Mevlânâ Araştırmaları Derneği Makale Kataloğu

A+
A-

Bu sayfada Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan makaleler yer almaktadır. Bu çalışma, bütün dillerde Hz. Mevlânâ ile ilgili eserleri ve makaleleri bir araya getirme çabasının ilk sonucudur. Konuya ilgi duyanların  desteği beklenmektedir.

Abbâsî, Habîbullah, Kâsir ez Ma’ni-i nov, Harf-i Kuhen (Berresi-i İcmâli-i Şi’r-i İrfâni-i Pes ez Mevlevî), Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Terbiyet-i Muallim, Yıl 12, S. 45-46, Tabistan ve Payiz, 1383hş., s. 47-80 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 2-3(25-26), Bahar ve Tabistan, 1384hş., s. 101-102.)
Abbasov, Aydın Cabbaroğli, Mefkureciliğimizde Mevlana Celaleddin Rumi ve Onun Mesnevisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 231-234.
Ablay, Mehmet Necati, Mevlâna ve Goethe, Panteizmin İki Büyük Temsilcisi, (Mevlâna and Goethe Two Great Representatives of The Panteism Philosophy), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 147-157
Açık Önkaş, Nilgün, Mevlevîliğin Güzel Sanatlarla İlişkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 499-511.

Açık, Yrd.Doç.Dr. Nilgün, Mevlâna ve Mevlevî Tarikatının Eğiticiliği (Mevlana and Educational Aspect of Mevlevi Order), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 99-114

Agoston, Gabor, XVI.-XVII. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevîlik, (Mevlâna’s Takya in Pecuy and Islamic Culture in Hungary During The 17 Th Century), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 221-231

Akdemir, M. Sadık, Kaybolmuş Bir Değer: Isparta Mevlevihanesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 725-731.

Akengin, Yahya, Şiirlerde Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 177-182

Akengin, Yahya, Şiirlerde Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 12-18

Akın, Nimetullah, Annemarie Schimmel Öeneği Özelinde Alman Romantik Akımında Mevlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 413-420.

Aköz, Alâaddin, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Külliyesinin 1651-1652 Yılına Ait Muhâsebe Bilançosu, S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, 1992-1993, 7-8. Sayı, s. 197-206

Aköz, Yrd.Doç.Dr. Alaaddin, Konya Mevlevîhânesinin 1596 ve 1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 311-335

Aksel, Malik, Mevlâna ve Sanat, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 19-22

Aktay, Yasin, Mevlâna’ya Sosyolojik Bir Bakış, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 5-10.

Aktuna, Dr. Yıldırım, Ruh Sağlığı Açısından Mevlâna Düşüncesi, (Mevlâna’s Thought in View of Mental Health), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,1987, s. 61-67

Alasya, H. Fikret, Lefkoşa Mevlevî Tekkesi, (Nicosia Mevlevî Tekke), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 99-108

Alexandrescu, M.M.-Dersca Bulgaru, Sur L’ımportance L’ordre Mevlevî Dans La Société Seldjukide, (Selçuklu Toplumunda Mevlevîlik Sisteminin Önemi, The Importance of Sufism in Seljuk Society), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 175-181

Aliyeva, Metanet Azizgizi, Mevlana Düşüncesinde İnsan, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 179-182.
Aliyeva, Tamilla, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin ve Azerbeycan Şairlerinin Yaratıcılığında İnsan Sevgisi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 177-184.
Alkan, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Mevlâna Dergâhı ve Çevresini Koruma Problemleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 183-199

Alkan, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Mevlevîlik ve Mevlâna Külliyesinin Konya Şehirsel Gelişmesi İçindeki Yeri, I.  Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 205-212

Allahverdiyev, İbrahim, Mesnevi Hikayesi: Yahudi Vezir’in Hıristiyanlara Hilesi, İlim Yayma, Yıl 1, S. 1, İstanbul, Yaz 2005, s. 3-6.
Almaz, Hasan, İran’da Mevlânâ ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 303-317.
Alparslan, Ali, Mevlevîlikte Ney-Hat Münasebeti, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 45-58
Alpyağıl, Recep, Dekonstrüksiyona Mevlevi Bir Bağlamda “Yer Edindirmek”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 391-396.
Altıntaş, Hayrani, Mevlâna Düşüncesinde Demokratik Eğilimler, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 217-221

Altıntaş, Prof.Dr. Ayten, Feridun Nâfiz Uzluk ve Mustafa Behçet Efendi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 55-64

Altıntaş, Ramazan, Mevlânâ’nın (ö.672/1273) “Kelam” ı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 185-194.
Altuğ, Orhan, Mevlevîhânelerde Hat Sanatı ve Gelibolu Mevlevîhânesi Yazıları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 545-560.
Amaratoğlu, Nurhayat, Mevlevi Müziği ve Çokseslilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 475-479.
Anbarcıoğlu, Meliha, Mevlâna ve İrşadı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 145-147
Anbarcıoğlu, Prof.Dr. Meliha, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 135-147
Apak, Fundagül, Mevlana’nın Evreninden Türk Edebiyatına Yansımalar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 753-780.
Arabacı, Caner, Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 251-256
Arabacı, Caner, Mevlâna’ya Batıdan Bakmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 323-326
Araz, Nezihe (Dr.), Mevlâna’nın Ahileri Bugün Yaşasaydı, Iv. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 27-34
Araz, Nezihe, Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ, (“Sema” in The Light of Contemporary Concepts), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 233-241
Araz, Nezihe, Mevlâna’da Herşey İnsan İçin, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 41-48
Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Evrenselliği Üzerine, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 117-120

Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Yetişmesinde Hocası Tebriz’li Şems’in Etkileri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 217-227

Araz, Nezihe, Mevlâna-İnsan-Biz, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 131-136
Arbaş, Hamit, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Sanat, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 483-498.
Arda Prof.Dr. Berna, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’na Yaptığı Katkılar Açısından Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 19-24

Arıburun, Perihan, Mevlâna’da Yaşama Sanatı, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 337-344

Arif, Seema, The Memetic Counseling of Masnavi: An Artless Art of Mavlana Jalal ud Din Muhammad Rumi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 641-654.
Arpaguş, Safi, Mesnevî-i Şerif Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 815-818.
Arpaguş, Safi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 775-804.
Aslan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Ahmet Remzi Dede’nin Şiirlerinde Mevlâna ve Mevlevîlik, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 221-284
Asrar, Dr. N. Ahmed, Muhammed İkbal ve Mevlâna Celâleddin Rûmî, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 139-147
Asrar, N. Ahmed, Pakistan ve Mevlâna Celaleddin Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 433-440

Asrar, N. Ahmed, Pakistan ve Mevlâna Celâleddin Rumî, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 305-308

Asya, Arif Nihat, Semâ’, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 23-25
Aşkar, Mustafa; Molla Fenari’nin (ö.834/1431) ‘Şerhu Dibaceti’l Mesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.83-102.
Atay, Rıfat, Yazarın Niyeti Çerçevesinde Bir Analiz Denemesi: Şefik Can’ın Mesnevi Tercümesi Örneği, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 261-268.
Ateş, Ahmed, Âğâz-i Mesnevî Ma’nâ-yi Hicdeh Beyt, tercüme: Tevfik Sübhanî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 159-174.

Ateş, Ahmed, Mesnevî’nin Onsekiz Beytinin Manası, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 1953, s. 37-50.

Ateş, Erdoğan, Mevlevîhânelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 351-358.
Ay, M. Emin, Hz. Mevlâna’ya Göre Manevi Eğitimin Esasları –II-, Yeni Dünya, Yıl: 11, Sayı: 123, İstanbul Ocak 2004, s. 23-25
Ayan, Gönül (Doç.Dr.), Esrar Dede Tezkiresi’nde Mevlâna Sevgisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 35-42
Ayan, Gönül (Doç.Dr.), Mesnevî ve Kısa Hikayecilik, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 57-61

Ayan, Gönül (Prof.Dr.), Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi Mâ Fîh İsimli Eseri ve Mevlâna’nın Günümüze Aktarılması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 135-142

Ayan, Gönül (Prof.Dr.), Sevâkıb-I Menâkıb ve Mevlâna (Sevâkıb-I Menâkıb and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 79-84

Ayan, Gönül, Mevlâna ve Mevlâna Etkisinin Duygu ve Düşünce Dünyamızda Sürekliliği, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s.1-6.
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Günümüzde Mevlâna’nın Batı’da Gördüğü İlgi ve Sebepleri (3 Mayıs 2000 “Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 87-92
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Latîfî’ye Göre Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi,1993, s. 65-70
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 325-330
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân’a Göre Mevlevîlik, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 37-42
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Sema Hakkında Bir Eser: Birrî Mehmed Dede’nin Bülbüliyyesi,  II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 207-216
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Sultan Veled’in Ma’Ârif’inden Hareketle Mevlâna (Mevlana in The Sultan Veled’s Ma’Ârif), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 73-78
Ayan, Prof.Dr. Hüseyin, Şeyh Gâlip’te Mevlâna Sevgisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 49-55

Ayan, Yrd.Doç.Dr. Gönül, Attâr, Esrâr-Nâme’si ve Mevlâna, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 195-200

Ayan,Hüseyin, Mevlevîlerce Kutsal Sayılan Kişi, Yer, Eşyâ, Âyinlere Dâir Şiirler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 91-104.
Ayas, M. Rami, Mevlânâ Celâleddin ve Mevlevîliğin Teşekkül Süreci Üzerine Sosyolojik Bir Sunum, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 83-120.

Ayaz, Mehrdad, Mevlâna’ya ‘Atfedilmiş’ Şiirler, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Aydın, Ayten, Manevi Simya Geleneğinde Ruh Dönüşümü ve Mevlânâ’da Manevi Yolculuğun Aşamaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s.111-119.
Aydın, Doç.Dr. Mehmet, Hz. Mevlâna ve Dinler, I. Millî Mevlâna Kongresi,1985, s. 325-330
Aydın, Doç.Dr. Mehmet, Muhammed İkbal’in Eserlerinde Mevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 230-237
Aydın, Mehmet S., İkbâl’in Eserlerinde Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 26-36
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Eva De Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (I), Vı. Millî Mevlana Sempozyumu, 1994, s. 20-25
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Eva De Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (II), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 26-32
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Hz. Mevlâna Gözü İle Mesnevî’de Dinler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 149-154
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Hz. Mevlâna’da ve Muhyiddin-i Arabi’de Aşk Kavramı, III.  Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 157-161
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Hz. Mevlâna’nın Hümanizm’inin Boyutları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 65-67
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Hz. Mevlâna’nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 281-286
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Mevlâna’da İrade Hürriyeti, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 91-99
Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), Muhyiddin-i Arabî ve Hz. Mevlâna Yaklaşımı, (Muhiddin-i Arabî and Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 299-306

Aydın, Mehmet, (Prof.Dr.), XIII. Yüzyılda Konya’daki İslâm Sufizminin Boyutları (Dimensions of Islamic Sufism in Konya in The 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 211-220

Aydın, Mehmet, Eva de Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri, Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 57, İstanbul, 1994, s. 95-97.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna Gözüyle Mesnevî’de Dinler, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 49-55

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 11-14

Aydın, Mustafa, İnsanı Tanımlamak ya da Humanizm, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya
Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 15-16.

Aytaç, Gürsel, Goethe’de Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Ayverdi, Sâmiha, 1959 Şeb-i Arûs Konferansı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 37-42

Ayverdi, Sâmiha, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi’den Bugüne Kalanlar, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 110-124

Babacan, İsrafil, Fars Edebiyatı Tarihlerinde Mevlânâ, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 319-326.
Bâbâyî, Rizâ, Mevlâ der-Çeşm u Dil-i Mevlânâ, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 6, 1379hş., s. 30-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.31-33.)

Bahn, Süleyman Wolf, Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 469-472

Bahn, Süleyman Wolf, Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 319-322

Bahn, Süleyman Wolf, The Significance of Hz. Mevlâna For The Western World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 473-476

Bakırcı, Dr. Naci, Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Buraya Nakli, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 301-305

Banarlı, Nihat Sami, Mevlâna ve Türkçe, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 43-45

Bankır, Malik, Te’lif ve Tercüme bir Eser: Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı, yıl 11, S. 27, Erzurum, 2005, s. 155-168.
Banoğlu, Niyazi Ahmed, Atatürk ve Mevlâna, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 415-416.

Barâtî, Mahmood, The Bearing Breast The Forbearing Breast in Mulana’s View Point, ed-Dirâsâtü’l-edebiyye, el-Câmiatü’l-Lubnânîye, yıl 4, Sayı 13 (45, 46, 47), 2005, s. 5-24.

Bardakçı, Mehmet Necmettin; Mevlânâ Perspektifinden Genclik Problemleri ve Çözüm Yolları, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.267-283.

Barışta, Prof.Dr. H. Örcün, İşlemelerde Bazı Mevlevî Sembolleri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 143-154

Barışta, Prof.Dr. H. Örcün, Mevlâna’nın Işığında Gelişen Türk Süsleme Sanatlarından Örnekler, V. Millî Mevlâna Kongresi,1991, s. 63-73

Barks, Coleman, Fana and Baqa: Two Streamings Across The Doorsill of Rumi’s Poetry, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 559-563

Barks, Coleman, Fena ve Beka: Rumî’nin Şiirlerinin Eşiğinden Geçen İki Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 553-557

Başarır, Müfide H., The New York Public Library, The Research Libraries’de Bulunan Mevlâna İle İlgili Eserlerin Tanıtılması, (General Introduction), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 307-313

Başer, Fatma Âdile, Tahrîr u Tahrîriyye Işığında Mevlevî Âyini Formu, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 455-462.
Başer, Sait, Mevlânâ’yı Özgürleştirmek, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 375-377.

Battesti, Dr. Teresa, Les Derviches-Conteurs D’ıran, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 43-55

Bausani, A., Mevlâna Celaleddinr Rûmi’de Dini Düşünce, Çev. İsmet Kayaoğlu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3, Konya 1994, s. 347-365

Bâveyl, Latîfe Selâmet, Kur’an der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 54-55. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.86.)

Bayar, Muharrem, Bolvadin Mevlevîhânesi ve Pendari Kaari Ahmed Dede, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 225-232

Bayat, Prof.Dr. Ali Haydar, Hüsn-i Hat Sanatında Mevlevîlik ve Mevlevîler, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 81-111

Bayat, Prof.Dr. Ali Haydar, İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’nin Berlin Nüshası ve Feridun Nâfiz Uzluk’un Bir Derlemesi, X. Millî Mevlâna Kongresi,
2002, II, 25-39

Bayat, Prof.Dr. Ali Haydar, Mevlâna’nın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed En-Nahçuvânî, III. Millî Mevlâna Kongresi,1988, s. 231-262

Baykal, Özgün, Mesnevî’de Hayvan ve Hikâye ve Motifleri, Şarkiyat Mecmuası, Sayı 5, 1965, s. 23-30.

Baykan, Erdal, Tasavvuf ve Mevlâna Üzerine Söyleşi, Bilge Adam, Yıl 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 20-27.
Baykara, Resuhi, Mevlana Tekkesi Teşkilatı Nasıldır, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 478-479.
Baykara, Resuhi, Mevlâna’nın Türklüğü Meselesi, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S.12, İstanbul, 1959, s. 433-434.
Baykara, Resuhi, Mevlevi Mukabelesi Nasıl Yapılırdı, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 417-425.
Baykara, Resuhi, Mevleviliğe Ait Fıkralar, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 445-446.
Baykara, Tuncer, Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr’inin Tarihî Kaynak Olarak Değeri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 185-188.

Baykara, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya’ya Genel Bir Bakış, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 1-10

Bayraklı, Doç.Dr. Bayraktar, Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 123-128

Bayraktar, Mehmet, Semâ’da Anlatılanlar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 46-48

Bayraktar, Osman, Dirilişin Mevlânâ’ya Bakışı, Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 57, İstanbul, 1994, s. 80-81.
Bayram, Mikail, Seyyid Burhâneddin-i Muhakkik-i Tirmîzî der Telâtum-i Havâdis-i Siyâsî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 147-158.

