Rifat Bey

rifat_beyRifat Bey 1820 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Sultan II.Mahmud döneminin ünlü tanburilerinde Keçi (Şirin) Arif Ağa, annesi Dede Efendi’nin büyük kızı Hatice Hanım’dır. Dede Efendi’nin torunu, Arif Ada’nın oğlu olması nedeni ile çok küçük yaşında Enderun’a alındı. Enderun’un meşkhanesinde çağının ünlü hocalarından ders alarak ses sanatımızın bütün inceliklerini öğrendi. Kendisinden on bir yaş küçük olan Hacı Arif Bey’le aynı sıralarda arkadaşlık yaptı. Bu iki büyük sanatkar arasında kıskançlık ve rekabet gibi üzücü olayların olduğu söylenir.Enderun’un belli hiyerarşik düzeni içinde düzenli bir şekilde terfi ederek miralaylık (albaylık) rütbesine kadar yükseldi. Sultan II.Mahmud’dan başlayarak beş padişah dönemini yaşadı. Muhasiblik, müezzinbaşılık, Enderun hocalığı, serhanendelik gibi görevlerde bulundu. Muzika-i Hümayun kurulduktan sonra Türk Musikisi bölümünde müdürlük yaptı. 1888 yılında ölen Rifat Bey’in mezarı bilinmiyor.

Çok güzel bir ses fiziğine sahib olan ve güzel bir uslubla okuyan bu değerli bestekar, yaşadığı dönemin en usta hanendesiydi. Mevlevilik tarikatına girerek, dini musiki kültürünü geliştirdi. Buradan aldığı feyiz ve ilhamın etkisi ile ferahnak ve neveser makamlarında iki Mevlevi ayini besteledi. Dini musikimizin diğer formlarında olan tevşih ve ilahiler de bestelemiştir.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru geniş bir ilgi görmeye başlayan şarkı bestekarlığında Rifat Bey’in önemli bir yeri vardır. Musikimizin geleneksel kurallarına uymak ve büyük formda eserler vermekle birlikte, Hacı Arif Bey’den sonra bu formu geliştirenlerin başında gelir. Pek güzel şarkılar bestelemesine rağmen bunların çoğu unutulmuştur. Muhayyerkürdi makamını tertip eden de Rıfat Bey’dir. Çok öğrenci yetiştirmiş, bildiğini isteyen herkese öğretmekten çekinmemiştir. Bestekar Leyla Hanım’ın bile, onu yaşlılığında ziyaret ederek birkaç şarkısını geçtiğini, Leyla Hanım’ın oğlu Razi Bey naklediyor.

Bugün elimizde ayin, tevşih, ,ilahi, beste, semai, şarkı, köçekçe olarak iki yüz elli eseri vardır. Bu eserler sözlü musiki eserlerimizin en seçkin eserleri arasındadır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

   Acembuselik-Ey melce i nazu eda
   Acemkürdi-Ateşi aşkın eseri var ciğerimde
   Acemkürdi-Menbai ilim hüdasın ya Muhahmed Mustafa
   Acemkürdi-Sen şehi nazik edasın ey peri
   Araban-Ey güli nazik beden
   Bayati-Ben de oldum bir dilbere
   Bayati-Bir dilberi ranayı gözüm gördü Bebek’te
   Bayati-Gördüğüm günden beri ey şivekar
   Bayati İlahi-Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah
   Bayati-Lutf eyle efendim sen heman
   Bayatiaraban-Bir yar sevdim geldim göze
   Bayatiaraban-Dide pür nem dil esiri ızdırab
   Bayatiaraban-Komaz asude hatır kakülün sevdası insanı
   Bestenigar-Görüp nuri cemalin
   Bastenigar-Gücenmezsen budur arzı niyazım
   Bestenigar-Halimi arzeyleyim sultanım
   Bestenigar-Nalei can gahi çalan duymuyor
