün fâilün

Dördüncü Selâm

Sultan-ı menî sultan-ı menî
Ender dil ü can iman-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek can çi şeved sad can-ı menî

Vezin: fa’lün feilün fa’lün feilün

 

Nisabur Nota