Mesnevî Hadîsleri

Mesnevî Hadîsleri

 “Mesnevî Hadîsleri” 

Yazar: Merhûm Prof. Dr. Ali Yardım

Yayına hazırlayan: Dr. Mustafa Sinan Yardım

 Yayınevi: DAMLA Yayınevi

Mevlânâ’nın Mesnevî‘si, yazıldığı zaman bakımından, hadîslerin senedsiz olarak nakledildiği devre rastlar. Eserinde, azımsanmayacak kadar hadîs zikreden Mevlânâ, kendine has metoduyla onların bir nevi açıklamalarını yapmıştır. Türk-İslâm kültürü üzerinde olduğu kadar, diğer yabancı kültürler üzerinde de derin izleri bulunan Mesnevî‘nin, sâdece Hadîs ilmi bakımından bir değerlendirmesini yapma hedefini güden bu araştırma, onun hadîslerinin metinlerini, senedlerini, kaynaklarını ve sıhhat derecelerini tesbît etmeye çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ali Yardım

 

Mesnevî’de doğrudan doğruya mevzû’, olan hadîslerin sayısı çok sayılamaz. Yazar bu rakamı tesbît etmekle, Mesnevî’nin büyük müellifi lehine olacak bir hakîkati tesbît etmiş olmaktadır. Ali Yardım’ın bu çalışmalarından önce, Mesnevî’de mevzû’ hadîs mikdârının daha kabarık olacağı tahmîn edilebilirdi. Böylece bu gibi teşevvüşlerden Celâlüddîn Rûmî asırlar sonra tebriye edilmiş oluyor… Netîce itibârı ile yazar, Mesnevî hadîslerini sıhhat yönünden vuzûha kavuşturmuştur ki, tedkîkinin asıl ehemmiyeti de buradadır.

Prof. M. Tayyib Okiç

 

Türkçemizde bu çapta bir çalışmaya nâil olmak için, merhûm Ali Yardım’ı beklememiz gerekti. Ali Bey, kendi, zamanının bütün imkânlarını kullanarak ilim dünyâmıza müstesnâ bir eser kazandırdı.

Diğer pek çok ilmî hizmetlerinin yanı sıra, husûsîyle bu kitabı Ali Bey’in rûhunu ilelebed şâd ettirecektir. Bizlere düşen vazîfe, bu çileli ilmî emekten yeterince faydalanma liyâkatı göstermek olacaktır.

Prof. Dr. Mehmed S. Hatiboğlu