Bayru, Esin Çelebi, Babam Celâleddin Bâkır Çelebi, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, I, 23-33

Baz, İbrahim, “İslam Dünyasında Tarîkatlar”/Alexandre Popovic-Gilles Veinstein (çev. Osman Türer, Sûf Yayınları, İstanbul, 2004, 610 s.), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 819-821.
Bâzgîr, Mihnâz, Cism ve Rûh der-Mesnevî-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 66-67. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.91-92.)

Begüm, Nurcihan, Aesthetics of Subjective Philosophy of Mevlâna Jelaluddin Rumy and Kabir, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 281-2120

Begüm, Nurcihan, Mevlâna Celaleddin Rumî ve Kebir’de Öznel Felsefenin Estetiği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 271-280

Behnâmfer, Muhammed, Mevlevî ve Te’vîl, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 31, S. 1-2, 1377-78hş., s. 257-270. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.47-48.)

Bektaş, Mevlüt, Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri ve İl Kültür Müdürlüğü, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 335-338

Berâtî, Mahmûd, Sîne-i Meşrûh (Tahlîl-i tahammul-pezîri-yi Mevlânâ der du dâstân-i Mesnevî, ed-Dirâsâtü’l-edebiyye, el-Câmiatü’l-Lubnânîye, yıl 4, Sayı 13 (45, 46, 47), 2005, s. 299-328.

Beşer-dûst, Muctebâ, Nigâhî be-Şerh-i Câmi-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Kerîm-i Zemânî, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), 21, 1378hş., s. 18-20. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.60-61.)
Bilecik, Farunnisa, Galata Mevlevihanesi Postnişinlerinden Mehmed Esad Dede (Şeyh Galib)’in Dil Yönünden İncelenmesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 343-350.

Bilgin, Doç.Dr. Vedat, Göçün Kültürel Sonuçları (Cultural Consequences of Immigration), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 35-41

Bilginer, Recep, Çağdaşımız Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 143-58

Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, Mevlâna’nın İslâmî Terbiye Kavramı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 49-52
Bilgiseven, Prof.Dr. Amiran Kurtkan, Mevlâna’nın “Sosyalleşme Terbiyesi” Hakkındaki Fikirleri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 173-188

Blıksteın, Izidoro, Söz ve Görülmeyeni Arayış (Mevlâna’nın Rubailerinin Bir Semiyotik Analizi), Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Bly, Robert, Rumî’de Divâne İmajı: Rumî ve İkinci Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 159-163

Bly, Robert, The Wild Image in Rumî: Rumî and The Second Road, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 165-169

Bolay, Doç.Dr. Süleyman Hayri, Mevlâna ve Diyalektik, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 347-351

Bolay, Doç.Dr. Süleyman Hayri, Mevlâna’nın Akıl Anlayışı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 165-170

Bolay, S. Hayri, Mevlâna’nın Akıl Anlayışı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 53-59

Bonnıer, Henry, Aşkın Doğusunda Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Borak, Sadi, Mevlâna Aşığı Gölpınarlı’nın Evinde Bir Saat, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 447-449.
Borak, Sadi, Mevlâna Muhibbi ve Zamanımızın Büyük Üstadı Necmeddin Hoca Anlatıyor, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 443-444.

Boydaş, Prof.Dr. Nihat, Plastik Değerler Açısından Bir Mezar Taşı, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 115-121

Brendemoen, Doç.Dr. Bernt, İskandinav Seyyahları Gözüyle Dervişlik ve Tarikat, (Mystic Sects and Sufism Through The Eyes of Scandinavian Travellers), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 259-268

Brıncourt, André, Goethe ve Doğu’ya Yöneliş, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Brown, Bir İngiliz Müsteşrikinde Gerçek Bağlılığı ve Mevlana Aşkı, çev. A. Gölpınarlı, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 438-440.
Burhânî, Mehdî, Uns bâ-Zebân-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 11, 1379hş., s. 52-55. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.96.)

Büyükkörükçü, Tahir, Mevlâna’nın İslâm ve Tasavvuf Anlayışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 97-100

Can, Emk.Alb. Şefik, Göklerde ve Yeryüzünde Hiçbir Varlık Yoktur Ki “Allah’ı Tesbih Etmesin” Ayetinin Hazreti Mevlâna Tarafından Açıklanması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 43-52

Can, Emk.Alb. Şefik, Hazret-i Mevlâna ve Yunus Emre, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,19120, s. 47-56

Can, Emk.Alb. Şefik, Hazret-i Mevlâna’da Peygamber Sevgisi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62

Can, Emk.Alb. Şefik, Hazret-i Mevlâna’da Peygamber Sevgisi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62

Can, Emk.Alb. Şefik, Hz. Mevlâna’nın Güzel ve Güzellik Hakkındaki Görüşleri, (Mevlâna’s Conception of Beauty and of The Beautiful), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 165-173

Can, Emk.Alb. Şefik, Hz. Mevlâna’nın Sûreti ve Sîreti, Vı. Millî Mevlâna Kongresi,1992, s. 41-50

Can, Emk.Alb. Şefik, Mevlâna ve Goethe’nin Eserlerinde Kadın, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Can, Emk.Alb. Şefik, Mevlâna’ya Göre Din, İman ve Küfür, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 19-27

Can, Emk.Alb. Şefik, Mevlâna’ya Göre Şiir ve Şairlik, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 55-60

Can, Emk.Alb. Şefik, Mevlevîlikten Önce Mevlâna’nın Yolu, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 113-121

Can, Emk.Alb. Şefik, Mutezilenin Kader İnancına Karşı, Hz. Mevlâna’nın Görüşü ve Bugünkü Mevlevîlik, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 13-21

Can, Emk.Alb. Şefik, Selçuklu Kültüründe Hz. Mevlâna’nın Yeri (Mevlana in Seljuki Culture), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 205-209

Can, Emk.Alb. Şefik, Yenikapı Mevlevîhânesi’nin En Son Mesnevîhânı Tâhirü’l-Mevlevî, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 97-102

Can, Halil, Mevlâna’ya Methiyeler, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 60-66

Can, Özber, Mevlâna Celâleddîn Rûmî ve Şeyh Galib’in Aşk Estetiği, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 110-149.

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 37-48

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Evrensel Görüşü, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 87-92

Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre Şiir ve Şairlik, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 67-73

Can, Şefik, Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (Mülakat), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel
Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 823-861.

Carp, L.W., Rumi’s Influense On Sufism To-Day, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 144-159

Cebecioğlu, Ethem; Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûmî Tekamül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.29-54.

Celkan, Doç.Dr. Hikmet, Mevlâna’nın Eğitimci Yönü, I. Millî Mevlâna Kongresi,1985, s. 299-306

Celkan, Hikmet, Mevlâna’nın Eğitimci Yönü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 74-82

Cengil, Muammer, Mevlânâ’nın Yedi Öğüdünün Fert ve Sosyal İlişkiler Açısından Önemi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 29-39.

Ceran, Ahmet Şeref, Hz. Mevlâna’nın Tasavvuf Sistemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 83-120

Ceylan, Doç.Dr. İbrahim, Mevlâna’nın Tolerans Kaynağı ve Esprisi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 409-421

Cezre, Abdullah, Mevlâna Celaleddin Anadolu’ya Süleyman Paşa’dan Önce Gelmişti, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 91-102

Chittick, William C., İmâm Huseyn (a) der-Nigâh-i Mevlevî, trc. Hasan-i Lâhutî, Vakf-i Mîrâs-i Câvidân, 5 (1), 1376hş., s. 92-95. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.39-40.)
Chittick, William C., Rûmî ve Mevlevîlik, çev. Safi Arpaguş, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara,
Ocak-Haziran 2005, s. 709-727.

Chittick, William, “Rûmî ve Vahdetü’l-Vücûd”, Varolmanın Boyutları, Çev. Turan Koç, İstanbul 1997, s. 231-275

Chmıelowska, Dr. Danuta, Polonya’da Mevlâna Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar, (Studies Carried Out Mevlâna in Poland), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 199-202

Cihânbahş, Cûyâ, Tarfe-i Şerh-i Mesnevî-i Cânfezâ, Mâhnâme-i Edebiyât ve Felsefe, S. 32, 1379hş., s. 42-48. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 3(9), 1379hş., s.80-82.)

Cilâcı, Osman, (Doç.Dr.), Vesikalar Işığında Antalya Mevlevîhânesi Postnişînlik Devir Teslimi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 197-210

Cilâcı, Yrd.Doç.Dr. Osman, Mevlâna’nın İbadetinden Birkaç Çizgi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 249-259

Clerici, Leonardo Alaeddin, The Rise & Abraam Through Masnawi’s Intellect, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 235-236.

Corbin, Henry, “Celalüddin Rûmî ve Mevlevîler”, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felesefesi Tarihi, Çev. Abdullah Haksöz, İstanbul 1997, s. 70-74

Coşkun, Sezai, Türk Romanında Mevlâna ve Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 29-75.

Cumbur, Müjgân, Mevlâna’nın Eserlerinde Türk Boyları ve Türk Kelimesinin Değerlendirilmesi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 55-93

Cunbur, Dr. Müjgan, Mevlâna ve Oruç Ayı, (Mevlâna and The Ramadan), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 131-140

Cunbur, Dr. Müjgan, Mevlâna’nın Devleti Değerlendirmesi, I.Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 149-160

Cunbur, Dr. Müjgan, Mevlâna’nın Şiirlerinde: Ekinden Ekmeğe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 261-271

Cunbur, Dr. Müjgan, Mevlâna’ya Göre Sanat ve Sanatkar, Iv. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 67-74

Cunbur, Dr. Müjgan, Mevlâna’ya Göre Türkmenler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 47-53

Cunbur, Müjgan, Manisa Mevlevîhânesi’nden Yetişen İki Şair, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 267-274.
Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve İlk Muakkipleri, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 441-442.

Cunz, Hüseyin Peter, A Still Point in A Turning World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 41-44

Cunz, Hüseyin Peter, Dönen Dünyada Sabit Bir Nokta, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 37-40

Çam, Öğr.Gör. Ömer, Mevlâna’nın Etkileri, Ritm Psikolojisi ve Seması, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 171-175

Çavuşoğlu, Ali, Kültürümüzde Yüzük ve Mevlâna’da Yüzük Mecazı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006),
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 147-154.

Çavuşoğlu, Prof.Dr. Mehmed, Bir Mevlevî Şair; Yenişehirli Avni Bey ve Mevlâna İçin Na’tı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 127-134

Çayırdağ, Mehmet, Kayseri Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 91-96

Çelebi, Asaf Hâlet, “Garp Dünyasında Mevlânâ”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 107-110

Çelebi, Asaf Hâlet, “Garp Dünyasında Mevlânâ”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 107-110

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ ve Şems”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 186-194

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ’da Sema’”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 300-305

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ’nın Edebî Hüviyeti”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 182-185

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 2 Mevlevîlikteki İki Zümre”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 280-285

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 3 Mevlevî Kisvesi ve Mevlevî Dili”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 286-292

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 4 Bazı Mevlevî Adetleri”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 293-299

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 273-279

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevîlerde Âyin ve Sema’-1”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 310-316

Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevîlerde Âyin ve Sema’-2”, Bütün Yazıları, Hz. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 317-324

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlâna’nın Edebî Hüviyeti, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 103-106

Çelebi, Celaleddin (Derleyen), Mevlâna’da Bahar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 107-112

Çelebi, Celaleddin B., Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Vuslat, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 57-63

Çelebi, Celaleddin, Osmanlı Hanedanı’nda Mevlevîlik, Mevlevîhâneler ve Her Mevlevî’nin Bilmesi Gereken İki Dua.

Çelebi, Celaleddin, Tarihten Günümüze Mesnevî Dersleri.

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.),  Sonsuza Kadar Hz. Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 17-22

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), Hz. Mevlâna’da Düşünce ve Akıl, V. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 13-26

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), Hz. Mevlâna’da Sevgi, Birlik ve Beraberlik Mesajları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 39-43

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde “Kadın” Konusuna Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 103-107

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), İnsan Sevgisi ve Hz. Şems, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 35-39

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), Mevlâna’da Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır (Dr.), Osmanlı Hanedanında Mevlevîlik, Mevlevîhâneler ve Her Mevlevînin Bilmesi Gereken İki Dua, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 13-17

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Garp Dünyasında Mevlâna Diliyle Dostluk Mesajı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 23-26

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’ya Göre Mesnevî, Kur’an-I Kerim ve Ayetlerden Mülhem Birkaç Misal, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 331-346

Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Sema, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 201-206

Çelebi, Doç.Dr. Nilgün, Fîhi Mâ Fîh’i Okumak, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 125-130

Çelebi, Faruk, Yediyüz Senedir Açıklanmayan Hakikat, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 143-144

Çelebi, Mehmet Celalettin, Son Yüzyılda Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 337-338

Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 5-24.

Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 67-92

Çelebioğlu, Âmil, Ebced Hesabıyla Mevlânâ’nın Doğum Tarihi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 25-26.
Çelebioğlu, Âmil, Fuzûlî’nin Şiirinde Ney, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 563-573.
Çelebioğlu, Âmil, Hz. Mevlânâ’ya İzâfe Edilen Bir Gazelin Şerhi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 519-524.
Çelebioğlu, Âmil, İlim, Aşk ve Mevlânâ, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 27-28.

Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna ve Mesnevî Hakkında Birkaç Söz, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 113-117

Çelebioğlu, Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s.525-545.
Çelebioğlu, Âmil, XIII-XV (İlk Yarısı). Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 29-53.

Çelebioğlu, Prof.Dr. Âmil, Fuzûlî’nin Şiirlerinde Ney, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 71-83

Çelebioğlu, Prof.Dr. Âmil, Mevlâna’dan Öğütler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 131-148

Çelebioğlu, Prof.Dr. Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 5-27

Çelik, İsa, Klasiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Ma’nevî”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 661-696.

Çetin, Nihad M., Matnavî’nin (Mesnevî) Konya Kütüphanelerindeki Eski Yazmaları, Şarkiyat Mecmuası, Sayı Iv, 1961, s. 97-118.

Çetinkaya, Bayram Ali, Mevlânâ Öğretisinde Müzik ve Ney, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 441-453.

Çetinkaya, Bayram Ali, Tefekkür ve Bilimin Sentezi Semâ, Somuncu Baba, S. 61, Malatya, Kasım, 2005, s. 30-34.

Çetinkaya, Bayram Ali; “Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.179-220.
Çınar, Aliye, Mevlânâ’nın Düşünce Dokusu ve Temel Kavramları-Varlık-Bilgi-Değer Birliği-, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 95-100.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Terimleri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 165-178

Çıpan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Dîvâne Mehmed Çelebi’nin “Tarîkatü’l- Ma’Ârifin” Risalesi ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 211-219

Çıpan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Bestelenmiş Eserlerinin Güfteleri Üzerine Bir Değerlendirme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 237-263

Çıpan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Konya Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi’ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 233-251

Çıpan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Mevlevî Şeyhlerinden Dîvâne Mehmed Çelebi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 97-108

Çıpan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa, Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 119-129

Çiftçi, Hasan, Mevlânâ ile Şems-i Tebrizî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 565-5120.

Çokum, Sevinç, Uhud Dağı ve Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 118-120

Çolançevska, Olga, “Even One Drop of Sea Is Still Water” Mevlâna Insight On Property By Means of A Legend Foretold By Inhabitants From Radovis-Juruk Area, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 121-124

Çubukçu, Prof.Dr. İbrahim Agâh, Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 58-63

Dâmâdî, Seyyid Muhammed, Cilvehâ-yi Kelâm-i Alî (a) der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Mîrâs-i Câvidân, Yıl: 7, S. 1-2, 1378hş., s. 132-139. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.38.)
Dâmyâr, Zehrâ, Sîmâ-yi İnsan der-Eş’âr-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 10, 1379hş., s. 42-44. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 3(9), 1379hş., s.77-78.)

