UŞŞAK MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ

UŞŞAK MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ

Hafız Neyzen Ahmet Safa Mızrak

1.SELÂM

Der tîre şeb çün Mustafâ mî rû taleb mî kün safâ
Kân şeh zi mi’râc şebî bî misl-ü bî-eşbâh(ı) şüd

Hâmûş(i) şed âlem be-şeb tâ cüst(i) bâşî der taleb
Zîrâ ki bang-ü arbede teşviş-i halvetgâh şüd

Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün

İmrûz çi her rûz harâbîm ü harâb
Meg şâ der endişe vü ber gîr rebâb

Sad güne nemâzest ü rükûast ü sücûd
An râ ki cemâli dost bâşed mihrâb

Mef’ûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feûl

Ey heveshâyi dilem bârî biyâ rûyî nemâ
Ey murâd û hâsılem bârî biyâ rûyî nemâ

Ez reh ü menzil megû dîger megû dîger megû
Ey tü râh û menzilem bârî biyâ rûyî nemâ

Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/Fâilün

2.Selâm

Sultân-ı meni sultân-ı menî
Ender dil ü cân îmân-ı menî

Der men bi-demî menzin de şevem
Yek cân çi şeved sad cânı menî

Fa’lün/Feilün/Fa’lün/Feilün

3.Selâm

Âşıkân ra dîn ü kîş ü dîgerest
Asl ü fer’u sırr-ı an dîn şîvehâ

Şîvehâ ez cism-i bâşed yâz-i cân
În aceb bî ân ü bî în şîvehâ

Şemsi Tebrîzî civânem kerd bâz
Tâ bibînem ba’de sittîn şîvehâ

Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün

Ey ki hezâr âferîn bu nice sultân olur
Kul-ı olan kişiler hüsrev ü hâkân olur

Her ki bugün velede inanu ben yüz süre
Yoksul ise bây olur bây ise sultân olur

Müfteilün/Fâilün/Müfteilün/Fâilün

Bişnev zi tü ney çihâ çihâ mî gûyed
Esrâr-ı nühüfte kibriyâ mî gûyed

Dil haste derûn şikeste serdâde be bâd
Bî nutk-ı zebân hudâ hudâ mî gûyed

Mefûlü/Mefâilün/Mefâîlün/Fa

Ez zikri besî nûr-i fezâyed mehrâ
Der râh-ı hakikat âvered gümreh râ

Her subh-ü nemâz şâmi vird(i) hûd sâz
İn güfteni lâ ilâhe İllallâh râ

Mefûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feul

Na’ra-i ân bülbülân ez sûyi bostân resîd
Sûret-i bostân nihân bûy-i gülistân bedîd

Bâd-sabâ mî vezed ez seri zülf-i nigâr
Fi’li sabâ zâherest lîk sabâ râ kidîd

Müteilün/Fâilün/Müteilün/Fâilün

Ân nefesî ki bâhudî beste-i ebri gussaî
Van nefesî ki bîhudî mehbe kenâri âyedet

Ân nefesî ki bâhudî yâr kenâre mî küned
Van nefesî ki bîhudî bâde-i yâr âyedet

Müteilün/Mefâilün/Müfteilün/Mefâilün

Nahnü ilâ seyyidinâ râciûn
Tayyibeten nefsi bihî dâiûn

Seyyidünâ yusbihu yebtâunâ
Enfüsenâ nahnü lehû bâiûn

Müfteilün/Müfteilün/Fâilün

4.Selâm

Sultân-ı meni sultân-ı menî
Ender dil ü cân îmân-ı menî

Der men bi-demî menzin de şevem
Yek cân çi şeved sad cânı menî

Fa’lün/Feilün/Fa’lün/Feilün

Ussak Ayin Ahmet Safa Mizrak