Şeyh Celaleddin Efendi

Şeyh Celaleddin Efendi
Şeyh Celaleddin Efendi
Yazar: Tahir´ül Mevlevî- Haz. Safi Arpaguş
Yayınevi: M.Ü İlahiyat Fak.Vakfı

Tâhirül-Mevlevî, tarîkatte mürşidi olan Mehmed Celâ-leddin Dedenin vefâtı üzerine, onun kendi gönlündeki yerini bildiren medhiyeleri ihtivâ eden elinizdeki eseri kaleme almıştır. Aralarındaki hukukun geldiği noktayı müellif “o ârif-i ekber, o derece tevâzu-perver idi ki, ekser-i evkât bu abd-i âcizle uzun uzun mükâlemeler eder ve nükât-ı hikmet-âmîziyle beni îkâza gayret eylerdi” diye dile getirir. Ancak mürşidinin vasfında,

Mürşidim, şeyhim, veliyy-i nimet-i bî-minnetim
Kim ulüvv-i rütbetinde kilk-i aczim lâl olur

demeden edemez. Bu eserde bir mürşid olarak Celâleddin Dede ile onun hasretini çeken ve biraz da döneminin hâdiselerine hiddetle nazar eden bir mürid olarak Tâhirül-Mevlevîyi bulacaksınız.
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Tahirü’l-Mevlevi
Hazırlayan: Safi Arpaguş
Yayınevi: M.Ü İlahiyat Fak.Vakfı