Duâ-gu duası

A+
A-

Duâ-gu duası

(Post Duası)

Bârekâllâh ve berekât-ı Kelâmullâhrâ.
Semâ’râ, safârâ, vefârâ, vecdü hâlât-ı merdân-ı Hudârâ.
Evvel azamet-i buzurgî-i Huda ve risâlât-ı rûh-ı pâk-i Hazret-i Habîbullâhrâ.
Ve Çhâr Yâr-ı güzîn-i bâ sâfa,
Ve Hazret-i İmâm Hasan-ı Alî ve Hazreti İmâm Huseyn-i Velî  ezvacı mutahhâra evlad-ı resul ve Şühedâ-yı deşt-i Kerbelârâ.
Ve evliyâ-yı agâh ve ârifân-ı billâh, alel husus
Hazret-i Sultânel-ûlemâ,  Seyyid Burhâneddîn-i Muhakkık-i Tirmizî, Kutbül-ârifîn, gavsül-vâsılîn Hazret-i Hudâvendgârrâ .
Ve Hazret-i Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî ve Çelebi Husâmeddîn ve Şeyh Salâhaddîn-i Zer-kûb-ı Konevî,
Şeyh Kerîmüddîn, Sultân ibni Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi  ve Vâlide-i Sultânrâ.
Ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyân-i Kiram, Zevi’l ihtiram meşayih-i hulefâ, dedegân, dervîşan, muhibban ve fukarâ-i mazi râ.
Ve selameti Çelebi efendi ve Dede efendi râ
Devam-ı ömr-ü devlet-i Cumhuriyeti Türkiye
ve selâmet-i reis-i devlet ve selâmet-i hükümet ve vükelây-ı millet râ.
Safâ-yı vakt-i dervîşân, hâzırân, gaaibân, dûstân, muhibbân râ,
ez şark-ı âlem tâ be gârb-ı âlem ervâh-ı güzeştegân-ı kâffe-i ehl-i imânrâ.
Ve rızâ-yı Hudârâ Fâtihatül Kitâb berhânîm azîzâ.

(içten Fatiha okunur)

“Azamet-i Hudârâ tekbîr:
Allâhu ekber Allâhu ekber, lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber,
Allâhu ekber ve lillâhil hamd.
essalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasulallâh,
essalâtu vesselâmu aleyke yâ Habîballâh,
essalâtu vesselâmu aleyke yâ nûre Arşillâh,
essalâtu vesselâmu aleyke yâ Seyyidel evveline vel âhırin
ve şefî’-al müznibîn ve selâmûn alel mürselîn
vel hamdü lillâhi rabbil-âlemînnn”.

 TÜRKÇESİ

Cenab-ı Allah’ın ve mübarek sözünün bereketi için yüceler yücesi Rabb’ımızın büyüklüğü ve bağışlaması herkese olsun.

Özellikle peygamberlerin sultanı iyi insanların önderi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)in pak, temiz, aziz, latif, arı ve mukaddes, şerefli ruhu için.

(Sonra) seçilmiş Dört büyük halife (Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Hazretleri) ruhları için.

Ali’nin oğlu İmam Hasan ve İmam Hüseyin, Temiz eşleri, Allah Resülünün çocukları ve Kerbelâ Çölü’nün şehitleri için;

(Her şeyden) haberdâr olan evliyanın ve Allah velilerinin (ariflerinin) tamamı; ve özellikle Hazret-i Sultânü’l-Ulemâ ve Hazret-i Seyyid Burhânüddîn-i Muhakkık-ı Tirmizî, ariflerin kutbu (lideri, önderi), Allah’a ulaşmışların şeyhi Hazret-i Mevlâna (Hüdâvendigâr) için ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrizî (Tebrizli Şems) ve Konyalı Selâhaddîn-i Zerkûb, Şeyh Kerîmüddîn, Sultân oğlu Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi ve Sultân’ın annesi (Mü’mine Hatun: Mevlâna’nın annesi) için ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve geçmişteki diğer saygın, asil Çelebiler, şeyhler, halifeler (Mevlevi temsilcileri) dedeler, dervişler, muhibler (Mevlâna ve Mevlevîlik’e sempati duyanlar) ve fakirler (Mevlevîlik’e hizmeti geçenler) için;

Hazret-i Çelebi Efendi (dönemin Çelebisi) ve Dede Efendinin (Semâdaki dede) selâmeti için ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamı ve selâmeti için Müslümanların selâmeti için. Ve bu dergâhın banisi (inşâ edeni)… Dedenin göç eden ruhu için;

Dervişlerin, burada bulunan ve bulunmayanların, Mevlevîlerin ve severlerinin vakitlerinin güzel olması için;

Doğudan Batıya kadar tüm dünyadaki iman sahiplerinin ruhlarının tamamı için;

Ve Allah rızası için Kitabın (Kur’ân-ı Kerîm’in) Fatiha’sını okuyalım ey dostlar!

