GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATANLAR

GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATANLAR
GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATANLAR
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Demirci
Yayınevi: Mavi Yayıncılık

GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATANLAR

Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri.

Bunlar yaşadıkları devirde, hayatları ve davranışlarıyla örnek olanlar. Vefatlarından sonra ise sözleri, eserleri, menkıbeleri ve şiirleriyle asırların ötesinden tâliplerine, sevenlerine ışık saçanlar.

Bu kitapta işte bunlardan 70 tanesine yer verilmiş. Onların kısa hayat hikâyeleri, menkıbeleri sâde ve anlaşılır bir üslûpla dile getiriliyor.

Önce ilk sûfiler anlatılıyor. Gazâlî ve İbn Aarabî gibi kitap yazan müellif mutasavvıflar zikrediliyor. Abdülkadir Geylânî’den îtibâren tarîkat kuran başlıca büyükler yazılıyor.

Yûnus Emre, Akşemseddin ve benzeri Anadolu Erenlerine ve onların hikmet dolu şiirlerine yer veriliyor. Son bölümde ise 20. asırda yaşamış bir kısım Gönül Erleri anlatılıyor.

İÇİNDEKİLER

I. ÖNCÜLER (İlk Sûfilerden)

1. Hasan-ı Basri,
2. İbrâhim Bin Edhem,
3.Râbia-i Adeviyye,
4. Fudayl b. Iyaz,
5. Hâris-i Muhâsibî,
6. Zünnûn-ı Mısrî,
7. Serî es-Sekatî,
8. Bâyezîd-i Bestâmî,
9. Mâruf-ı Kerhî,
10. Sehl Bin Abdullah Tüsterî,
11. Cüneyd-i Bağdâdî,
12. Hallâc-ı Mansur.

II. MÜELLİF SUFİLERDEN

13. Kuşeyrî,
14. Hucvîrî,
15. Gazâlî,
16. Sühreverdî,
17. Muhyiddin İbni Arabî,
18. Sadreddîn-İ Konevî,
19. Sultan Veled

III. TARİKAT PİRLERİ

20. Abdülkadir Geylânî,
21. Ahmed Yesevi,
22. Seyyid Ahmed Rifâî,
23. Necmeddin Kübrâ,
24 Ebü’l-Hasan Şâzilî,
25. Haci Bektâş-ı Velî,
26. Mevlânâ Celâleddin Rûmî,
27. Bahâeddin Nakşibend,
28. Yahyâ Şirvânî

IV. ANADOLU ERENLERİ

29. Yûnus Emre,
30. Ahmet Eflâkî,
31. Somuncu Baba,
32. Süleyman Çelebi,
33. Emir Sultan,
34. Hacı Bayram Velî,
35. Kaygusuz Abdal,
36. Yazıcıoğlu Mehmet,
37. Akşemseddin,
38. Eşrefoğlu Rûmî,
39. İbrâhim Tennûrî,
40. Dede Ömer Rûşenî,
41. Abdullah İlâhî,
42. Sünbül Efendi,
43. İbrâhim Gülşenî,
44. Merkez Efendi,
45. Ümmî Sinan,
46. Beşiktaşlı Yahyâ Efendi,
47. Üftâde,
48. Şemseddin Sivâsî,
49. Nizâmolu Seyfullah,
50. Aziz Mahmud Hüdâyî,
51. ibrâhim Efendi,
52. Gaybî Sun’ullah,
53. Evliyâ Çelebi,
54. Niyâzî Mısrî,
55. İsmâil Hakkı Bursevî,
56. Sezâyî-i Gülşenî,
57. Erzurumlu İbrâhim Hakkı,
58. Mîr Hamza Nigârî

V. SONRAKİLERDEN (20. asır)

59. Es’ad Erbîlî,
60. Kenan Rifâî,
61. Tâhiru’l-Mevlevî,
62. Alvarlı M. Lufi Efendi,
63. Hacı Veyiszâde,
64. Yaman Dede,
65. Lâdikli Mehmed Ağa,
66. Mehmed Zâhid Koktu,
67. Ramazanoğlu Mahmud Sâmi,