Der Medh-i Cenâb-ı Hüdâvendigâr Hak Dost…..

A+
A-

Der Medh-i Cenâb-ı Hüdâvendigâr Hak Dost…..

Gör nice dem firkatin âh yaktı gedâyı
Çeşm-i âlûde-hûn aman gör bı nevayı
Bâd-ı “biş nev ez” duyarım nevâ-yı nâyı
Râhat-ı can ister isen terk et hevâyı
Reh-i aşkta bul rehâyı gör likayı

Gûş idüben Monla-yı Rûm ins ü cinâne
Mevlâ-yı dervişân dürür merd ü zenâne
Niyazım nev-niyâzım geldi zamane
Râhat-ı can ister isen terk et hevâyı
Reh-i aşkta bul rehâyı gör likâyı

Şûle verip âteş-i aşk, hâl-i ızdırâb
Kıldı cânı hânumânı serâser harâb
Geldi dile cûş idüben nây ile rebâb
Râhat-ı cân ister isen terk et hevâyı
Reh-i aşkta bul rehâyı gör likâyı

Ez dil ü cân vâlih ü hayrân dil-i zârı
Eyler âmân semâ’-ı cân, tende bahârı
Bir sözün olsa gûş edem leyi ü nehârı
Râhat-ı cân ister isen terk et hevâyı
Reh-i aşkta bul rehâyı gör likâyı

Bâz âmedî bâz âmedî derdim-âşinâ
Nakd-i cânım alsan eğer cânıma şifâ
Ben Selim’e kıl semâ’m pend ile safâ
Râhat-ı cân ister isen terk et hevâyı
Reh-i aşkta bul rehâyı gör likâyı

12 Ocak 2023

Taşra