Uluslararası Mevlana Vakfı Tasavvuf Akademisi çalışmaları Başlıyor.

A+
A-

Uluslararası Mevlana Vakfı Tasavvuf Akademisi çalışmaları 9 Ekim de Zoom üzerinden başlıyor.

8 hafta sürecek çalışmalar  2 Kur üzerinden yapılacak.

Akademi Programı

Kur: 1- Hamdım

Pazartesi, 20.30-22.00

HZ. MEVLÂNA Okumalarına Giriş – Prof. Dr. Nuri Şimşekler

Hz. Mevlâna’nın hayatı, aldığı eğitimler, çevresindeki kişiler ve yaşamındaki önemli dönüm noktaları üzerinde durularak tüm eserleri, yazılma tarzı, içerikleri, mesajları işlenecek; eserlerinde dile getirdiği hususlar çerçevesinde düşünce dünyası aktarılmaya çalışılacaktır.

Hz. Mevlâna’nın düşünce ve öğretilerini temellendirme, mesajlarını ve nasihatlarını daha iyi anlama adına Mesnevî başta olmak üzere eserlerini “nasıl okumamız gerektiği” örneklerle işlenecek, ayrıca “İnsan” odaklı, “kendini ve insanları tanıma” merkezli Hz. Mevlâna’nın “öğüt” ve “nasihat”ları üzerinde durularak bunlardan istifade edebilmemiz hususunda farkındalık oluşmasına vesile olunmaya çalışılacak, ders katılımcıları ile değerlendirmeler yapılacaktır.

Salı, 20:30 – 21:30

‘A’mâk-ı Hayâl’ Kitap okuması – Prof. Dr. İsmail Güleç

Bu dönem ilk kez çalışmaya başlayacağımız eser, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin (ö. 1913) masal-hikâye karışımı birtakım olayları alegorik bir üslûpla anlattığı tasavvufî ve felsefî eseri Amak-ı Hayal’i. Bu önemli eseri okuyup anlamaya çalışacağız. Tasavvuf ve felsefenin birbiriyle ne kadar yakın ve ilgili olduğunu göstermesi bakımından önemli bir eserdir. Bir türlü içinden çıkamadığı buhranlarla boğuşan Raci ve ona yardımcı olan Aynalı Dede romanın iki ana kahramanı. Aynalı Dede’yi ziyaret eden Raci birinci gün Hiçlik Zirvesi, ikinci gün Zerdüşt sarayı, üçüncü gün devr-i dâim, dördüncü gün meydan-ı imtihan, beşinci gün azamet sahası ve Anka kuşu, altıncı gün Kaf Dağı ve Anka kuşu, yedinci gün azamet okyanusu ve büyük girdap, sekizince gün ebedi muamma ve dokuzuncu gün büyük mahfel ile karşılaşır. En sonunda Raci yokluk ile varlığın aynı şey olduğunu öğrenince Aynalı Dede de kaybolur. Bu çalışmamızda Raci’nin yaşadıklarını anlamaya çalışacağız.

Çarşamba, 20:30 – 21:30

Tasavvuf ve HZ. MEVLÂNA – Prof. Dr. Dilaver Gürer

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların gönül dünyasına hemen tesir eden şahsiyetlerin başında hiç kuşkusuz 13. Yüzyıl mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi gelmektedir. Ne var ki, gerek Mevlana gerekse gönül tıbbı diyebileceğimiz tasavvuf zaman zaman yanlış tanımlanabilmektedir. Bu dersimizde hem Mevlana’yı hem de İslami bir yaşam tarzı olan tasavvufu en temel özellikleri ile birlikte değerlendireceğiz, zaman zaman yanlış ya da eksik tanımlarına temaslarda bulunacağız. Kısaca bu derste doğru tasavvuf, gerçek tasavvuf ve bu alanın en güzel temsilcilerinden olan Mevlana’yı gerçek kimliğiyle ortaya koymaya çalışacağız.