   Buselik-Enisu hem demim ahu mihendir
   Buselik-Sine hicranımla ateş dağıdır
   Evç-Ateşi aşkın ey mehlika
   Evç-Ötme ey bülbülü şuride
   Evcara-Ey dilberi hoş eda
   Ferahfeza-Bir gonca güldür ruhsarı ali
   Fereahfeza-Ey padişahı vechi nur
   Ferahfeza-Ey vücudu devlete ruhi revan
   Ferahfeza-Zahmi müjganınla gönlüm yaresi
   Ferahnak-Adlu asayiş müfevvezdir yadı ihsanına
   Ferahnak-Ömrüm efzun eylesin rabbül enam
   Ferahnak-Ruzü şeb zarınla giryan olmuşum
   Ferahnak-Sen kaşı siyah gönlümü sevdaya düşürürdün
   Gülizar-Dü çeşmi mesti
   Hicaz-Bahar oldu açıldı lale vu gül
   Hicaz-Bana felek gör ne etti
   Hicaz-Ciğerde narı hasret
   Hicaz-Ey kaşı keman etmede aşkın beni nalan
   Hicaz-Gösterir ebri şitadan başka tab
   Hicaz-Gülşeni hüsnüne kimler varıyor
   Hicaz-Hazan aldı yine bağı cihan
   Hicaz-Kıl terahhüm gayri ey reşki melek
   Hicaz-Müjganlarının yaresi işler ciğerimden
   Hicaz-Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
   Hicaz-Özlerdi gönül zevki demi köhne baharı
   Hicaz-Tifli nazeninim unutmam seni
   Hicazkar-Çeşmi ahu bir güzel
   Hicazkar-Dil mail oldu hüsnüne
   Hicazkar-Dilhazarın oldu hüsnün gülşeni
   Hicazkar-Eyle vaslınla efendim behredar
   Hicazkar-Getir saki bade mayei candır
   Hicazkar-Gördüm yine bir dilber mahrumi nigahı
   Hicazkar-Güzeller içre mümtazdır
   Hicazkar-Hasreti hicrinledir biçare dil
   Hicazkar-Sevmez oldun ey peri efgendeni
   Hicazkar-Sislendi heva tarfı çemenzarı nem aldı
   Hicazkar-Tenhada bulsam yari yan atsam
   Hüseyni-Arştaki meskenindir ya Hüseyn Ali
   Hüseyni-ey goncai nevres nihal
   Hüseyni-Ey gül yüzüne aşık olan gülşeni neyler
   Hüseyni-Görünür mü gayri alem
   Hüseyni İlahi-Şahı iklimi risalet
   Hüseyni-Pek arzu eyler görmeyi canım
   Hüseyni-Vaslınla cana pek neşelendim
   Hüseyniaşiran-Cevrü tekdir ile yıktın bu dili gam haneyi
   Hüseyniaşiran-Dilrubalar mail azar imiş
   Hüseyniaşiran-Hançeri gamzenle sad pare kıldın
   Hüzzam-Ben mi sevdim sade sen meh peykeri
   Hüzzam-Misli yok bir şuhi rana
   Hüzzam-Ol mehin uşşakını gördüm bu şeb mehtabda
   Kürdilihicazkar-Bu şeb recayı dil ol dilruba söylendi
   Kürdilihicazkar-Gittim İstanbul’da gevher sulara
   Kürdilihicazkar-Ol goncanın etrafını almış yine ağyar
   Kürdilihicazkar-Vechine şemsiyyeyi etme nikab
   Mahur-Çek keman ebrulerin ey şivekar
   Mahur-Oldum ey şuh sana bende
   Muhayyer-Ağlamaktan dideden oldu felek tabu feni
   Muhayyer-Be hey zalim nidersin sen
   Muhayyer-Gözden cemalin cün ırağ oldu
   Muhayyer-Hicranı gamı yare biraz eyle tahammül
   Muhayyer İlahi-Bir mehi bendesiyim saye dahi olmaz eşi
   Muhayyer-Saki içelim camını dem saz olarak gel
   Muhayyer-Sana vardır bir sözüm
   Muhayyer-Takıldı zülfüne aklı şuurum
   Muhayyer-Yarimin gül goncası var
   Muhayyerkürdi-Sen benim guş etmiyorsun sevdiğim feryadımı
   Muhayyersünbüle-Ben nevreside bir gülüm vardır
   Muhayyersünbüle-Ey güli nazik beden işve pesendim
   Neva-Lutf eyle efendim sen heman