Değirmençay, Veyis, İntihânâme Mesnevisinde Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Anlatımlar, Yede İklim, Sayı: 84, İstanbul Mart 1997, s. 53-58

Dehbâşî, Mehdî, Tahlîlî ez-Mebânî’-i Nazariye-i ‘Tegâbul der-Hestî’ der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i İlmî ve Pejuhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 11-36. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.49-51.)
Dehkân, Ma’sûme Emîn, Mukayese-i İnsân-i Ferremend der Şâhnâme bâ Velî der Mesnevî, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hz. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 16, Tabistan, 1382hş., s. 36-60.
Demirağ, Banu, Mevlevihaneden Açılan Pencere, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 161-176.

Demirci, Doç.Dr. Mehmet, Fîhi Mâ Fîh’de Tevhid, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 41-46

Demirci, Doç.Dr. Mehmet, Mesnevî’de Akıl-Aşk Karşılaştırması, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 153-159

Demirci, Doç.Dr. Mehmet, Mevlâna’da İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 35-39

Demirci, Mehmet, “Ne Olursan” Gel, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 38-39.

Demirci, Mehmet, Kitaplarla Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 121-124

Demirel, Şener, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevî’nin İlk İki Beytinin Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 365-382.
Demirel, Şener, Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rıfâî’nin Tasavvuf Dergisindeki Mesnevî Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 591-629.

Demirel, Yrd.Doç.Dr. Ömer, Sivas Mevlevîhânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 217-224

Demirgen, Emel, Bahariye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve XIX. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı’da Müzik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 463-469.
Demirli, Ekrem, Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikayeler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 347-364.

Derdiyok, Yrd.Doç.Dr. İ. Çetin, Mesnevî-i Manevî’de Leylâ ve Mecnûn, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 75-84

Derkse, Mürsel, Sevginin Köprüleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 323-325

Derkse, Mürsel, The Bridges of Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 327-329

Derman, Çiçek, Mesnevî Tezhîbine Müstesnâ Bir Örnek, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 189-204.
Derman, M. Uğur, Mevlevîlik ve Hat San’atı, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 19-31.

Derman, M. Uğur, Mevlevîlik ve San’at, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 203-212

Derman, Prof.Dr. Çiçek, Unutulan Bir Mevlevî: Ressam Murtazâ Ekler (1874-1969), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 41-53

Derman, Prof.Dr. Çiçek, XVI. Yy.Da Hazırlanmış Bir Mesnevî Tezhibi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 61-71

Destcerdî, Tâhire Hoşhâl, Mevlânâ der-Bîniş-i Şems, Mecelle-i İlmî ve Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 67-74. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.51-53.)
Dıvarcı, İbrahim, “Ney” in Hikayesi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 48.

Dikici, Prof.Dr. Recep, Abdülganî En-Nablûsî ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Mesnevî Dibâcesi Şerhi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 191-196

Dikici, Prof.Dr. Recep, Abdülganî En-Nablûsî’nin Mevlevîlik Âdâbına Dair El-Ukûdü’l-Lü’lüiyye’si ve Müstakîmzâde’nin Şerhi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 203-211

Dikici, Prof.Dr. Recep, Mesnevî Şerhleri Üzerine Bazı Düşünceler, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna
Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 51-56

Dikici, Prof.Dr. Recep, Seyyid Burhâneddîn Muhakkik-i Tirmizî, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 11-13

Dikici, Prof.Dr. Recep, XIII. Yüzyılda Konya ve Çevresinde Kültür Faaliyetleri (Cultural Activities in and Around Konya in 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 149-160

Dikmen, Halil, Mevlevilikte Musiki, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 428-429.

Dilmen, Naci, Mevlâna Kürsüsü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 125-127

Dinani, Gholam Hossain İbrahimi, Mevlâna ve İbn Arabi’ye Göre “Hayal Alemi”, Çev. Firdevs Pıshbın, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 509-57

Diriöz, Meserret, Hazreti Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 128-131

Doğrusöz, İhsan, Mevlânâ Felsefesinin Ruh ve Beden Arasındaki Görsel Ahenk Bağlamında İrdelenmesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 513-517.
Durak, Nejdet, Mesnevi’de Metaforik Anlatımlarda Kullanılan Hayvan Motifleri ve Felsefî Değerlendirmesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 155-165.
Duranlı, Muvaffak, Mevlana ve Mevlevilik Üzerine Rusya’da Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 279-288.

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şairlerde: Mevlâna Portresi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 383-432.

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytini Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl. 4, S. 11, Ankara, 2003, s.151-175.

Duru, Necip Fazıl, Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Eserleri ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 15, Güz 2004, Ankara, s. 41-52.

Düzen, Prof.Dr. İbrahim, Mevlâna’nın Tasavvufi Görüşüne Göre İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 29-34

Ebulkâsimî, Meryem, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 4, S. 5-6, 1379-80hş., s. 64-71. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.62-64.)
Ebulkâsimî, Meryem, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 4, S. 5-6, 1379-80hş., s. 64-71. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.78-79.)

Ekici, Necdet, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 132-135

Ekrem, Mehmet Ali, Dimitriye Kantemir Gözü İle Mevlevîlik (Sufism From The Viewpoint of Dimitrie Kandemir), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 191-197

Elias, Jamal J., “Zikr-i Dervişâne’den Divân Musikisine Kadar Osmanlılar Devrinde Semâ’ya Bir Bakış”, Çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yayınları, Cogito Osmanlılar Özel Sayısı, Sayı: 19, Yıl: 1999, s. 216-224

El-Neklavi, Prof.Dr. Fethi, Mesnevî’nin Tanımladığı Mevlâna’da Ahlâk, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 89-93

Emelyanova, Dr. Nadejda, Xx. Yüzyılın Birinci Yarısında Kuzey Kafkasya’da Kâdiri Tarikatı Örneğinde Sufilik (Çeçenistan; İnguşetiya ve Osetiya) (Sufism in The Early 20th Century in Northen Caucusas (Ingushistan and Osetya), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 129-134

Emin, Birol, “Yâ Hazreti Mevlâna”, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 136-142

Emîn, Eşref, Vahy ya Şinâht-i Şuhûdî ve İşârâtî-i Mesnevî, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 7, Dey, 1383hş., s. 28-30 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 65.)

Emin, İlhami, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Kimi Bengi Fikirler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 57-60

Emîn, Seyyid Hasan, Mevlevî ve Asâlet-i İrfânî-i İrânîyeş, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 7, Dey, 1383hş., s. 17-25 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 63-65.)
Emîn, Seyyid Hasan, Te’emmulî der-Peyvend-i Fikrî-i Mevlevî ve İbn-i Arabî (Bahş-i evvel), Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârisî ve Zebânhâ-yi Harici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Yıl: 3, S. 11, 1379hş., s. 1-30. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.43-45.)

Emîni, Gülsüm Nazahat, Mevlâna ve Kadın, Yeni İpek Yolu, Yıl: 12, Sayı: 136, Konya Haziran 1999, s. 26-29

Engin, Sabahattin, Mevlâna Celaleddin ve Şems Bağlarının Sebepleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 143-145

Enginün, Prof.Dr. İnci, Romancılarımız ve Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 27-36

Erâkî, Muhsin, Şems der-Eş’âr-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 44-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.86-87.)
Eravcı, H. Mustafa, Tavşanlı’da Mevlevilik ve Mevlevihane, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 671-674.

Eraydın, Selçuk, “Bizim Neslimiz Mevlâna’yı Bilmiyor” (Röportaj), Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 146-151

Erdoğan, Bekir Sıtkı, Son Nefes (Şiir), Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 143

Erdoğan, Muzaffer, Hemdem Çelebi Zamanında Mevlana Türbesi, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 450-454.

Ergin, Nevit Oğuz, Batıda Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 315-321

Ergin, Nevit Oğuz, Batıda Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 313-318

Erginli, Zafer, Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 251-260.
Erhan, Yetik; Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin Hayata Bakışı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 55-62.
Eroğlu, Süreyya, Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi, Restorasyon Öncesi ve Sonrası), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 689-698.

Erol, Dr. Erdoğan, Gümüş Şebeke (The Silver ‘Şebeke’), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 193-203

Erol, Dr. Erdoğan, Mevlâna Dergahı’nda Sikke-Hane Var Mı İdi?, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 283-287

Erol, Dr. Erdoğan, Mevlâna Gelince Babası Ayağa Kalktı Mı?, V. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, s. 85-96

Erol, Dr. Erdoğan, Mevlâna Müzesi Bahçesindeki Mezarlar Neden Kaldırılmıştı?, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 79-95

Erol, Dr. Erdoğan, Mevlevîlikte Çorap Mest, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 125-134

Erol, Dr. Erdoğan, Şeyh Mehmed Arif Çelebi Zamanında Mevlâna Külliyesine Hizmeti Geçenler, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 61-74

Erol, Dr. Erdoğan, Veled Çelebi Zamanında Mevlevîhâneler ve Çelebi’nin Şeyhlere Resmi Hitap Şekilleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 55-64

Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi ve Ziyaretçiler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 229-236

Erol, Erdoğan, Mevlâna’nın Milliyeti, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 40.

Erol, Erdoğan, Mevlevîlikte Posta Çantaları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 103-107

Ersoylu, Yrd.Doç.Dr. Halil, Türk Dilinde “Mevlâna” ve “Mevlevî” Kelimeleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 115-125

Erşahin, Seyfettin, Mevlâna’nın İslâmlaştırma Faaliyetleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 152-155

Esen, Adem, Mevlânâ’nın Eserlerinde Sosyal İlişkiler ve Toplum, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 9-20.

Esin, Emel, Belh’in Kültür ve Sanat Tarihçesi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 176-214

Eskûyî, Nergis, Îmajhâ-yi Mevlevî-vâr-i Sipehrî der Şark-endûh, Mâh-nâme-i Hâfiz, S. 7, Mihr, 1383hş., s. 43-48 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 2-3(25-26), Bahar ve Tabistan, 1384hş., s. 119.)

Eygi, Mehmet Şevket, Efendiler, Çelebiler, Konya –Büyükşehir Belediyesi Yayın Organı-, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 16-17

Fahir Baba, Yusuf, Bektaşî Görüşüyle Mevlana, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 475-477.
Fahr-i İslâm, Betûl, Çerâ Mevlevî ber-Nâm-i ‘Hâmûş’ râ berâ-yi Hod ber-mî-guzîned?, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 176, 1380hş., s. 20-21. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.47-48.)
Fâtimî, Seyyid Huseyn, Bahsî derbâre-i ‘Cârûb lâ’, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, Yıl: 31, S. 3-4, 1377hş., s. 505-518. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.40-42.)
Fâzilî, Kâdir., Muşterekât-i Endîşe-i Mevlânâ ve Mollâ Sadrâ, Keyhân-i Endîşe, 1377hş., s. 82-103. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 1, 1377hş., s.17-19.)

Fedai, Harid, Kaytaz-Zade Nâzım Efendi’nin Şiirlerinde Hazreti Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 535-542

Feridun Nâfiz Uzluk (11202-1974), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 182-183

Fikret, Muhammed Âsâf, Lehce-i Belh ve Deryâft-i Bihter-i Suhan-i Mevlevî, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 9, S. 6, 1377hş., s. 7-18. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.10-11.)

Fotoğraflarla Uzluk Ailesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 187-201

Fourcroy, Prof.Dr. Abdul Majeed, Tasavvuf ve Batı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1995, s. 19-28

Furûher, Nusretullah, Dil ve Rûh ve Kalb, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 42-45. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.92-93.)
Galitekin, A. Nezih, İsmail Rusûhî Ankaravî ve Risâle-i Muhtasara-i Müfîde-i Usûl-i Tahkîkât-ı Nâzenîn,Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 56, İstanbul, 1994, s. 89-95.
Galitekin, A. Nezih, Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi (1853-1946), Yedi İklim, 5. Cilt, Sayı: 41, İstanbul, 1993, s. 79-81.
Gangoo, Talia Rashid, Ghazal as Autobiography: The Mystical Metamorphosis of Mawlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 121-133.
Ganî, Kâsım, Zihn ve Zeban-i Hâfiz der Mukâyese bâ Sa’dî, Mevlevî ve Hayyâm, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 8, Abân, 1383hş., s. 31-33 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 54-55.)
Garaudi, Roger, Mevlânâ ve Gothe’de İnsan, çev. Abdullah Öztürk, Yedi İklim, 6. Cilt, Sayı: 46, İstanbul, 1994, s. 40-44.

Garaudy, Prof.Dr. Roger, L’homme Chez Mevlâna Et Goethe (Mevlâna ve Goethe’de İnsan, Çev: Yrd.Doç.Dr. Abdullah Öztürk), (07.10.1993 Tarihinde “Fahri Doktora Payesi” Verilmesi Münasebetiyle Sunulmuştur.),VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 47-61

Giritli, İsmet, Mevlâna ve Hoşgörü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 156-158

Glassen, Prof.Dr. Erika, Trablusşam Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi,1993, s. 27-30

Glünz, Dr. Michael, A Few Remarks On A Story From The Mesnevî, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 206-210

Göçgün, Doç.Dr. Önder, Bir Mevlevî Şairi: Şeref Hanım, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 287-293

Göçgün, Doç.Dr. Önder, Mevlâna ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 161-173

Göçgün, Önder, Dış’tan İç’e Mevlânâ, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 65-81

Göktaş, Vahit, Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 805-811.
Göktaş, Vahit, Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 549-563.
Göktaş, Vahit, Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 729-734.

Gölcük, Prof.Dr. Şerafeddin, Mevlâna Tasavvufunda Bazı Kelâmî Motifler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 76-82

Gölcük, Prof.Dr. Şerafeddin, Mevlâna ve Tevhid Akidesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 273-280

Gölpınarlı, Abdülbaki, Bir Yazı Üzerine (Mevlana Hakkında), Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 465-469.
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlana Celaleddin. Hayatı-Tefekkürü- Yaşayışı-Eserleri, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 401-413.

Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî İle Altmışiki Yaşında Buluştu, Şarkiyat Mecmuası, Sayı III, 1959, s. 156- 161.

Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna’nın Fikri Hayatı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 119-122

Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna’nın Mesnevî’si, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 159-165

Göre, Zehra, Belgrad Mevlevîhânesi Şeyhi ‘Adnî Receb Dede ve Nahl-i Tecellîsi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 317-323.

Göyünç, Prof.Dr. Nejat, Konya Mevlâna Müzesi Arşivinin Önemi Hakkında, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 25-27

Göyünç, Prof.Dr. Nejat, Mevlâna Müzesi Arşivi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 101-109

Göyünç, Prof.Dr. Nejat, Mevlevîlik ve Sosyal Hayat, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 95-101

Göze, Ergun, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 166-167

Göztepe, Yüksel, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Akla Eleştirel Bakışı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 417-438.
Gülendam, Ramazan, Çağdaş Şiirimizde Mevlânâ ve Felsefesinin İşlenişi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 591-602.
Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler ve Kaynaklar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 51-59.
Günay, Mehmet, XVII. Yüzyılda Manisa Mevlevîhânesi ve Şeyh Ali Efendi’nin Faaliyetleri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 333-342.
Günaydın, Yusuf Turan, Mevlânâ ve Mevlevîlik Mütercimleri 1928-2005, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 327-346.
Gündoğdu, Cengiz; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Mesnevî’nin Türkçe’ye Şerh Geleneği ve Bu Bağlamda Halveti Şeyhi Abdulmecid-i Sivasi’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.121-148.
Gündoğdu, Cengiz; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.221-231.

Güner, Agâh Oktay, Hz. Mevlâna ve Havva Hanım, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 168-173

Güner, Dr. Agâh Oktay, Hazret-i Mevlâna ve İnsan Sancısı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 17-34

Güner, Osman, Dünya Barışına Bir Katkı Olarak Mevlâna’da ‘Öteki’ Olgusu, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 1-7.

Günüç, Fevzi, Hat San’atında “Hz. Mevlâna” İsimli Mevlevî Sikkesi Biçimindeki İstifler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 213-220

Gürbüz, Adnan, Amasya Mevlevîhânesi ve Vakıfları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 287-293

Gürer, Dilaver, Mevlâna’yı Gerçek Kimliğiyle Tanımak ve Tanıtmak ya da …, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 17-21.
Gürer, Dilaver; Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.103-120.
Gürsoy, Kenan, Mevlânâ Celal ed Din Rûmî’de “Aynı ve Başka”, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 41-46.