Perşembe, 20:30 – 22:00

Osmanlı Türkçesi Başlangıç – Prof. Dr. Cihan Okuyucu

Türkler tarihte birçok alfabeler kullanmışlardır. Bunların içinde en uzun ömürlü olanı bin yıllık bir dönemi kapsayan Arap alfabesidir. Başka Türk coğrafyalarında da kullanılmakla birlikte bu alfabenin en verimli olduğu coğrafya Osmanlı coğrafyasıdır. Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca ile yazılmış sayısız eser ve arşiv malzemesi bugün bizim en büyük kültürel zenginliğimizdir. Osmanlıca materyali sadece kağıt üzerine yazılı olanla da sınırlı değildir. Osmanlıca, açık bir tarih müzesi özelliği taşıyan İstanbul’un hemen her köşesinde bir cami, medrese, tekke, çeşme veya mezar taşı kitabesi olarak karşımıza çıkar. Pek çok ailenin birkaç kuşak önceki üyelerinin mektupları, diplomaları ve benzer hatıra eşyaları şeklinde yine Osmanlıca ile karşılaşırız.

Alfabesi birkaç haftalık bir mesaiyle öğrenilebilecek olan Osmanlıcanın asıl zorluğu fonetik olmaması ve zaman içinde gerçekleşen dil farklılaşmasıdır. İçerdiği Arapça ve Farsça kelimelerin çokluğu sebebiyle bu iki dilin bazı temel kurallarını da bilmek gerekmektedir. Yine de günümüzün teknik imkanlarından da faydalanarak yapılacak iyi bir programla bir sene içinde orta seviyedeki Osmanlıca metinleri okumak ve anlamak mümkündür. İşi daha eğlenceli hale getirmek için belli bir seviyeden sonra İstanbul gezileri yapmak ve çeşitli cami, çeşme ve mezar kitabelerini yerinde görüp okuma temrinleri düşünülebilir. Tabiatıyla bilgiyi daha ileri seviyelere taşımak kişisel gayrete ve himmete muhtaçtır. Program başlangıç seviyesini esas almakla birlikte orta ve ileri seviye bilgisine sahip olan kursiyerler çıktığı takdirde seminerin bir kısmı onlara tahsis edilebilir.

Cuma, 20:30 – 22:00

Farsça Başlangıç – Prof. Dr. Ali Temizel

MEVLÂNA’NIN ESERLERİNDE kullandığı, Dünyanın en eski ve edebi açıdan en önemli kökleri Sanskritçeye dayanan dillerinden Anadolu Selçuklu döneminde Anadolu’da yazılmış ve günümüze ulaşabilen bir çok farsça eser ve Osmanlıca da yaygın kullanılan Farsça kelime-deyimler nedeni ile yapılan araştırmaların Türk tarih ve edebiyatı açısından da çok önemli olduğu bölümde ayrıca İran tarihi, İran coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, özellikle klasik ve modern İran edebiyatı hakkında öğretim ve bu alanlarda araştırma yapılmaktadır. Entelektüel anlamda size çok şey katacağına inandığımız bu çalışmalar Prof. Dr. Ali Temizel hocamız tarafından hazırlanmış özel bir program ile meraklıları beklemektedir.

Kur: 2- Piştim

Pazartesi, 20:30 – 22:00

Farsça Devam Sınıfı – Prof. Dr. Ali Temizel

Farsça yazıp, okuyabilen dostlarımız için, okuma ve yazması geliştirmek, günlük dili konuşabilmek için Prof. Dr. Ali Temizel hocamız tarafından özel hazırlanan metot ile yapılan programıdır.

Rika Yazısı Çözümlemeleri – Prof. Dr. Cihan Okuyucu

Osmanlıca/Arapça yazı türlerinden tawqīʿ’den geliştirilmiş olan Rik’a, zaman ve mekandan tasarruf etmek için basitleştirilmiş bir el yazısı türüdür. Harflerin boyutunun küçük ve göz kısmının kapalı olması, yine bazı çanaklı harflerin çanak kısmının kırık tutulması gibi özellikleri dolayısıyla harflerin teşhisi nispeten zordur. Rika, Orta çağlardan belli kullanılmakla birlikte bilhassa 18.yy.dan itibaren geniş bir kullanma alanı bulmuş ve günlük yazışmalar, mektuplar, el yazması eserler için kullanılmıştır. Diğer bazı hat çeşitlerinin aksine estetik kaygılardan ziyade pratik amaçlarla kullanılması, çok zaman özensiz yazılması ve elden ele değişmesi gibi özellikleri sebebiyle okunması hayli mümarese/tecrübe ve birikim isteyen bir yazı stilidir. Bu derste yakın dönemin önemli şahsiyetlerinin günümüze ulaşan el yazısı örnekleri, şiirleri ve notları okunmak suretiyle Rika okuma becerisi geliştirilmeye gayret edilecektir.

