Ulu Ârif Çelebi Dîvânı – İbrahim Kunt – Mehmet Vanlıoğlu

A+
A-

Ulu Ârif Çelebi Dîvânı

Dr. İbrahim KUNT
Dr. Mehmet VANLIOĞLU

Önsöz

Ulu Ârif Çelebi, babası Sultan Veled ve büyükbabası Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi hassas ve ince rûhunu manzûmelerinde terennüm ettiren büyük bir velî, güçlü bir şâirdir. O da diğer birçok Allah dostu gibi hislerine şiirlerini tercüman etmiştir.

Elinizdeki çalışma, Mevlevîlik tarihinin en önemli simalarından biri olan Ulu Ârif Çelebi’nın hayatı ile Dîvânı’nın üç farklı yazma nüshası incelenerek oluşturulan metniyle bu metnin tercümesini ihtiva etmektedir. Bu eser, hazırlanması uzun yıllar süren, çeşitli zorluklarla dolu bir emeğin ürünüdür. Zira yüzyıllarca önce yazılmış, yer yer yıpranmış ve silinmiş manzûmelerin harf harf, nokta nokta, kelime kelime birbirleriyle karşılaştırılması ve Türkçeye türcüme edilmesi, sözle anlatılması kolay olmayan bir sabır ve emek gerektirmektedir.

Feridun Nafiz Uzluk, “Ulu Ârif Çelebi’nin Rubâîleri” isimli eseri 1949 yılında İstanbul’da yayımlayarak bizleri Ulu Ârif Çelebi’nin rubâîleriyle tanıştırmıştı ama gazelleri bu çalışmaya kadar tercüme edilmemişti. Mehmet Vanlıoğlu’nun hazırlayıp 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tez çalışmasında da Dîvân’daki şiirlerin tercümeleri bulunmuyordu. Elinizdeki bu çalışmayla, bu eksikler giderilmiş olmaktadır.

Bu Dîvân’ın yayımlanması konusundaki hassas düşünce ve tavırları dolayısıyla başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek olmak üzere emeği geçen tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ederiz.

Konya, 2013
Dr. İbrahim KUNT
Dr. Mehmet VANLIOĞLU

Ulu Arif Celebi Divani Ibrahim Kunt Mehmet Vanlioglu