Gürsöy, Prof. Dr. Kenan, Mevlâna’nın Batıdaki Etkisinin Nedenleri, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003

Güven, Rasih, Mavlana Djlal Al-Din Al-Rumi and Shams-i Tabrizi, Doğu Dilleri, C.I, s.2,  Ankara 1966, s. 223-239

Güzel, Prof.Dr. Abdurrahman, Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Velî’nin Eserlerinde Görülen Dört Kapı Kırk Makam’daki Ortak ve Ayrı Makamlar Üzerine Bir Değerlendirme, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 7-17

Hacımeyliç, Kazım, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhanesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 325-332.

Hadziosmanoviç, Prof.Dr. Lamija, Fadıl Paşa Şerifoviç Bosnevi (19. Y.Y.) Eserlerinde Mevlevîlik Hattı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 155-158

Hafız, Nimetullah, Eski Yugoslavya’da Mevlâna ve Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 499-504

Haksever, Ahmet Cahit, XX. Yüzyılda Üç Mevlevî Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 383-415.

Halıcı, Feyzi, Güney Afrika’da, Amerika’da, Almanya’da ve Japonya’da Mevlâna Sevgisi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 15-30

Halıcı, Feyzi, Hz. Mevlâna ve İnsan Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 51-57

Halıcı, Feyzi, Japonya’da Mevlâna Sevgisi “Uzak Doğu’ya Ulaşan Barış ve Hoşgörü”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 327-332

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Gelecek Çağları Kucaklayan Bir Yeryüzü Öğretmenidir, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 47-52.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna Dostları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 101-104

Halıcı, Feyzi, Mevlâna Sevgisi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 9-12

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’dan Galile’ye Çağdaş Bir Gezi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 565-570

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Şiir Dünyası, (Poetic World of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,1987, s. 243-247

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Şiir Dünyası, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 174-182

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Şiir Dünyası, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 141-144

Halıcı, Feyzi, Rubaileriyle Mevlâna Hazretleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 85-89

Hamîd, Fârûk, Funûn-i Kissa-serâyî der Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Çev., Abdurrezzâk Hayâtî, Nâme-i Ferhengistân, VI. Dönem, S. 3, Tir, 1383hş. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 62-63.)
Hânsârî, Muhammed, Bî-âgâz ve Encâm Bûden-i Mesnevî, Faslnâme-i Nâme-i Ferhengistân, Dovre-i pencûm, S. 1, 1380hş., s. 58-62. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.31.)
Harmanşah, Rabia, Tarikatların Yasaklanması ve Sonrasında Mevleviler, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 385-3120.

Hartmann, Angelika, Rûmî’nin Bir Çağdaşı Olan Omar As-Suhravardi’de Tanrı ve Dünya İmajı, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Hashemi, Sheila, Sacred Movements of Gurdjieff, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 431-437.

Hatemi, Prof. Dr. Hüsrev, Mevlâna’nın Fikirlerinin Günümüz İnsanına Tesirleri, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003

Hatemi, Prof.Dr. Hüseyin, Mevlâna ve Tabii Hukuk Düşüncesi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996

Haydarî, Alî, Senciş-i Hikâyât-i Muşâbih-i Mevlevî bâ-Mesnevîhâ-yi Attâr, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsi ve Zebânhâ-yi Hârici-i Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâî), Yıl: 6, S. 17, s. 134-154. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.78-79.)
Haydarî, Fâtima, Mevlânâ ve Kur’an, Hefte-nâme-i Gulistân-i Kur’an, Yıl: 4, S. 146, 1380hş., s. 13-15. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.44-46.)
Hayrâbâdî, Abbâs, Mukâyese-i Kissahâ-yi Mesnevî bâ-Ma’haz-i ân, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 337-348. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.43-44.)
Hellmut, Ritter, Kîstî Mevlevî, çev. H. Haydârî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 19, S. 196, 1381hş., s. 50-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 3, 1382hş., s.89-120.)

Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Mevlâna’nın İnsanlara Bakışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 81-82

Hidayetoğlu, Ahmed Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Semâ’ı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 207-222

Hidayetoğlu, Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Hayatı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 14-27.

Hilmi, Prof.Dr. Mahmut, Mevlâna Celaleddin Er-Rumi, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 147-152

Hirji, Naznin, Rumi and The Language of The Sacred, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 135-146.

Horata, Osman, “Mevlânâ ve Divan Şairleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, s. 43-56

Hure, Jacques, Mevlâna ve Goethe’de Şiirsel Anlatım, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Husrevşâhî, Muhammed Tâhirî, Sîmâ-yi Salâhaddîn-i Zerkûb der-Gazelhâ-yi Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 175, 1380hş., s. 34-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.46-47.)

I. Melikoff, Les Babas Turcomans Contemporains De Mevlâna, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s.268-274

Iqbal, Javid, Devil in The Trian Gle of Rumî, Gothe & Iqbal, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 121-130

Iqbal, Javid, Rumî, Gothe ve İkbâl Üçgeninde Şeytan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 109-120

Irmak, Sadi, Mevlâna Humanizminin Özellikleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 94-109

Işık, Emin, Hz. Mevlâna’da “Vahdet-i Vücut” Meselesi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 45-57

Işın, Ekrem, İstanbul’da Mevlevî Şeyh Aileleri Mevlevîliğin Bir İmparatorluk Tarikatı Olarak Örgütlenmesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 33-40.

Işın, Ekrem, Mevleviliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu (Historical Foundations of Mevlevi Phylosophy: Sultan Veled and The Astablishment of The Rank of Çelebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 95-98

Işın, Ekrem, Modernleşme Çağında Mevlevîlik: Siyaset, İdeoloji ve Örgütlenme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 227-236

İkbâl, Cavid, İkbâl ve Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 309-312

İkbal, Dr. Javid, İkbal ve Mevlâna-Mukayeseli Bir İnceleme, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 201-203

İkbal, Dr. Javid, İkbal’in Manevi Rehberi: Mevlâna, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 43-48

İlgar, Uzm. Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 107-141

İnançer, Ö. Tuğrul, Mevlevî Mûsikisi ve Semâ’ Âdâbı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 191-202

İrecpûr, Muhammed İbrahim, Kerâmât-i Evliyâ der Âsâr-i Mevlânâ, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hz. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 17, Payiz, 1382hş., s. 59-83.
İrecpûr, Muhammed İbrahim, Mevlevî der Tengnâ-yi Edebiyat, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hz. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 16, Tabistan, 1382hş., s. 71-79.

İsmail, Mehmet, Mevlâna’nın Klasik Azerbaycan Edebiyatına Etkileri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 339-344

İsmâil-pûr, Ebulkâsim, Berresî-i Tatbîkî-i Dîbâçe-i Mesnevî-i Ma’nevî ve Eş’âr-i Genosî, İran-şinaht, S. 11,1377hş. S. 15-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.14-15.)

İsti’lâmî, Muhammed, İran’da Mevlâna’nın Tesiri ve Eserleri Üzerine Yapılan Önemli Çalışmalar, Çev. Yusuf Öz, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 295-300

İtil, Hamdi, Mevlevî Âyinleri Bestecisi Olarak “Cinuçen Tanrıkorur” ve “Zâvil-Aşîran Mevlevî Âyini”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 471-473.
İtmi’nânî, Abbâs, Teşâbuh-i Endîşe-i Şeyh-i İşrâk ve Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 178, 1380hş., s. 24-29. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.32-33.)
İzeti, Metin, Mesnevî Perspektifinde İnsan-ı Kâmil Paradigması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 243-249.
Jahanara, Mojgan, Sema: Artistic Presentation of Rumi in Performing Art, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 633-640.

Jahanbanı, M., Mevlâna ve Goethe’de Şiir, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Jamal J. Elias, “Zikr-i Devişâne’den Divân Musikisine Kadar Osmanlılar Devrinde Semâ’ya Bir Bakış”, Çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yayınları, Cogito Osmanlılar Özel Sayısı, Sayı: 19, Yıl: 1999, s. 216-224

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı ve Şiir Anlayışı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 29-37

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 9-18

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sosyal Görüşleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 171-1120

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’yı Anlatmak, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 5-8

Kafadar, Doç.Dr. Yılmaz, İnsan Sağlığında Sevginin Yeri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 37-39

Kahraman, Bahattin, Konya ve Çevresinde Yetişen Tanınmış Mevlevî Şairler “Osmanlılar Dönemi”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 275-284

Kahramanoğlu, Kemal, Yüzyılların Kitabı ve Mesnevî, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 36-37.

Kahya, Prof.Dr. Esin, Anadolu Selçuklularında Bilimsel Düşüncenin Kısa Bir Değerlendirmesi (A Brief Evaluation of Scientific Thought in Anatolian Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 245-252

Kaplan, Hayri; Baha Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Razi’ye Yönelik Eleştirileri ve Razi’nin Sufilere / Tasavvufa Bakışı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.285-330.

Kaplan, Mehmet, Bursalı İsmail Hakkı’nın Mesnevî’nin Birinci Beytini Şerhi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 33-41

Kaplan, Mehmet, Mevlâna’nın Türk ve Dünya Kültürü Bakımından Taşıdığı Mânâ, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 93-104

Kara, Doç.Dr. Mustafa, Bursa Mevlevîhânesi ve Ahmed Cunûnî Dede Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 155-166

Kara, Dr. İsmail, Hanya Mevlevîhânesi ve Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 293-296

Kara, Kerim, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 483-523.
Kara, Mustafa, Mevlânâ, Mesnevî ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 9-29.
Kara, Mustafa; Annemarie Schimmel ve Allah’ın Ayetleri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.25-27.

Karaağaç, Dr. İhsan A., Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi-Tıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, II, 11-17

Karaalioğlu, Seyyid Kemal, Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 183-187

Karaduman, Arzu, Ressamların Gözüyle Mevlevilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 561-576.
Karaduman, Hüseyin, Belgelerle Konya Mevlânâ Müzesi’nin Kuruluşu, Vakıflar Dergisi, S. XXIX, Vakıflar Gen. Müd. Yay., Ankara, 2005, s. 135-161.

Karagül, Dr. Arslan, Hollanda’da Müslüman-Hıristiyan Ortak Çalışmaları (Colloborative Muslim-Christian Studies in Netherlands), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 67-70

Karahan Abdülkadir, Mevlânâ ve Nokte-i Nazarhâ-yi Esâsî-yi Vey, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 129-137.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Şahsiyeti ve Dünya Görüşü, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 123-132

Karahan, Abdülkadir, Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 188-196

Karahan, Prof.Dr. Abdülkadir, Hadis Bilgini Olarak Mevlâna, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 11-15

Karahan, Prof.Dr. Abdülkadir, Mevlâna’nın Dünya ve Hayat Görüşü ve Bunun Türk, İran ve Urdu Edebiyatlarındaki Etkileri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 27-36

Karahan, Prof.Dr. Abdülkadir, Mevlâna’nın Mümtaz Şahsiyeti ve Tükenmez Enerjisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 11-16

Karahan, Prof.Dr. Abdülkadir, Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 17-23

Karaismailoğlu, Adnan, (Prof.Dr.), Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 127-135

Karaismailoğlu, Adnan, (Prof.Dr.), Konya’da ve Türkiye’de Mevlâna Araştırmaları, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003

Karaismailoğlu, Adnan, (Prof.Dr.), Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’Nâ” Kavramları, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 103-113

Karaismailoğlu, Adnan, (Prof.Dr.), Mevlâna’da Edebî Zevk (5 Mayıs 1997, “Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 315-321

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’nâ” Kavramları, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s.103-113
Karaismailoğlu, Adnan, Geleneği Tanıma ve Gelenekten Yararlanma İmkanı Açısından Mesnevî Hikâyeleri, Bilge Adam, Yıl 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 52-56.
Karaismailoğlu, Adnan, Gelenekte Yenileşme: Mevlânâ ve Nurettin Topçu, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 210-214.
Karaismailoğlu, Adnan, Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I,127-135
Karaismailoğlu, Adnan, Konya ve Mevlânâ, Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 57, İstanbul, 1994, s. 77-79.

Karaismailoğlu, Adnan, Konya’da “Mevlâna Araştırmaları Merkezi”, Yeni İpek Yolu, Yıl: 15, Sayı: 178, Konya Aralık 2002, s. 24-28

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Taklid” ve “Mukallid” Kavramları, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 1994-1995, 9.-10. Sayı, s. 62-67.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’den Hareketle Klasik Eserleri Okuma ve Yorumlama Sorunları, Bilge Adam, Yıl:3, Sayı: 9-10 (Kış-Bahar), Van, 2005, s. 58-64.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna ve Şehriyâr, Name-i Aşina Şehriyâr Özel Sayısı, Yıl: 5/Sayı: 12, İlkbahar 2003, s. 17-25

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’da Edebî Zevk (5 Mayıs 1997, “Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı” konulu panelde sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I,315-321

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’dan Gönül ve Dünya Güzelliklerine, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 149-157

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 21-30

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Mesnevî’de “Edeb” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 33-37

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Mesnevî’de “Hak” Kavramı, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 104-109

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Mesnevî’de “Hicab” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 89-96

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Mesnevî’de “Taklid” ve “Mukallid” Kavramları, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Edebiyat Dergisi, Sayı: 9-10,1994-1995, s. 61-67

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Mesnevî’de İlim Kavramı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 7-17

Karaismailoğlu, Doç.Dr. Adnan, Tasavvufi Şiir Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 87-120

Karaman, Hayreddin, Mesnevî’de Hz. Muhammed (Sa), Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 543-552

Karaman, Hayreddin, Mevlâna Bir “Allah Kuludur” Resulullah Çırağıdır, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 13-22

Karmış, Doç.Dr. Orhan Remzî Te’vil ve Hz. Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 111-125

Karmış, Doç.Dr. Orhan, Kur’ân-I Kerîm ve Hz. Mevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 175-177

Karpuz, Haşim, Mevlâna Dergâhının Mimarisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 221-228

Karpuz, Haşim, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 343-346

Karpuz, Prof.Dr. Haşim – Şafak, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam) Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 105-109

Karpuz, Yrd.Doç.Dr. Emine, Feridun Nâfiz Bey’in Arşivini Koruyan Bir Konya Hanımefendisi: Nimet Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 151-155

Kâşif, Menûçihr-İ, Heft Nağme-i Dervîşân-i Mevlevîye, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Çihârom, Şomâre-i Çihârom, Zemistân 1371 H.Ş., U.S.A, s. 765-769

Kaya, Selim, Mevlânâ’nın Siyasî Faaliyetleri (Mevlânâ’nın Selçuklu Devlet Erkânı Üzerindeki Etkisinin Siyasî Boyutları), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 41-48.

Kayaoğlu, İsmet, Anadolu’da İlk Mevlevîler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 159-164

Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’da Tabiat Sevgisi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 197-205

Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 197-204

Kayaoğlu, İsmet, Mevlevî Derviş Ahmed Dede’nin, et-Tuhfetu’l-Behiyye Adlı Eseri ve Çevirisi, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ayrı Basım, Konya, yıl 1994, S. 5, s. 1-34.

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Çağdaş Mevlevî Bilgin ve Edip Veled Çelebi İzbudak, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 51-60

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Mevlâna’da Tabiat Sevgisi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 115-123

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Mevlâna’nın Konya’daki Sosyal Muhiti, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 57-66

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 159-164

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Raks ve Devran Etrafında Tartışmalar (Debates Around The Whirling of Dervishes), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 291-302

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Sema’ın Menşei Hakkında Birkaç Söz, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 85-92

Kayaoğlu, Prof.Dr. İsmet, Sultan-Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 35-49

Kazancıgil, Prof.Dr. Aykut, Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (11202-1974), Hayatı-Çalışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 65-89

Keklik, Nihat, Mevlâna Niçin Farsça ve Arapça Yazmıştır?, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 205-208

Keklik, Prof.Dr. Nihat, Mevlâna’da Metafor Yoluyla Felsefe, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 39-73

Keleş, Nevzat, Mevlâna ve Şiir, Bilge Adam, Yıl 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 111-113.