Salı, 20:30 – 21:30

‘Mecalis-i Seba’ okumaları – Prof. Dr. Dilaver Gürer

Gönül dünyamızın en büyük mîmarlarından birisi olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin yüzyılları aydınlatan ve bundan sonra da aydınlatacağı muhakkak olan şâheserlerinden birisi de, Mecâlis-i Seb’a’dır. Hazretin bu küçük hacimli eseri, isminden de anlaşılacağı üzere, câmide vermiş olduğu yedi adet vaazında tutulan notlardan meydâna getirilmiş bir derlemedir. Bu güzel eseri önemli kılan yanlarından birisi de, hiç şüphesiz onun, daha çok coşkunluğuyla bilinen ünlü sûfî ve düşünürün câmideki yönünü, “âlim Mevlâna”yı, “imam Mevlâna”yı, başka bir ifâdeyle “Şems öncesi Mevlâna”yı tanımamıza yardımcı olmasıdır. Prof. Dr. Dilaver Gürer’in geniş bir değerlendirmeyle yayına hazırladığı çevirisi üzerinden çalışmayı istediğimiz bu programımız, Mevlâna dostlarına önemli ve maksadına uygun bir yer bulur da, Hz. Mevlâna, özellikle genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılır.

‘HZ. MEVLÂNA’yı Dinle

Hz. Mevlâna’nın tüm eserlerinden yapılacak seçki metin-beyitleri ile insan hayatının tüm aşamalarında karşılaşabileceği farklı olay ve insanlar karşısında hareket etme ve davranma tecrübesi, tavsiyesi işlenecek; bu vesile ile Hz. Mevlâna’nın öğütlerinden ve ikazlarından istifade etmeye yönelik özellikli davranış gösterme yetisi anlatılmaya çalışılacaktır.

Ayrıca Hz. Mevlâna’nın hayatında karşılaştığı olay ve insanlar hakkında gösterdiği davranış şekli, sebebi ve sonuçları da kendi eserleri (özellikle Fîhi mâfîh) ve dönemi kaynaklarından aktarılarak derse katılan arkadaşlarla değerlendirilecektir.

 

AKADEMİ YAPISI:

KUR 1 – HAMDIM: Tasavvufa ve Hz. Mevlâna’ya ilgi duyan ancak daha önce hiçbir çalışmaya katılmamış dostlarımız için hazırlanmış programlardır.

KUR 2- PİŞTİM: UMV Tasavvuf Akademisi ya da diğer eğitim merkezlerinde çalışma yapmış dostlarımız için hazırlanan programlardır.

Kış döneminde aynı programlar devam edeceği için bu dönem kur 1 çalışmalarına katılanlar, kış döneminde kur 2 programlarına katılabileceklerdir.

Her kur 8 hafta sürer.

Her çalışma haftada bir gün yapılır ve 1 saat sürer. 1 kur toplam 8 hafta sürer.

Tek programa ya da birden fazla programa kaydolabilirsiniz.

DETAYLAR:

Çalışmalar ZOOM üzerinden online gerçekleşmektedir.

Tüm çalışmalar kayıt altına alınmaktadır ve katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Katılım kontenjanla ile sınırlıdır.

KAYIT:

Kayıt olmak için akademi@mevlana.net adresine katılmak istediğiniz çalışmaların ismini, sizin isminizi ve soyadınızı yazarak bildirebilirsiniz. Detaylar size yanıt olarak verilecektir.

detaylarını ve kayıt detaylarını https://mevlanavakfi.com.tr/akademi-programi sayfasından bulabilirsiniz.

Bize 0 530 782 22 97 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.