   Neveser Ayini Şerif
   Neveser-Dilber içre bi mesel dil cu musun
   Neveser-Ey gözleri ahu misal
   Neveser-Eya mahı müniri burci ismet
   Nevruz İlahi-Haki payi Mustafa’ya yüz süren
   Nihavend-Açıldı bahçede güller
   Nihavend-Aman ey goncai nevres nihalim
   Nihavend-Bir kerre sorsalar dertli halinden
   Nihavend-Ey canı derunum seni bu can acıtmaz
   Nihavend-Narı aşkınla ey nev civan
   Nihavend-Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
   Nihavend-Zevki vuslat var iken işretden olmam neşe yab
   Pesendide-Olalı endişei zülfünle gönlüm serseri
   Rast Alay Marşı
   Rast-Almak dilersen bu dil rubayı
   Rast-Badı ahımdır sana tesir eden
   Rast-Ey kerem ferma şehişahı cihan
   Rast-Ey padişahı saltanat arayı yegane
   Rast-Ey şuhi rana ey mahı taban
   Rast-Feryad ediyor aşkı hasretzede her an
   Rast-Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir
   Rast-Gözümden ey peri ruyin
   Rast-İltifatın eyledi ihya beni
   Rast-Karlı dağı aştım geldim
   Rast-Senin aşkın gamı attı beni
   Rast-Sevdiğim azadei hicranım
   Rast-Sivastopol önünde yatan gemiler
   Rast-Tiri müjganımla oldu sine mecruh
   Rastıcedid İlahi-Ya habiballah meded eyle
   Revnakmüma-Bir dilbere efgendeyim
   Saba-Bezmi yarda daima el bağlarım
   Saba-Dildarı görüp nağmeyi şehnaz edelim
   Saba-Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
   Saba-Eyhi dile hayat cam ı safadır
   Saba-Firkati ruyinle ey gonca dehen
   Saba-Firkatinle ey peri halim harab
   Saba-Gözde yaş kalmadı
   Saba-Müptelayı aşk ile afetzede biçareyim
   Saba-Oldu görünce gönül divane
   Saba-Ruşen etti ey vechi nur
   Saba-Yandım yine bir civane
   Saba-Yine gördü gözüm yari
   Sabazemzeme-Hayali yare değme girye dursun
   Segah-Senin dendanın ey şuhlu
   Suzidil-Ey nihali goncai bağı zeka
   Suzinak-Aklımı verdi hevaya hali anbar bülerin
   Suzinak-Cemiyeti dil koymadı mestane nigahın
   Suzinak-Gördüm yine bir dilberi pakize
   Suzinak-Mavi gözlüm ne kadar dilber imiş
   Suzinak-Ol gülü nevres beni
   Suzinak-Rahmeyle gel feryadıma
   Suzinak-Serari narı hasret
   Suzinak-Sevdiğim luft eyle bir gün gidelim
   Suzinak-Söz olmaz hüsnüne sen bir buti ziba
   Şehnaz-Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan
   Şevkefza-Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
   Şevkefza İlahi-Mestu hayranım
   Tahir-Afıtabım sana bilmem ne oldu
   Tahir-Yosma taze hol hiram
   Tahir-Gönül tesiri gamla nalezendir
   Tahirbuselik-Bir civane mail oldum
   Tarzınevin-Bağa azmetmek için ey fitne saz
   Uşşak-Aşkdır ey dil baisi sevdayı yar
   Uşşak-Düştüm yine bir afeti meşhuri cihane
   Uşşak-Erdi nevbahaar şenlendi bağlar
   Uşşak-Ey dil yetişir bağrımı hun eyledi ahın
   Uşşak-Güldü ol gonca açıldı güller
   Uşşak-Gün olur ey mehi nazım bu sabahat da geçer
   Uşşak-Müjde yeşillendi yine gülistan
   Uşşak-Murgi canan ciri sayyadi firak
   Uşşak-Tutuldu damı zülfü yare gönlüm
   Yegah-Şad ol gönül ki artık erdin demi visale