Kemal (Kemalov), Cemal, Mevlâna Celaleddin-i Rumî ve Özbek Edebiyatı, Aktaran: Ertuğrul Yaman, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 309-313

Kılıç, Mahmud Erol, Manisalı Şeyh Memîcân-ı Saruhânî (v. 1008/1600) ve Eserlerinde Mevlânâ’dan Tesirler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 205-220.
Kırbıyık, Mehmet, Bir Mevlevî Şair: Kâtib-zade Sâkıb Mustafa, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 105-112.
Kırımlı, Bilal, Humanizm, Mevlânâ, Yunus Emre ve İslam, Yedi İklim, 2. Dönem, Sayı: 4, İstanbul, 1992, s. 8-14.
Kızıler, Hamdi, Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 473-481.

Kisâiyân, Zuhre, Berresi-yi mazmûn-i bâzgeşt be-esl der âsâr-i Mevlevî, ed-Dirâsâtü’l-edebiyye, el-Câmiatü’l-Lubnânîye, yıl 4, Sayı 13 (45, 46, 47), 2005, s. 429-523.

Kitâbî, Ahmed, Mefhûm-i Ferâfikenî der Endîşehâ-yi Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i İsfahân, II. Dönem, S. 34-35, Payiz ve Zemistan, 1382hş., s. 37-68 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 4(23), Payiz, 1383hş., s. 104-105.)

Kleın, Prof.Dr. Arpad, Orientalische Elemente in Der Romantischen Reflexion, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 131-138

Kocatürk, Doç.Dr. Sadettin, Mevlâna’nın Divanı’nda Aşkın Çilesini Çekmek, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 61-83

Kocatürk, Doç.Dr. Sadettin, Mevlâna’nın Divanında İlahi Zat ve İnsan, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 263-280

Kocatürk, Doç.Dr. Sadettin, Mevlâna’nın Mesnevî’de İnsanlara Mesajı, (The Message of Mevlâna in The Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 77-88

Kocatürk, Doç.Dr. Sadettin, Mevlâna’ya Göre Varlığın Mahiyeti, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 365-394

Kocatürk, Saadettin, Gazzâli ve Mevlânâ, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 53-82.

Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’nın Manevi Şahsiyetinin Oluşumu ve Mevlâna’nın Şiirnde Aşk, Maneviyât ve Yeniden Doğuş, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 477-497

Koçakoğlu, Bedia, 732 Yıllık “Âşık ve Mâşuk”, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 63-66.
Koçer, Gülsüm, Elif Şafak’ın “Pinhan” Romanında Mevlevîlik İzleri Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 611-614.

Koçkuzu, A. Osman, Mevlâna’ya Göre İslâmiyet ve Diğer Dinler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 83-86

Koçkuzu, A. Osman; Mevlânâ Celaleddin Rûmî-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.77-81.

Koçkuzu, Ali Osman, (Prof.Dr.),  Mesnevî’nin Altıncı Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Başlıca Atıflar, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 31-44

Koçkuzu, Ali Osman, (Prof.Dr.), Mesnevî’nin Beşinci Defterindeki, Peygamberimize ve Sözlerine Yapılan Atıflar, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 95-113

Koçkuzu, Ali Osman, (Prof.Dr.), Mesnevî’nin Dördüncü Defterindeki Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 3-19

Koçkuzu, Ali Osman, (Prof.Dr.), Mesnevî’nin Üçüncü Defterindeki Hazret-i Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 213-229

Koçkuzu, Ali Osman, (Prof.Dr.), Sipehsâlâr ve Menâkıbü’l-Ârifîn Adlı Eserde Sadreddîn-i Konevî’ye Yapılan Atıflar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 105-126

Koçkuzu, Doç.Dr. Ali Osman, Mesnevî’nin Birinci Defterinde, Hazret-i Peygamber’e ve Hadislerine Yapılan Atıflar Üzerine, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 235-248

Konur, Himmet, Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 221-230.
Konur, Himmet; Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.149-157.

Korger, Prof.Dr. Mathias, The Significance of Mevlâna For Philosophia Perennis, (“Philosophia Perennis” Açısından Mevlâna’nın Önemi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 91-98

Korucuoğlu, Nevin, Mevlâna Celâlettin Rûmî, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 197-202

Korucuoğlu, Nevin, Ruhlara Ümit Işığı Veren Yüce Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 209-215

Köprülü, Fuad, “Celâleddin Rûmî”, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1991, s. 217-231

Köse, Prof.Dr. Ali, Avrupalıların Mistik İslamla Tanışmaları (Introduction of Mystic Islam To Europeans), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 61-66

Köse, Zeynep, Mevlana’nın Batı’daki İki Sesi: Annemarie Schimmel ve Eva de Vitray Meyerovitch, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 421-423.

Köstüklü, Prof.Dr. Nuri, Vatan Savunmasında Gönül Erleri: “Mücâhidîn-i Mevleviye Alayı”, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 213-226

Krynıckı, A. K., Mevlâna ve Goethe’nin Etkileri. Rûmî’nin Türbesinde Bir Goethe Hayranı: Maurice Barrés, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Kudretullahî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Cihânşinâsî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, 16 (154), 1378hş., s. 47-49. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.45-46.)
Kudretullahî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Mesnevî-i Ma’nevî (3. bölum), Keyhân-i Ferhengî, 16 (159), 1378hş., s. 41-43. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.35.)

Kukul, M. Halistin, Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Mesnevî’sinde İnsan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 519-534

Kurnaz, Cemâl, Bir Mevlevî Dervişinin Matbah İzlenimleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 441-467

Kurtman, Orhan, Mesnevî’deki Bazı Beyit ve Hikayelere Şerhedenler Tarafından Farklı Manalar Verilmesinin Nedenleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 297-314

Kuşpınar, Prof. Lect., Bilal, The Preface To The Mathnawi: İsmâ’İl Ankaravî’s Commentary (Mesnevî’ye Giriş: İsmail Ankaravî Şerhi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 303-314

Küçük, H. Sena Yaman, Mevlâna’yı Anlatan Oyunlarda Üslûp Özellikleri, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 625-632.
Küçük, Hülya, Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlevîlik, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 31-32.
Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşreb Kaynaklarından Senâ’î, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 455-472.
Küçük, Osman Nuri,Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl 4, S. 11, Ankara, 2003, s.259-322.
Küçük, Sezai, Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 331-346.
Küçük, Sezai, Suriye’de İki Mevlevihane: Halep ve Şam Mevlevihaneleri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 283-316.

Küçük, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlâna İdealizminin Felsefi Analizi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 307-323

Küçük, Yrd.Doç.Dr. Hülya, İbtidânâme’ye Göre Mevlevî Halifeleri (The Calips of Mevlevi According To İbtidânâme), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 85-94

Küçük, Yrd.Doç.Dr. Sezai, Bütün Yönleriyle Xıx. Yüzyılda Yenikapı Mevlevîhanesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 163-196

Küçükcan, Doç.Dr. Talip, Avrupa’da Kültürel Çoğulculuk, Göçmenler ve Türk Toplumu (Cultural Pluralism in Europe and Turkish Community), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 47-60

Küçükdağ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, 1251 H./1835 M. Tarihli Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşası Defteri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 181-207

Küçükdağ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, Seyyid Abdülkadir Efendi Vakfiyesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 281-296

Küçükdağ, Yusuf-Sarıköse, Barış, Kayseri’de Bayram Paşa Mevlevîhanesi ve 1047h/1637m Tarihli Vakfiyesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 657-670.

Kürkçüoğlu, A. Cihat, Urfa Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 303-311

Lermioğlu, Ayten, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 216-220

Lermioğlu, Ayten, Mevlâna’nın Çevresindeki Şahsiyetler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 31-46

Livatyalı, Hüsnü Y., Mevlânâ’nın Eğitim Görüşü, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 251-260.
Ma’den-ken, Ma’sûme, Râhhâ-yi Nezdîkî be-Hikmet-i Mevlânâ, İrân-şinaht, S. 11, 1377hş., s. 85-99. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.37-38.)

Maglajlıc, Dr. Munib, Mevlevî’s Tarikat in Bosnia, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 159-162

Mahmut, Dr. Enver, Mevlâna’nın Duygusal Şiir San’atı Hakkında Bazı Düşünceler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 39-45

Mahmut, Dr. Nedret, Mevlâna-Romanya Kütüphanelerinde, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 163-167

MAKALELER

Mandel Khan, Prof.Dr. Gabriel, Bir Klasik Operanın Öncüsü Mevlâna Celaleddin Rumi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 37-40

Mandel Khan, Prof.Dr. Gabriel, La Bibliographie Italienne Sur Mevlâna, (İtalyancada Mevlâna Bibliyografyası, The Bibliographie of Mevlâna in Italian), I.
Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 123-127

Mandel Khan, Prof.Dr. Gabriel, Tolerans, Ahlâk ve Türk Kimliği, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Mansuroğlu, Mecdud, Mevlana Celaleddin Rumi’de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Belleteni, 1954, 2.Baskı, s. 207-220

Mansuroğlu, Mecdut, Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 1954 (Türk Dil Kurumu), s. 207-220.

Masala, Anna, Hasret, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 331-335

Masala, Maria, İspanyol “Ali Bey” Seyahatnâmesinde Konya, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 197-201

Mâyil-i Herevî, Necib, Bî-tu be-ser nemî-şeved: Zebân-i Merdum-i Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1379hş., s. 52-58. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.23-24.)

Mazıoğlu, Hasibe, Anadolu’da Türk Edebiyatının Başlamasında ve Gelişmesinde Mevlâna’nın Yeri ve Etkisi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 105-115

Mazıoğlu, Hasibe, Makâm ve Te’sîr-i Mevlânâ der âgâz ve Gusteriş-i Edebiyât-i Türk der Anatoli, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 115-128.

Mazıoğlu, Hasibe, Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 275-296

Mazıoğlu, Prof.Dr. Hasibe, Ahmet Remzi Akyürek (Remzi Dede), I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 240-254

Mazıoğlu, Prof.Dr. Hasibe, Dede Ömer Rûşenî ve Çoban-Nâme’si, (Choban-Name By Dede Omar Rusheni), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,  1987, s. 49-57

Mehdi-nûriyân, Ekber-Ahlâkî, Mebhas-i İrtibât der Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Firdevsi-i Meşhed, S. 143, Zemistan, 1382hş., s. 39-56 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 4(23), Payiz, 1383hş., s. 106-107.)
Mehmed Emin-i Tokâdî, Şerh-i Beyt-i Mesnevî, hz. Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 659-660.

Mehmet, Mustafa Ali, Mevlâna ve Mevlevîlik Tarikatının “Hoşgörülük” ve “Hümanist” Prensiplerinin Osmanlı Döneminde Dobruca’da Türk-İslam Kültür Ocakları Tarafından Yaşatılması Hakkında Bazı Mülâhazalar, (Some Reflections On The Survival of The Ideas and The Sufistic Sect of Mevlâna in Dobrudja), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 159-163

Mercan, Hasan, Yugoslavya Türklerinde Mevlâna Sevgisi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 505-508

Mes’ûdîfer, Celil, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Ma’rifet-i Hak Veya Allah’ı Tanımak, Name-i Aşina, Yıl: 4/Sayı: 1, İlkbahar 2002, s. 17-35

Mes’ûdî-ferd, Celîl, Ma’rifet-i Şuhûdî der-Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 349-368. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.46.)
Mesger-nijâd, Celîl, Husameddin Celebi ve Nakş-i Û der-Hayât-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, S.3-4, 1377hş., s. 579-589. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.40-42.)
Mest’alî, Gulâm Rizâ, Bahs der-Bâb-i Hiyâl ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsi ve Zebânhâ-yi Hârici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Yıl: 7, S. 19, 1383hş., s. 101-122. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.77-78.)
Meşhûr, Pervîn-duht, Mevlevî ve Tagor, Nâme-i Pârsî, Yıl: 5, S. 4, 1379hş., s. 33-43; Pejûhişhâ-yi Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Beheştî, S. 25. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.41-42.)
Meşîdî, Celîl, Ru’yet-i Hak der-Nazar-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 276-293. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.14.)

Mevlevî-Nejâd, Sâlih-İ, Tekmile’î Ber Makâle-i “În Şems Hod Kîst…?” ve Ne Pâsuhî  Ber “Zeylî Ber Makâle-i “În Şems…”, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Devâzdehom, Şomâre-i Yekom, Behâr 1379 H.Ş., U.S.A, s. 139-141

Meyerovıtch, Dr. Eva De Vitray, Présence De Mevlâna (Mevlâna’nın Güncelliği, Contemporary Thoughts of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 27-33

Meyerovitch, Eva De Vitroy, Actualite Du Message De Mevlâna, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 215-225

Mıchot, Prof.Dr. Jean R., Dés-Alteration Et Épiphanie: Une Lecture Avicennienne Da La Danse Mevlevîe, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 25-33

Mikulski, Prof.Dr. Dmitri V., Articles On Mawlana Rumi In The Russian Encyclopaedias of The Soviet Period (Sovyetler Döneminde Rusça Ansiklopedilerde Mevlâna İle İlgili Makaleler), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 115-118

Mîrzâ Muhammed, Alî Rizâ, Rahmet ve La’net der-Tefekkur-i Kur’anî-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng, S. 25-26, 1377hş., s. 31-46. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.45-46.)

Miyasoğlu, Mustafa, Mevlâna Rüzgarı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 221-225

Mojeddedi, Jawid, Translations of Rumi: The Re-creations of  Mevlana?, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 349-353.
Movlâyî, Muhammed Server, Nîkelsûn, Nusha-i Hatti-yi Konya ve Tashîh-i Mesnevî, Faslnâme-i Ulûm-i İnsanî-i Danişgâh-i el-Zehrâ (s), Yıl 10, S. 34-35, Tabistan ve Payiz, 1379hş., s. 63-124 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 4(23), Payiz, 1383hş., s. 105-106.)
Muhammedî, Haşim, Tebellur-i Kur’an der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 205, 1382hş., s. 24-25. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.75.)

Muhammedzâde, Abbâs, Huzûr-i işk der kelâm ve irfân-i Mevlevî,  ed-Dirâsâtü’l-edebiyye, el-Câmiatü’l-Lubnânîye, yıl 4, Sayı 13 (45, 46, 47), 2005, s. 397-428.

Muhassil, Muhammed Rizâ Râşid, Mezâhir-i İnsanî-i Engîze-bahş-i Mevlevî der-Beyân-i Letâyif-i ‘İşk-i İrfânî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 3-4 (122-123), 1377-78hş./1998-99, s. 415-426. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.38-39.)
Muhsinî, Ahmed, Sûret ve Sîret-i Musikî der-Gazel-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, Yıl: 32, S. 1-2 (124-125), 1378hş., s. 141-154. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.44-45.)
Mukaddem, Suheylâ Salâhî, Mevlevî ve Blake (William) du Hem-dil, Faslnâme-i ‘İlm-i Pejûhişî-i Dânişgâh-i el-Zehrâ, Yıl: 8, S. 26-27, 1377hş., s. 1-27. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.46-47.)

