Nisabü’l Mevlevi

Nisabü’l Mevlevi
Nisabü’l Mevlevi
Yazar: Terceme Tahiru’l Mevlevi
Yayınevi: Tekin

İsmail Ankaravi – Terceme Tahiru’l Mevlevi

Günümüze Tercüme: Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Yrd. Doç Dr. İbrahim Kunt

ÖNSÖZ:

İslâm dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî (1207-1273), engin fikirleriyle insanları asırlarca etkilemiş büyük bir şahsiyettir. Bilhassa edebî ve tasavvufi bir şaheser olan Mesnevisi, yüzyıllarca bizim kültür ve düşünce dünyamızı yoğurmuş; âlimlerimiz, ediplerimiz ve halkımız tarafından büyük bir ilgi ve sevgiye mazhar olmuştur.

Mesnevi başta Anadolu’muz olmak üzere İslam coğrafyasında defalarca tercüme ve şerh edilmiş, kendisinden seçmeler yapılmış, lügatleri hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan biri de, XVI-XVII. yüzyılın ünlü âlim ve mutasavvıflarından Galata Mevlevîhânesi’nin değerli şeyhi İsmail Ankaravî (öl. 1041/1631) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ünlü Mesnevi Şerhinin yanısıra gerek tasavvuf, gerekse mevlevîlik konusunda birçok değerli eser yazan ve zamanındaki muarızlarına etkili ve ikna edici cevaplar veren Ankaravî, ömrünün son yıllarında Şeyhülislâm Yahya Efendi (öl. 1053/1643)’nin de teşvikiyle Nisâbü’l-mevlevî isimli Mesnevi seçkisini Farsça olarak kaleme almış, bu eserini de Minhâcü’l-fukarâ adlı eserine esas aldığı dînî ve tasavvufî konulara göre tertip etmiştir. Her konunun başında müellifin o bahisle ilgili kısa izahları vardır.

Onun bu kıymetli çalışması, yakın geçmişimizin önde gelen mevlevîlerinden âlim, edip, mesnevîhan, şair ve eğitimci Tahirü’l-Mevlevî (öl. 1951) tarafından, sâde bir üslûpla ve faydalı izahlarla tercüme edilmiştir. Elinizdeki çalışma, bu tercümenin -Konya ve İstanbul’da bulduğumuz müellif hattıyla yazılmış iki nüshasının- bazı katkılarla günümüz harflerine çevrilmiş şeklidir.

Eserin asıl sahibini, müellifini ve mütercimini rahmet ve minnetle anarken, bu kitabın, ülkemizde gittikçe artan Mevlâna ve mevlevîlik konusundaki çalışmalara yardımcı olmasını diler; İstanbul’daki nüshadan bizi haberdar edip istifademiz konusunda içten yardımlarını esirgemeyen aziz meslektaşımız Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Bey’e, Arapça ibarelerin okunuşunda yardımcı olan değerli arkadaşımız İdris Ekşi Bey’e ve eserin basımını memnuniyetle üstlenen Tekin Yayınevi yetkililerine teşekkür ederiz.

Hazırlayanlar

Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak

Yrd. Doç Dr. İbrahim Kunt