Karaman Mevlevihânesi

A+
A-
Karaman Mevlevihânesi
Karaman İl Merkezi, Gazi Paşa Caddesi’ndedir. Ak Tekke Camii, aslında içindeki türbe Mevlevihane olarak yapılmıştır. Kuzeyindeki derviş hücreleri, yıkılmış haremlik-selamlık kısımları, batısındaki hazire, doğusundaki Süleyman Bey Hamamı, yeni yapılan batıdaki şadırvanı ile bir bütün oluşturmaktadır.

Caminin kuzeyindeki meydan-cadde genişletilirken Mevlevihane’nin çelebi konakları yıkılmış, derviş hücrelerinin iki tanesi de ortadan kaldırılmıştır. Derviş hücreleri avluya bakmakta, saçaksız cephelerinde kemerli bir kapı ve birer pencereye sahiptirler. İçlerinde karşı duvarda bir ocak ve iki yanında birer niş bulunur.

Esas cami, muntazam yontulmuş taştan yapılmış, üç bölümlü bir son cemaat mahalli ve türbe-semahane kısmını da kapsayan tek kubbenin örttüğü kare planlı bir harimden meydana gelmiştir.

Cami kapısı üzerindeki 1370 tarihli Karamanoğlu Alaeddin Bey’in kitabesi yapının o devirde inşa edildiğini göstermektedir. Ancak bugünkü cami, mimari özellikleri bakımından Nuh Paşa ile pir Ahmet Efendi Camileri’ne benzemektedir. Ana çizgileri ile 16. yüzyıl özellikleri gösterir. Bu sebeple yapıyı 16. yüzyılın sonlarına tarihleyebiliriz.

Kaynak : Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, (Ahmet Kuş, İbrahim Dıvarcı, Feyzi Şimşek) Konya-2005