Mumcu, Prof.Dr. Ahmet, Hukuk Açısından Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 71-82

Munoz, Ester Alvarez, Aşk ve Özgürlük Rüzgarı Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 571-572

Munoz, Ester Alvarez, Mevlâna, Wind of Liberty and Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 573-575

Murner, Clara, Mesnevî’de Akıl, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Muştâkimihr, Rahmân-I, Mevlâna’nın Eserlerine Göre Mistik Görüş İle Sembolik Anlatım Arasındaki Bağın İncelenmesi, Çev. Derya Örs, Name-i Aşina, Yıl: 4/Sayı: 1, İlkbahar 2002, s. 37-49

Muştâk-mihr, Rahmân, bâ-Deştî der-‘Seyr-i der-Divân-i Şems’, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 3 (63), 1379hş., s. 69-73. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.94-95.)
Muştâk-mihr, Rahmân, Gazeliyât-i Şems ve Câygâh-i ân der-Meyân-i Âsâr-i Mevlânâ, Faslnâme-i Huner, S. 49, 1380hş., s. 10-17. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(16), 1381hş., s.16-18.)
Muştâk-mihr, Rahmân, Şems-i Hakk ya Mefhûm-i Remz-i Şems-i Tebrîzî der-Gazelhâ-yi Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1377hş., s. 33-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.33-34.)
Muvahhid, Abdu’l-Huseyn, Hikâyet-guyî-i Şems ve Anâsir-i Hikâyethâ-yi Û, Faslnâme-i Edebiyât-i Dâstânî, S. 48 (3), 1377hş., s. 104-111. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 1, 1377hş., s.14-16.)
Muvahhid, Muhammed Alî, Câygâh-i Makâlât-i Şems der-Edeb ve İrfân-i İran, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), 1381hş., s. 20-27. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.77-78.)

Muvahhid, Muhammed Alî-Yi, Nükte-Î Çend Der Tashîh-i Mesnevî (Kitap Eleştirisi), İranshenasi, Vol. Ix, No. 1, Spring 1997 U.S.A, s. 189-197

Muzbeğ, İskender, Mevlâna’nın Sarayova’da (Yugoslavya) Yayınlanan Mesnevî’sine (I. ve II. Cilt) Çeviri Açısından Genel Bir Bakış, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 169-173

Müctebâî, Fethullah, Pîl Çera der Hane-i Târîk Bûd?, Nâme-i Ferhengistan, 5. dönem, S. 3, Urdibehişt, 1381hş., s. 122-125 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(16), Zemistan, 1381hş., s. 18-19.)

Müeyyed, Haşmet, Melzer-Rosenzweig: Rumi, Nie İst Wer Liebt Allein (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Heştom, Şomâre-i Yekom, Behâr 1375 H.Ş., U.S.A, s. 169-174

Müeyyed, Haşmet, Shems Friedlander: The Whirling Dervishes (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Şeşom, Şomâre-i Sevvom, Pâ’îz 1373 H.Ş., U.S.A, s.633-637

Mütevelli, Ahmet Fuat, Mevlâna, En Büyük Mürşit, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 59-63

Naîni, Jalali, Two Commentries From Commentraies On Mathnawi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 334-336

Nâkid, Husrev, Nakş-i Hiyâl-i Dûst der-Âyîne-i Rubâ’iyât-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh, Yıl: 7, S. 5, 1382hş., s. 116-121. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.75-76.)
Nakvî, Nakîb, Şems, Rûşenger-i Rûzgârân-i Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Firdevsi-i Meşhed, Yıl 37, S. 2, Tabistan, 1383hş., s. 37-53 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 63.)
Namlı, Ali, İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 439-454.
Nas, Halef, Modern Türk Şiirinde Mevlânâ Etkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 615-624.

Nasr, Seyyid Hüseyin, Mevlâna ve Sufi Gelenek, Konya –Büyükşehir Belediyesi Yayın Organı-, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 32-35

Neumann, Dr. Christoph K., Xıx. Yüzyıla Girerken Konya Mevlevî Asitanesi İle Devlet Arasındaki İlişkiler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 167-180

Neville, Katharina, The Coat of Many Colors: Sufi Transformation, Bildiriler (Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 97-101

Neville, Katherine, Çok Renkli Giysi: Sufi Dönüşümü, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 91-95

Nevşâhî, Ârif, Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak, çev. Necdet Tosun, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 697-707.
Nîkûbaht, Nâsir, Kazâ ve Kader der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pârsî, Yıl: 4, S. 3, 1378hş., s. 20-33. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.43-46.)

Nisanbayev, Abdımalik, Ahmed Yesevî ve Mevlâna’da Tasavvuf ve Hoşgörü Anlayışı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 213-216

Numan, İbrahim, Mevlevîhânelerde Harim-Türbe Tipolojisinin Kaynakları Hakkında, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 261-266.

Ocak, Prof.Dr. Ahmet Yaşar, Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sufisi Olarak Mevlâna Celalüddin-i Rumi, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 139-146

Ocak, Prof.Dr. Ahmet Yaşar, Türkiye Selçukluları Devrinde Şehirli Tasavvufî Düşünce Yahut Mevlânâ’yı Yetiştiren Ortam, III. Uluslar Arası  Mevlâna Kongresi, 2004, s. 19-30

Ocak, Prof.Dr. Ahmet Yaşar, Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII.-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 17-23

Odabaşı, Safa, Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-11200) Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 265-274

Odabaşı, Sefa, Hz. Mevlâna’yı Anmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 347-350

Okay, Prof.Dr. M. Orhan, Osmanlı’da Mesnevihanlık Geleneği ve Son Mesnevihanlardan Tahirü’l-Mevlevî (17 Aralık 1999 Tarihinde Yapılan “Mevlevîliğin Kültür ve Edebiyatımıza Katkıları” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 309-314

Okudan, Rifat, Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 631-643.
Okumuş, Ejder, Mevlânâ’da “Sosyolojik” Okuma, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 355-360.
Olguner, Fahrettin, Mevlânâ Celâleddin’in Düşünce Dünyası’na Bakış, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s.7-18.
Öcalan, Hasan Basri, Bursa’da Bir Mesnevîhan: Mehmed Emin Kerkükî, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 147-160.

Ögel, Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 226-231

Ögel, Prof.Dr. Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 1-4

Öğke, Ahmet; Mevlânâ’nın Mecalis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.251-266.

Önder, Dr. Mehmet,  Atatürk ve Mevlâna Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 44-49

Önder, Dr. Mehmet, Bir İddiaya Cevap: (Yine Gel, Yine Gel…) Rubaisi Mevlâna’nındır, (The Quatrian “Yine Gel, Yine Gel” Belongs To Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 117-120

Önder, Dr. Mehmet, İkbal’in Eserlerinde Mevlâna ve Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna İle Şems’in Konya’da Buluştukları Yer, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 65-72

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna Konya İçin Neler Söyledi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 9-13

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna’dan Sonra Çelebi Hüsâmeddin, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 19-26

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 291-298

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna’nın Eserlerinin Dünya’daki En Eski Yazma Nüshaları, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 11-15

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna’nın Türkçesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 27-36

Önder, Dr. Mehmet, Mevlâna’yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 41-47

Önder, Dr. Mehmet, Molla Câmi’de Mevlâna Hayranlığı, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 75-82

Önder, Dr. Mehmet, Tarih Boyunca Mevlâna Soyu-Fatih Sultan Mehmed Mevlâna’nın Altıncı Göbekten Torunudur (Family Tree of Mevlâna: Fatih Sultan Mehmed İs One of The Grandsons of Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 71-72

Önder, Mehmet, Dünyada Mevlâna Sevgisi, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 480.

Önder, Mehmet, Konya’da Mevlâna’nın Evi ve Medresesi Yeri.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlâna’nın Elbiseleri Üzerine Bir Araştırma, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 13-32

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Çevresindeki Kadınlar, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 345-346

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Sonrası, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 232-241

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma,.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Evi ve Medresesi, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 435-437.
Önder, Mehmet, Mevlânâ’nın ve Oğlu Sultan Veled’in Eserlerinde Türkçe, 3. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara 1996, s. 821-831.

Önder, Mehmet, Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişînler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 131-150

Önder, Mehmet, Molla Cami’de Mevlâna Hayranlığı, Name-i Aşina, Yıl:6/Sayı: 15-16, Kış-İlkbahar 2004, s. 19-28

Önge, Doç.Dr. Yılmaz, Konya Mevlâna Dergahının Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 75-84

Önge, Doç.Dr. Yılmaz, Mevlâna Dergâhının Şadırvanı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 61-70

Önge, Doç.Dr. Yılmaz, Mevlâna Türbesinin Çini Tezyinatı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 401-408

Örs, Derya, Mevlâna ve Kur’an, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 23-35

Öz, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, Anadolu’da Farsça Öğretiminde Mevlevîlerin Rolü, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 77-84

Öz, Yrd.Doç.Dr. Yusuf, Süleyman Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişînleri İle Mektuplaşmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 149-161

Özakpınar, Prof.Dr. Yılmaz, Mevlâna’nın Modernliği ve Modern Bilim, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 85-88

Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 101-110

Özbek, Abdullah, Mevlâna ve Taassub, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 169-173

Özbek, Abdullah, Modern İnsanın Buhranlarına Hz. Mevlâna’nın Mesajları, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 225-231

Özbek, Prof.Dr. Abdullah, Anadolu’nun Türkleşip İslâmlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü (The Role of Yunus Emre in Turkification and Islamication of Anatolia), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 253-278

Özcan, Mustafa, Mevlâna Müzesi’ne Yapılan Bağışlar, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 22-26.
Özdemir, Hasan, Mesnevi’de Rasyonellik ve Sezgisellik Çerçevesinde İnsan, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 269-276.

Özelsel, Dr. Michaela Mihriban, Betrachtungen Zu Östlichen Und Westlichen Therapeutischen Ansatzen: Ahnliches Und Unterschiedliches, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 149-163

Özelsel, Michaela Mihriban, Hz. Mevlâna’nın Güncelliği, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 111-118

Özgel, İshak, Mesnevî Örneğinde Mevlânâ Düşüncesinin Oluşumu ve Sunumunda Kur’an’ın Yeri,Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 21-28.

Özkafa, Adnan, Konya Belediyeleri ve Mevlâna İle İlgili Çalışmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 339-342

Özkafa, Adnan, Xxı. Yüzyılın Eşiğinde Mevlâna Şehri Konya, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 15-18

Özkan, Senail, Diyalektik Penceresinden Hegel ve Mevlâna, Bilge Adam, Yıl 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 87-101.
Özköse, Kadir; Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.233-249.
Özönder, Hasan, Mesnevî-i Şerîf ve Kâtibi Hüsâmeddin Çelebi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 33-35.

Özönder, Hasan, Mevlâna Türbesi Mescid ve Semâ’-Hanesinin Son Nakkaş ve Hattatı Konyalı Mahbûb Efendi, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Konya 1994, s. 93-108

Özönder, Hasan, Mevlevî Dergâhlarında Mutfağın Önemi ve Âteş-Bâz Makamı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 179-1120

Özönder, Hasan, Şahabettin Uzluk Bey’le 30 Yıl, Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Çalışmaları, Konya 1998, s. 10-16

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan,  Yangınlarla Kaybettiğimiz Yenikapı Mevlevîhânesi, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 143-189

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Afyon Mevlevîhânesi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 97-123

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Âteş-Bâz Veli ve Mevlevî Dergâhlarında “Âteş-Bâz Veli Makamı”Nın Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 97-110

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992,  s. 99-117

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Kütahya Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 69-120

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlâna Külliyesinin Mimari Teşekkülü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 395-400

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlevîliğin Mısır’daki Temsilciliği: Kahire Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 175-194

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Mevlevîlikte Hat ve Hattat Sıdkî Dede, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 129-149

Özönder, Yrd.Doç.Dr. Hasan, Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Mevlevî Kültüründeki Yeri ve Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 111-125

Özparlak, Fahri, Hz. Mevlâna’nın Topluluk Hakkındaki Görüşleri ve Mevlâna ile Eflatun, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 52-54.

Özsoy, B. Sami, Tarihçe-i Aktab, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 179-204

Öztekin, Nezahat, Mevlânâ’nın Mesnevîsinde Su Alegoru ve Etkileri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 137-146.

Öztuna, Yılmaz, Mevlâna Celaleddin Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 242-246

Öztürk, Abdullah, Eva de Vitray Meyerovitc’in Mevlana Buluşması ve Mevlana Tanıtımına Katkısı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 409-412.
Öztürk, Abdullah, Hayvan Hikayelerinin Yorumunda Hz. Mevlana’yı Batılı Fabl Yazarlarından Ayıran Özellikler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 241-250.

Öztürk, Doç.Dr. Mürsel, Mevlâna’nın Mektupları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 83-92

Öztürk, Mürsel, Mevlâna’nın Yaşadığı Zamanına Kadar Belh’in Kültürel Durumu, Bildiriler (Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 83-89

Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Abdullah, Hayvan Hikayelerinde Mevlâna ve La Fontaine, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 139-147

Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Abdullah, Mevlâna ve Goethe’de Ashâb-I Kehf, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Abdullah, Modern İnsanın Buhranına Hz. Mevlâna’nın Mesajı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 145-150

Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Abdullah, Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi: Mevlâna ve Goethe’deki Yorumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 291-300

Pala, Doç.Dr. İskender, Edebi Çehresiyle Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 55-61

Pala, İskender, Anadolu’nun Işığı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 77-107.
Parlatır, İsmail, Mevlânâ Soyundan Gelen ve Konya Mevlevîhanesinde Yetişen Veled Çelebi ve Onun Türk Dili Sözlüğü, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 231-240.

Parlatır, İsmail, Veled Çelebi’nin Türk Dili Adlı Sözlüğünde Mevlâna İle İlgili Sözleri ve Yorumları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 191-196

Pâzûkî, Şehrâm, Velayet-i Ma’nevî der Mesnevî-i Mevlevî, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hz. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 20, Tabistan, 1383hş., s. 38-59.

Pekolcay, A. Neclâ, (Doç.Dr.), Mevlâna’nın Etkileri (Mevlâna’nın Tesir Alanları), Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 49-55

Pekolcay, Yrd.Doç.Dr. A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Edeb ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 353-355

Pekolcay, Yrd.Doç.Dr. A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Mana Dilinin Hususiyetleri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 205-211

Pekpelvan, Belgin, İslâm Sanatında Tasavvufî Sembolizm ve Mevlevîlik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 519-534.

Potz, Prof.Dr. Richard, Mevlâna Celaleddin ve İnsan Haysiyeti İle İnsan Hakları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 83-93

Prigarina, Prof.Dr. Natalya İlyiniçna, The Proplems of Inside-Outside Mystic Relationships in Calal Ad-Din Rumi and Muhammed İkbal (Celaleddin Rumi İle Muhammed İkbal Arasında Mistik İşbirliğindeki Batın ve Zahir Problemleri), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 119-123

Pûrcevadî, Nasrullah, Zebân-i Hal der-Mesnevî-i Ma’nevî, Neşr-i Dâniş, Yıl: 17, S. 4, 1379hş., s. 14-26. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.30-31.)
Pûrnâcî, Kâmbîz, Mevlânâ ez-Manzar-i Şerî’âtî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s.14-18. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.43-44.)
Pûrnâmdâriyân, Takî ve Muştâk-mihr, Rahmân, Medhalî ber-Remz-şinâsi-i Gazelhâ-yi Mevlânâ, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 3, S. 174, 1379hş., s.59-85. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.22-23.)
Pûrnâmdâriyân, Takî, Ferâmun ve Sâhtyâr Şikenî-i Metn der-Şi’r-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromîn Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1, 1, der-Özbekistan, s. 4-23. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.27-30.)
Pürcevadî, Nasrullah, Mes’ele-i Teşbîh ve Tenzîh der Mekteb-i İbn-i Arabî ve Mevlevî ve Mukâyese-i Zebân ve Şîve-i Beyân-i Ânân, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 17-39.
Pürnâmdâr, Takî, Dâstân-i Peyâmberân der Mesnevî-i Mevlevî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 67-113.

Qurbanzâde, Kâzım, Mevlâna Celaleddin Rumî^Nin Hayatı, Yaratıcılığı ve Felsefi Görüşleri, Çev. Seyfettin Altaylı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 223-230

Receb-Zâde, Hâşim-İ, Tasvîr-i Çerh Der Edeb-i Fârsî, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Pânzdehom, Şomâre-i Sevvom, Pâ’îz 1382 H.Ş., U.S.A, s. 508-532

Refi’iyân, Siyâmek, Te’sîr-pezîrîhâ-yi Mevlevî ez-Nehcu’l-Belâgâ der-Mesnevî, Mecelle-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Mecelle-i Ruşd), Yıl: 15, S. 56, 1379hş., s. 7-11. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.36.)