Allah’ın yüceliği için Tekbir… Allâhu ekber Allâhu ekber, la ilahe illalâhu vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhil hamd. Assalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasûlallâh, asselâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballâh, asselâtü vesselâmu aleyke yâ nûre Arşillâh, asselâtü vesselâmu aleyke yâ Seyyidel evveline vel âhirin ve şefi’-al müznibin ve selâmün alelmürselin vel hamdü lillâhi rabil-âlemin.”

GÜLBANG

İnayet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır nâzır bâd.
(Allah’ın yardımı ve erlerin himmeti üstümüzde hazır nazır olsun)
 
Vakt-i şerifler hayrola, Hayırlar fethola, Şerler defola
Kulüb-ı âşıkan güşâd ola. Demler, safâlar ziyâde ola,
Dem-i Hazret-i Mevlâna, sırr-ı cenâb-ı Şems-i Tebrizi ,
kerem-i İmâm-ı Ali Şefaâti Muhammed-i nebi
hu diyelim huuuuuu.

Abdülbâki Gölpınarlı Dede’nin sesinden – 1961

Hubcuzâde Şâkir Çetiner – Semâzenbaşı duâsı ve açıklaması…1972 Konya

Mustafa Holat Dede’nin sesinden

A. Sami Küçük’ün sesinden

11.12.2009 tarihindeki Konya’da Mevlevi Mukabelesinde okunan Gülbang

Bârekâllâh ve berekât-ı Kelâmullâh râ.
Semâ’ râ, safâ râ, vefâ râ,
vecdü hâlât-ı merdân-ı Hudâ râ.
Evvel azamet-i buzurgvâr-i Huda ve risâlât-ı rûh-ı pâk-i Hazret-i Muhammed Mustafa râ.
Ve Çhâr Yâr-ı güzîn-i  Hazret-i Habîbullâh râ.
ve Fâtımatüz-Zehrâ ve Hadîcetül-Kübrâ ve Âyişetüs Sıddıyka
ve Hazret-i İmâm Hasen-i Alî
ve Hazret-i İmâm Huseyn-i Velî
ve sâir eimme-i sâdât, zürriyât-ı mukaddese-i Rasûlullâh
ve Şühedâ-yi deşt-i Kerbelâ râ.
ve Aşere-i mübeşşere
ve Ezvâc-ı mutahhara
ve bâkıy ashab-u ansâr-ı izam, tabiîn, tebe’-i tabiîn râ.
Ve evliyâ-yı agâh ve ârifân-ı billâh, alel husus
Hazret-i Sultânel-ûlemâ,
Ve  Hazret-i Seyyid Burhâneddîn-i Muhakkık-i Tirmizî,
Kutbül- aşıkîn, gavsül-vâsılîn, sultân-ül kümmelîn Hazret-i Hudâvendgâr râ.
Ve Hazret-i Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî
ve Cenabı Husâmeddîn
ve Şeyh Salâhaddîn-i Zer-kûb-ı Konevî,
Ve Şeyh Kerîmüddîn,
Ve Sultân ibni Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi
ve Vâlide-i Sultân râ.
Ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyân-i Kiram, Zevi’l ihtiram meşayih-i hulefâ, dedegân, dervîşan, muhibban ve fukarâ-i mazi râ.
Ve selâmet-i izzetlü, mehâbetlü, fazületlü Çelebi efendi ve Dede efendi râ
Devam-ı ömr-ü devlet-i Cumhuriyeti Türkiye ve selâmet-i reis-i devlet ve selâmet-i hükümet ve vükelây-ı millet râ.
ve selâmet-i huccac-ı beytullah râ.
ve güzeştegân-ı sâir turuk-ı aliyye râ.
Ve Safâ-yı vakt-i dervîşân, hâzırân, muhibbân, dûstân, azizân, aşıkân
Ve ez şark-ı âlem tâ be gârb-ı âlem ervâh-ı güzeştegân-ı Ve kâffe-i ehl-i imân râ.
Ve rızâ-yı Hudâ râ Fâtihatül Kitâb râ berhânîm azîzâ.
Rûh-ı pür fütûh-ı Hazret-i Seyyidüs-sakaleyn râ salevât: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Azamet-i Hudârâ tekbîr: Allâhu ekber Allâhu ekber Lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhil hamd.

Assalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasûlallâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ Habîballâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ nûre arşillâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ seyyidel-evvelîne vel âhırın ve şefî’-al-müznibîn ve selâmün alel-mürselîn, velhamdulillahi rabbil-âlemînnnn

divider11