Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri

Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri
Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri
Yazar: Dr. Gülgün Yazıcı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Gülgün Yazıcı’nın hazırladığı “Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri” isimli kitap yayınlandı.

ÖNSÖZ

Son dönem Mevlevîliğinin en önemli halkalarından birini oluşturan Ahmed Celâleddin Dede (1853-1946), Gelibolu Mevlevîhanesi şeyhi Hüseyin Azmî Dede’nin küçük oğludur. Gelibolu’da doğmuş, Kahire Mevlevîhanesi’nde yetişmiş, nihayet Üsküdar ve Galata Mevlevîhaneleri şeyhliğinde bulunmuştur.

Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri” isimli kitap, Gelibolu’da Mevlevî kültürüyle ilgili araştırmalarımızın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitapta, Gelibolu Mevlevîliği ve genel Mevlevîlik tarihinde son derece önemli bir yer işgal eden Ahmed Celâleddin Dede’nin “Şiir Defteri” adıyla bir araya getirdiği şiirleri ilmî metodlarla yeni harflere aktarılmıştır. Ahmed Celâleddin Dede’nin hayatı, kültür ve edebiyat tarihimizdeki yeri, Mevlevîlik tarihindeki önemi hakkında başka çalışmalarımızda bilgi verildiği için bu kitapta bu konulara girilmemiştir.

Kitap üç bölümden meydana gelmektedir. “Ahmed Celâleddin Dede ve Şiir Defteri” başlıklı bölümde Şiir Defteri’nin m

uhtevası ile metnin çevrilmesinde uyulan esaslar hakkında bilgi verilmiştir.

“Metin” bölümünde Ahmed Celâleddin Dede’nin Millî Kütüphane FB 424 numarada kayıtlı Şiir Defteri, nüshanın düzenine uyulmak suretiyle yeni harflere çevrilmiştir.

Üçüncü bölümde Ahmed Celâleddin Dede’nin Şiir Defteri’nde bulunmayan, ancak kendisinden bahseden kaynaklarda rastladığımız şiirleri yer almaktadır.

“Kaynaklar” bölümünde eserin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar gösterilmiş, “Dizin” bölümünde ise çalışmada geçen yer, şahıs, eser adları verilmiştir.

Metnin hazırlanması aşamasında Arapça şiirlerin çevirisini yapan eşim Mesut Yazıcı’ya, Farsça şiirlerin çevirisinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Niyazi Sezen’e ve Şiir Defteri’nin Erzurum nüshasından bizi haberdar ederek fotoğraflarını lutfeden Sayın Nuri Şimşekler’e teşekkür ederim.

Dr. Gülgûn ERİŞEN YAZICI

Çanakkale- Ekim 2009

İsteme Adresi: Barbaros Mahallesi İdealkent sitesi F-5 Blok D. 8  Çanakkale

gulgunyazici@hotmail.com