Reinhard, Von Kurt, Musikalische Gestaltungsprinzipien Der Ayin Dargestellt An Der Anonym Komposition İm Makam Pençgah, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 315-333

Resmî, Sekîne, Keşîşhâ ve Konişhâ-yi Hemsû der-Şâhnâme ve Mesnevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 42, S. 172, 1378hş., s. 23-46. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.9-10.)
Reygî, Huseyn, Sîmâ-yi Tâbnâk-i Kur’an der Zulâl-i Mesnevî, Mecelle-i İlmî ve Pejuhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 38,  Payiz, 1383hş. s. 145-174 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 2-3(25-26), Bahar ve Tabistan, 1384hş., s. 99-100.)

Rıza, Prof.Dr. İskender, Kosova’daki Melami Tekkelerinde Mevlâna’ya Ait Gelenekler, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 109-116

Rûhânî, Rizâ, Kâri-i Ercumend, Emmâ ne beray-i Hemîşe, Kitab-i Mah-i Edebiyat ve Felsefe, Yıl 7, S. 11, Şehriver, 1383hş., s. 88-93 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 66-67.)
Rüknî, Muhammed-i Mehdî, Dîdârî bâ Mevlevî der Kitâb-i Fîhi Mâfih, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 41-66.
Sabâgiyân, Muhammed Câvid, Kazâ ve Kader ve Haber ve İhtiyâr der-Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 130-131, 1379-80hş., s. 659-674. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.48-51.)

Sakaoğlu, Doç.Dr. Saim, Mesnevî’deki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 105-113

Sakaoğlu, Saim, (Prof.Dr.), Bir Selçuklu Bilgesi Olarak Nasrettin Hoca’ya Bakış (Nasreddin Hodga As A Wiseman of Seljuk), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 285-289

Salkım, Yaşar, Aşk, Ney ve Sürgün, Bilge Adam, Yıl 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 118-119.
Samancı, Yusuf Sami, Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Üslûbunda Öykünün Yeri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 49-51.
San’âtî-zâde (Kirmân), Humâyûn, Mevlevî, Vitgenşitâyn ve Nerdibân, Buhârâ, S. 37, Mordad ve Şehriver, 1383hş., s. 67-72 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 1(24), Zemistan, 1383hş., s. 65-66.)
Sarfî, Muhammed Riza, Telakkî-i Şems-i Tebrîzî ez-Zebân, Faslnâme-i Ferheng ve Edeb, Yıl: 5, S. 10-11, 1377hş., s. 32-38. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.15-16.)

Satoğlu, Abdullah, Mevlâna’nın İlk Hocası: Seyyid Burhaneddin (Muhakkık-Tirmizî), Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 203-212

Savi, Doç.Dr. Saime İnal, Mevlâna’nın Rubaileri, (The Quatrains of Jalal Al-Din Rumi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 69-74

Savi, Saime İnal, (Prof.Dr.), Mevlâna ve Barış, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 45-49

Savi, Saime İnal, Rubaiyat-i Mevlânâ, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 9-15.

Savran, Doç.Dr. A., Mesnevî’de Kur’ân Tesiri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 93-99

Sayar, Ahmed Güner, Hasan Âli Yücel’de Hz. Mevlâna Sevgisi ve Mevlevîliği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 291-308

Sayar, Prof.Dr. Ahmet Güner, Hasan Âli Yücel’den Feridun Nâfiz Uzluk’a Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 97-103

Sayın, Niyazi, Ney’in Maneviyatta ve Mûsıkîmizdeki Yeri, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 97-111.
Sâyinî, Muhammed Huseyn, An Hâyâlâtî ki Dâm-i Evliyâst, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, S. 41 (167), 1377hş., s. 125-141. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.47.)

Schaar, Ingrid, Mevlâna in Meiner Kunts, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 205-207

Schimmel, Annamarie, Mevlâna Celaleddin Rûmi’ye Göre Konya’daki Gündelik Hayat, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası
Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 138-142

Schimmel, Annamarie, Mevlâna ve Garp Alemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 247-250

Schimmel, Annemarie, Muhammed (s) der-Endîşe-i Mevlânâ, çev. Abdulmecid İskenderî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 16, S. 158, 1378hş., s. 48-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.36-38.)

Schober, Angelika, Gelenek ve Yenilik Arasında Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 177

Sepetçioğlu, Mustafa Necati (Dr.), Eski Bir Türk Oyunu ve Sema, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 35-39

Sepetçioğlu, Mustafa Necati (Dr.), Mevlâna Celaleddin Rûmî’de Hikaye, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120, s. 35-38

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Darwin’den Önce Bir Mevlâna Düşüncesi, (An Idea of Mevlâna Preceding Darwin), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 185-189

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Gel Gel Çağrısı Üzerine Tartışmalar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 167-172

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, İslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul ve Ahlakı Üzerine, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 255-273

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna Celâleddin Rûmî’de: Yönetenler ve Yönetilenler, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 151-157

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna’da İnsanın Yeri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 251-255

Serdaroğlu, Tûba, Mevlâna ve Lavoisier, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 256-257

Sergen, Semih, Bir Gazelin Düşündürdükleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 23-26

Sergen, Semih, Hz. Şems’in Gerçekleştirmek İstediği, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 75-79

Sergen, Semih, İslam’da ve Hz. Mevlâna’da Kadına Saygı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, S. Sergen, Semih, Mevlevîlikte San’at ve San’atkâr, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 171-176

Sergen, Semih, İslâm’da ve Hz. Mevlâna’da Kadına Saygı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 258-266

Sergen, Semih, Karol Szymanowky’nin Mevlâna Senfonisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 13-17

Sergen, Semih, Mevlâna’nın İnsana Bakışı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 19120,  s. 109-115

Sergul-zâyî, Muhammed, Mevlevî Murşid-i İkbâl, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s. 15-20. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.42-43.)

Sev’iş, Emk. Müh. Edip, Mevlevî Şair Mithat Bahari Beytur ve Neyzen Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 83-86

Sevgi, Ahmet (Doç.Dr.), Kültür Hayatımızda Mesnevî’nin Yeri, 723. Vuslat Yıldönümü Mevlâna Paneli, 1996, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 109-113

Sevgi, Ahmet (Doç.Dr.), Kültür Tarihimizde Sohbetin Yeri ve Mevlâna, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 115-118

Sevgi, Ahmet (Doç.Dr.), Mesnevî’de Adâlet ve Zulüm Kavramları, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 93-96

Sevgi, Ahmet (Doç.Dr.), Mevlâna ve Düşünce, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 15-17

Sevgi, Ahmet (Doç.Dr.), Mevlâna ve Hürriyet (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 323-326

Sevgi, Ahmet, Edebiyatımızda Mevlâna ve Mesnevî Tesiri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 269-274

Sevgi, Ahmet, Mesnevî’de Adalet ve Zulüm Kavramları, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 175-179

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Dinlemenin Önemi ve Mesnevî, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 43-46

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Gönül Kâbesi ve Mevlâna, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 29-35

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, İsmail Hakkı Bursevi’nin Mesnevî Şerhinde (I. Cilt) Müellife Ait Manzum Parçalar, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 43-48

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Mevlâna’nın Bir Beyti Işığında Kanaat Zenginliği Üzerine Düşünceler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 163-166

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Xıx. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Konya’lı Şemsî Dede ve Divânçesi, (3 Mayıs 1994, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 62-73

Sevgi, Yrd.Doç.Dr. Ahmet, Xıx. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Mehmet Şefik Efendi ve Divançesi, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 131-138

Seyidov, Mirali, Mitolojide (Türk) Mekân Sözcüğü Hakkında Düşünceler, (Concept of Space in Turkish Mythology), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 331-344

Sezer, Emin, Ahmed Remzi Dede Perspektifinden Mevlevîliğin Yirminci Yüzyıl Modernleşmesine Bakışı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ
Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 361-364.

Sezgin, Öğr.Gör. Mualla, Mevlâna’nın ve Mevlevîlerin Giysilerinin Modernizasyonu, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 427-447

Sıtkı, Şahap, Yüce Mevlâna, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 430-431.
Solak, Ömer-Yıldız, Levent-Kılıç, İsmail, 9. Sınıf Öğrencilerinde Mevlâna Algılamaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 379-383.

Solak, Saffet, Hazreti Mevlâna Kimdir?, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 267-272

Solmaz, Dr. Sefer, Mesnevî’de Geçen Peygamber Kıssaları (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” Konulu Panelde Sunulmuştur).

Songar, Ayhan, Hz. Mevlâna ve Mûsikimiz, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 273-276

Songar, Prof.Dr. Ayhan, Hazret-i Mevlâna ve Mûsıkîmiz, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 3-7

Sophani, Tofigh H., Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 137-142

Soyyer, A. Yılmaz, Sosyolojik Açıdan Mevlevihanelerde Usûl ve Gelenekler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 275-282.

Sönmez, Kemal, Mevlâna’nın İnsan ve İnsanlık Anlayışı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 149-155

Sözen, Kemal, Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 83-93.

Sözen, Prof.Dr. Edibe, Kültürler Arası İletişim ve Bir Merkez-Çevre İlişkisi Olarak İnsan Hakları (Inter-Cultural Communication and Human Rights As A Center-Periphery Relation), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 31-34

Subhânî, Tevfîk, Ba’zî Lugat ve Ta’birât-i Novyafte der-Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 195-235. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.13.)

Surûş, Abdülkerim, Abdülkerim Surûş İle Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Bir Söyleşi, Çev. Yakup Şafak-Yusuf Öz, Yedi İklim, XVIII. Cilt, Sayı: 178, Ocak 2005, İstanbul, s. 65-72

Suruş, Dr. Abdülkerim, Mevlâna ve Hafız’ı Şiir Söylemeye İten Nedenler ve Karşılaştıkları Engeller, III. Millî Mevlâna Kongresi,1988, s. 189-203

Suvorova, Prof.Dr. Anna, The Indian-Turkish ConnectIIons In The Field of Sufısm (Multan’da (Pakistan) Şems Tebrizi Mezarı ve Güney Asya’daki Bazı Derviş Tarikatlarının Türk Bağlantıları), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2003, s. 125-128

Sülker, Kemal, Mevlana Sarhoşluğu ve Gerçek Şarap, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 459-462.

Sümer, Faruk, Mevlâna ve Oğullarının Türkmen Beyleri İle Münasebetleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 42-54

Şafak, Mecîd, Câygâh-i Mesnevî der-Şi’r-i Fârisî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 168, 1379hş., s. 37-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.49-50.)

Şafak, Yakup, Dünya Mevlâna’ya Her Zamankinden Daha Muhtaç, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 233-237

Şafak, Yakup, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 249-268

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’nin Mesmûâtı’ndan –I-, Yede İklim, Sayı: 135, İstanbul Haziran 2001, s. 42-46

Şafak, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 33-39

Şafak, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Tasavvufî Şiirde Mecâzî Anlatım (3 Mayıs 1994, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna
Sempozyumu, 1996, s. 81-88

Şafak, Yrd.Doç.Dr. Yakup, Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları (727. Vuslat Yıldönümü Münasebetiyle 14 Aralık 2000 Tarihinde Selçuk Ün.
Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nce Düzenlenen Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 143-150

Şahabeddin Uzluk (11200-1989), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 179-180

Şahin, Bekir, Mevlevîlikte Yemek Adabı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 45-47.

Şahin, Kâmil, Çorum Mevlevîhânesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 97-103

Şahin, Naim, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin G.W.F.Hegel Düşüncesine Etkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 399-407.

Şahin, Öğ.Gör.Tahir Erdoğan, Erzincan’da Mevlevîlik Hareketleri, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 123-141

Şahin, Yrd.Doç.Dr. Naim, Mevlâna C. Rûmî (1207-1270) ve G.W.F. Hegel (1770-1831)’De “Aşk, Varlığın Birliği ve Ölüm” Meselesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 275-2120

Şefikoğlu, İskender Muzbeg, Yugoslavya’da Yaşayan Türk Şairlerinin Şiirlerinde Mevlâna, (Mevlâna in The Works of Turkish Poets Living in Jugoslavia), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 249-256

Şehsuvaroğlu, Bedi N., Mevlâna’da Hoşgörü ve İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 277-279

Şeker, Doç.Dr. Mehmet, İbn Batuta’ya Göre Konya ve Mevlâna, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 129-137

Şeker, Mehmet (Prof.Dr.), Menâkibü’l-Ârifîn’e Göre Anadolu’nun Türk Yurdu Oluşunda Mevlâna ve Mevleviliğin Rolü (Accordin To The Menâkibü’l-Ârifîn The Role of Mevlana and Mevlevi Phylosophy in Making Anatolia As A Turkish Land), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 221-232

Şener, Dr. Ali İhsan, Akıl Sağlığında İnsan Sevgisi ve Mevlâna, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 301-305

Şerifu’l-Hasan, Mevlâna ve İkbâl, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 125-137

Şeşen, Prof.Dr. Ramazan, Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış (A Survey of Academic Environment in The Time of Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 233-244

Şimşek, Halil İbrahim; Mesnevîhan Bir Müceddidiyye Şeyhi: Neccar-Zade Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.159-178.

Şimşek, Selami, Dünden Bugüne Edirne Mevlevîhânesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 733-751.

Şimşek, Selami, Mevlânâ’da Mizah ve Nükte, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 525-548.

Şimşekler, Nuri, (Yrd.Doç.Dr.), Mesnevî’ye Göre Konya’da Yaşam (Life in Konya According To Mathnawi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 177-192

Şimşekler, Nuri, (Yrd.Doç.Dr.), Mevlâna ve Konya, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000,  s. 97-106

Şimşekler, Nuri, (Yrd.Doç.Dr.), Mevlâna’yı Anlamak (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ Konulu Panelde Sunulmuştur.)

Şimşekler, Nuri, (Yrd.Doç.Dr.), Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 127-139

Şimşekler, Nuri, Devlet Adamı ve Mesnevî Şârihi Abidin Paşa, Hayatı-İdareciliği-Eserleri, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi (Ayrı Basım), Yıl: 1994-95, Sayı: 9-10, Konya 1995, s. 117-126

Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna’da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 181-196

Şimşekler, Nuri, Mevlâna İçin Söylenmiş Şiirler “Xx. Yüzyıl”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 285-294

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’dan Hatıralar-Nükteler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 119-128

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Doğaya Bakışı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 27-30.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 47-70

Şimşekler, Nuri, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmalarına Katkıları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 289-296.

Şimşekler, Öğr.Gör. Nuri, Hz. Mevlâna ve Selâhaddin-i Zerkûb, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 41-48

Şûhânî, Alî Rizâ, Dâstân-perdâzî ve Şahsiyet-perdâzî-i Mevlevî der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî, S. 2, 1382hş., s. 91-106. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.76-77.)
Tâç-bahş, İsmâîl, Akl der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 36, S. 2, 1382hş., s. 119-143. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.77.)

Tafazzolı, Abolqhassem, Evrensel İnsan, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Tahralı, Mustafa, Mustafa Tahralı İle Mevlâna Üzerine Söyleşi, Dergâh, Cilt: Xv, Sayı: 178, Aralık 2004, İstanbul, s. 12-13

Takeshita, Prof. Masataka, Sadr Al-Qunawi As Seen From Mevlevi Point of View (Mevlevi Bakış Açısıyla Sadreddin Konevi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 279-284

Tâlegânî, Muhammed Alî-İ, Şems-i Tebrîzî Zeylî Ber Makâle-i “În Şems Hod Kîst…?”, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Devâzdehom, Şomâre-i Yekom, Behâr 1379 H.Ş., U.S.A, s. 132-138

Tâlibiyân, Yahyâ ve Mîr-Mehdî-i Huseynî, Alî Ekber, Râh-i Şems, İdâme-i Râh-i Ehl-i Medrese, Mecelle-i Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Sistân ve Belucistân, Yıl: 5, S. 1, 1378hş., s.7-40. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.42-43.)
Taneri, Aydın, Türk Kültür Milliyetçisi Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 280-283
Tanrıkorur, Öğr.Gör. Cinuçen, Mevlevîlikte Mûsikî, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 111-115
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ (Öğr.Gör.), Konya Mevlâna Müzesindeki İki Alem Üzerine, Vı. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 91-97
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ (Öğr.Gör.), Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semahane, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 207-216
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ (Öğr.Gör.), Tarihin Tahribi: Çorum Mevlevîhânesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 71-88
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ (Öğr.Gör.), Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevîhâne’nin Yeri ve Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 61-71

Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevî Matbah-I Şerifi, (The Architecture of An Education: The Sacred Kitchen of The Mevlevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 271-297

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Diğer Mevlevîhanelerin Listesi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 237-246

Tarlan, Ali Nihat, Mevlâna’nın Dünyası, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 133-139

Tasbihi, Eliza, Shams-i Tabrizi: A Critic Of Philosophy And An Admirer Of  Theology, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 61-69.

Tasnadi, Edit, Macaristan’daki Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 347-353

Taşcı, Özcan, Mesnevi’deki Hikmet Kavramının Kur’an Açısından Tahlili, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 173-178.

Taşdelen, Prof.Dr. Musa, Avrupa’da Türk Varlığı Ya Da Diyasporik Kimliğin İnşası Problemi (Turks in Europe Or, The Prplem of Making Identity in Diaspora), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 43-46

Taşdelen, Sinan, Mevlâna Bibliyografyası, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 353-366

Tatcı, Mustafa, Son Devir Mevlevîliği İçin Bir Kaynak: Hüseyin Vassaf Divanı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s.
231-269

Tavakkoli, Tahereh-Zahabi, Abbas, Analyzing of Symbolical Aspects of  “Water” in Maulana’s Poems, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 167-172.
Tâyifî, Şîrzâd, Hayât ve Âmûziş-i Ezdâd der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 171, 1379hş., s. 33-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.20-21.)

Tekin, İlyas, Hazreti Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 284-288

Tekin, Mustafa, Mevlânâ Bibliyografyası, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 735-774.

Tekin, Mustafa, Mevlâna’ya Yaklaşımların Sosyolojik Arkaplanı: Mevlâna Okumalarının Okuması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 365-373.
Tekin, Mustafa, Modern Dünyanın Bunalımını Aşmada Mevlâna Felsefesi, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 151-187.
Telci, Cahit-Gökçe, Turan-Günay, Vehbi, Bursa Şehir Mezarlıklarında Bulunan Mevlevî Mezar Taşları, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002, s. 113-135.

Tellenbach, Doç.Dr. Silvia, Celaleddin Rumi ve İnsan Hakları-Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 98-103

Temizkan, Mehmet, Heterodoks Temayüller Karşısında Mevlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 203-207.
Tenik, Ali, Rûhu’l-Mesnevî, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 813-814.
Terakkî, Murtazâ, Nigerişî be-Ahlâk der-Mesnevî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, s. 169, 1379hş., s. 22-23. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.43-44.)

Terzioğlu, Prof.Dr. Arslan, Ünlü Tıp Tarihçisi Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II,91-96

Tevekkulî, Hamîd- Rizâ, Husn-âzimî ve Cânişînî-i Havâs der-Mesnevî, Faslnâme-i Huner, S. 38, 1377hş., s. 35-48. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S.
2, 1378hş., s.11-12.)
Tevekkulî, Hamîd- Rizâ, Tedâî, Kissa ve Rivâyet-i Mevlânâ, Neşriye-i Mutâlaât veTahkikât-i Edebi-i Danişgah-i Terbiyet-i Muallim, Yıl 1, S. 3-4, Payiz ve Zemistan, 1383hş., s. 10-37 (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 7, S. 2-3(25-26), Bahar ve Tabistan, 1384hş., s. 100-101.)
Tiftik, Cemile-Erem, Ömer, Bir Toplum Yapısı Olarak Mevlevihaneler, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 675-688.
Timurtaş, Faruk K., Mesnevî’nin İlk Manzum Çevirisi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 258-267
Tonaga, Ass. Prof. Yasuhsi, The School of Ibn Arabi in Mashriq and Turkey (Doğu’da ve Türkiye’de İbn Arabi Mektebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 315-330

Top, H. Hüseyin, Mevlâna’dan Mülhem Şiirler, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 49-54

Top, H. Hüseyin, Son Dönem Çelebileri ve Evladları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 151-158

Tortuk, Bilgehan Bengü, Mevlânâ Düşüncesinde Âlem Tasavvura, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 101-110.
Tosun, Necip, Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’ta Mevlâna, Yunus Emre, Mehmet Akif Algısı ve Karşılaştırması, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 200-209.
Trako, Salih, Sarayevo’da Mesnevî Dersleri ve Mesnevîhanlar Üzerine, (Courses On The Mesnevî in Sarajevo and Reciters of The Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 143-146
Trıdente, Michele, L’oecumenicite Authentique Dans Les Oeuevrs De Mevlâna: Üniversalite Et Actualite, (Mevlâna’nın Eserlerinde Gerçek İnanç Birliği: Beynelmilellik ve Güncellik, Authentic Unity of Fatih in The Works of Mevlâna: Universality and Actuality), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 37-42
Tsolak, Nihat, The Turners of London, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 425-430.
Tuncer, Prof.Dr. Orhan Cezmi, Kilis Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 259-282
Tural, Sadık, 21. Yüzyıl İnsanına Tasavvuf Ne Verebilir?, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 29-36
Tuş, Dr. Muhiddin, Konya Çelebilerinin Şehir Hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 297-303
Türer, Prof.Dr. Osman, Mesnevî Şarihi İsmail-i Ankaravî’nin Tasavvufi Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 93-102

Türkmen, Dr. Erkan, Rumi As A True Lover of God, (Tanrı Aşığı Olarak Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 317-329

Türkmen, Erkan, Ahmet Yesevi, Mevlâna ve Yunus Emre’de Kâmil İnsan ve Allah Sevgisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 93-96

Türkmen, Erkan, Mesnevi’nin Hint ve İran Nüshaları ile Mevlana Müzesinde Bulunan Asıl Nüshayla Karşılaştırılması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 237-242.
Tütüncü, Mehmet, Kudüs Mevlevîhânesi Tarihi ve Mimarisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 699-723.
Uğuzman,Tülay, Ahmet Eflâkî’nin ‘Ariflerin Menkıbeleri’ Adlı Eserinde Türk Töresi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 71-81.
Ulunay, M. Refi Cevad, Mevleviler ve Mevlevi Zarafeti, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 431-432.
Ursı, Mme., Çağdaş Mistik Şiirde Mevlâna’nın İlham Varlığı: Ramazan’ın Otuz Günü, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995
Ursı, Mr., Pers Mistiği ve Mevlâna Şiiri, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Usta, Doç.Dr. Mustafa, Mevlâna’nın Eğitiminde Metot, Program ve Gayeler, Iv. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 161-170

Uygur, Nermi, “Mevlânâ”, Başka-Sevgisi, İstanbul 1996, s. 102-107

Uz, Av. M. Ali, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 103-107

Uzluk, Dr. Şehabettin, Eflâkî Menakıbında Yazılı Mevlâna’nın 20 Resmi Ne Oldu?, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 275-278

Uzluk, Dr. Şehabettin, Galata Mevlevîhânesi ve Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 297-300

Uzluk, Dr. Şehabettin, Mevlâna’nın Ölümü ve Yeşil Kubbe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 57-60

Uzluk, Dr. Şehabettin, Mevlâna’nın Tabibleri: Ekmeleddin Müeyyed – Beyhekim ve Gazanfer, (Mevlâna’s Phsysicians: Ekmeleddin Müeyyed (Chiefphysicians) and Gazanfer), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 211-213

Uzluk, Feridun Nafiz, Mevlâna Hakkında, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 289-2120

Uzluk, Feridun Nâfiz, Şair Nu’inî Mustafa’nın Mesnevi Çevirisi- Mesnevi-i Muradî, X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1963, TDK. Yay, S. 233, Ankara, 1964, s. 113-142.

Uzluk, Prof.Dr. Feridun Nâfiz, Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Basılmış, Basılacak Kitapları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 157-174

Uzun, Tacettin, Mevlâna’nın İlim, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görüşleri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 11-14.

Ülken, Hilmi Ziya, Mevlâna ve Yetiştiği Ortam, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 226-257

Ünver, A. Süheyl, Birleşik Amerika’da Mevlevilik, Tarih Coğrafya Dünyası, c. 2, S. 12, İstanbul, 1959, s. 470-472.

Ünver, Süheyl, Mevlâna’mızın Sözleri ve Hallerinden Alınacak Dersler, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 291-302

Ünver, Süheyl, Mevlâna’nın Sözleri ve Menkâbelerinin Manasına Bürünerek Şahsiyetimizi Bütünlemek, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 160-175

Ürekli, Bayram, Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağına Dair Bir Tamir Kaydı, S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, 1992-1993, 7-8. Sayı, s. 187-196

Ürün, Ahmet Kâzım, Günümüz Arap Dünyasında Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 301-304

Ürün, Doç.Dr. Ahmet Kazım, Halep, Şam ve Trablusşam Mevlevîhânelerinin Günümüzdeki Durumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 73-78

Ürün, Doç.Dr. Ahmet Kazım, Mesnevî’de Arap Edebiyatının Bazı Simaları, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 69-76

Ürün, Doç.Dr. Ahmet Kazım, Mevlâna’nın Edebî Kişiliğini Etkileyen Şahsiyetler ve Eserleri (Scholars Effecting Mevlana’s Literatural Style and Their Writings), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 169-175

Ürün, Halil, Mevlânâ’nın Emaneti Konya, Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 57, İstanbul, 1994, s. 62-63.

Üstünipek, Mehmet, Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Mevlevilik Temasının Mz ve Biçim Olarak Ele Alınışı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ
Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 535-543.
Üstünipek, Şeyda, 18. ve 19. Yüzyıllarda Seyahatname ve Resimlerde Mevlevilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 577-588.
Vıey, Fréderic, Goethe, Vücut Doktoru; Yéhouda Halévy, Kalp Doktoru; Mevlâna, Ruh Doktoru, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995
Volkan, Rebabî Sebahaddin, Mevlâna ve Mevlevî Mûsikisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 303-308
Yakıt, İsmail (Doç.Dr.), Mevlâna ve Ölüm Felsefesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 73-96
Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Batı Düşüncesi ve Mevlâna’da Kadın (Woman in Western Thought and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 135-148

Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Mevlâna ve Goethe’de Felsefe ve Hikmet, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995

Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Mevlâna’da Akıl ve Aklın Kritiği, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 73-93
Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Mevlâna’da Estetik, Ix. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 63-73
Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Mevlâna’da Sanat, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 51-59

Yakıt, İsmail (Prof.Dr.), Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 31-42

Yakıt, İsmail, Mevlâna ve İdeal İnsan, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 309-317

Yakıt, İsmail, Mevlânâ’da Sembolizm ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen NeySempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 59-96.
Yakıt, Yrd.Doç.Dr. İsmail, Mevlâna’ya Göre Hayatın Evrimi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 41-56

Yakıt, Yrd.Doç.Dr. İsmail, Türk-İslam Düşünürü Mevlâna’ya Göre “İdeal İnsan” Tasavvuru, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 214-227

Yârkın, Şefika, Tavzîhî-i Fuşurde ez-Nushahâ-yi Hattî-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromin Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1,1, der-Özbekistan, s. 35-61. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.26.)

Yârşâtir, İhsân, Yâd-Dâşt (29), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Devâzdehom, Şomâre-i Sevvom, Pâ’îz 1379 H.Ş., U.S.A, s. 517-521

Yavuz, Doç.Dr. Kemal, Abidin Paşa’ya Yazdığı Bir Mektupta, Cevdet Paşa’nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevî’nin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 229-234

Yavuz, Doç.Dr. Kemal, Mesnevî-i Şerif Üzerine Görüşler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 279-2120

Yavuz, Hilmi, Ney ve Edebiyat, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 31-43.

Yavuz, Kemal, Türk Edebiyatında Mesnevî’den İlk Tercüme Hikayeler ve Bazı Dikkatler, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 355-381

Yavuz, Şevket, Religion as Eidetic Form and Phenomenal Entity in The Mawlana’s Thought System, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 209-229.
Yazıcı, Mesut, 21. Yüzyıl Türk Sinemasında Mevlana Filmleri, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 603-610.

Yazıcı, Tahsin, Badi’az-Zamân Furûzânfar, Ma’âxiz-i Qisas U Tamsilât-i Matnawî, Şarkiyat Mecmuası, Sayı I, 1956, s. 125-126.

Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî ve Vürûd-i Û ve Asyâ-yi Sagîr, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 139-146.

Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Devrinde Semâ,  Şarkiyat Mecmuası, Sayı V, 1964, s. 135-159.

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Hz. Mevlâna ve İkbâl, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 19-31

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül (3 Mayıs 1994, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 74-80

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 327-342

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Hayatın Olumsuzluklarına Olumlu Bakışlar (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” Konulu Panelde Sunulmuştur.)

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 119-126

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 57-68

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 53-64

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine, Xıx. Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 137-147

Yeniterzi, Doç.Dr., Emine,, Mevlâna’nın Eserlerinde İnsan Terbiyesi, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 38-42

Yeniterzi, Emine, (Prof.Dr.), Mevlâna’nın  Gayrimüslimlerle Diyalogu (The Dialog of Mevlana With Non-Muslims), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 161-167

Yeniterzi, Emine, Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlâna” Manzumesi, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 141-152.
Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Aşığı Konyalı Bir Şair: Veysel Öksüz, Yedi İklim, 8. Cilt, Sayı: 57, İstanbul, 1994, s. 87-89.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna ve  İkbâl, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 153-170.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 103-111.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 67-86.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 57-66.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 159-167

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Örnek İnsan Olmaya Dair İkaz ve Tavsiyeler, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 27-40.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 87-101.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Gayrimüslimlerle Diyaloğu, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 113-123.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 41-55.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve  İnsan, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 9-25.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 71-80

Yeniterzi, Emine, On Dokuzuncu Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairlar, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 125-140.
Yeniterzi, Emine, Tasavvufî Edebiyatımızda İnsan Sevgisi, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 187-212.
Yeniterzi, Emine, Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul-Konya, s. 171-185.

Yezdçi, Muhammed Hüseyin Sıddîk-İ, Te’vîl-i Dâstân-i Evvel-i Mesnevî-II, İran-Nâme, Mecelle-i Tahkîkât-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Mütâle’ât-i İran, 9. Yıl, Sayı: 3 Yaz 1370 H.Ş. U.S.A, s. 456-469

Yıldırım, Ahmet, Mevlânâ Düşüncesinde Peygamber ve Sünnet Telakkisi ve Yansımaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 195-202.
Yılmaz, Hasan Kamil; Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran Ocak-Haziran 2005, s.13-24.

Yılmaz, Muammer, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 318-322

Yousofi, Gholam Hosein, Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 645-658.

Yüce, Abdülhakim; Tasavvufta İnsan-ı Kamil ve Mevlânâ, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.63-75.

Yüksel, Doç.Dr. Hasan, Tokat Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 61-69

Zâkirî, Mustafâ, ‘Dîvân-i Kebîr’-i Mevlânâ, Neşr-i Dâniş, Yıl: 19, S. 2, 1381hş., s. 57-59. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.91.)

Zappellini, Prof. Ssa. Gabriela Brusa, Sul “Divano Occidentale-Orientale” Dı Goethe, (On Goethe’s “West-Östlicher Divan” ), III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 117-129

Zarrinkoob, A. H., Shams-i Tabrizi and A New Interpretation of The Rumi’s Song of The Reed, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973, s. 345-351
Zavotçu, Gencay, Mevlâna Adına Kayıtlı Küçük Bir Mesnevî, Bülbül-nâme, Âşinâ, Yıl 7, S.21-22, Ankara, Yaz-Sonbahar 2005, s.53-70.
Zerenler, Dilek, Amerikan Basınında (1975-1998) Mevlâna, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 41-44.
Zerenler, Dilek, Amerikan Basınında (1975-2005) Mevlâna, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 297-302.

Zorlutuna, Halide Nusret, Mevlâna Aman Efendim, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, Meb Yayınları, İstanbul 1997, s. 323-324