Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

BAŞLARIM ULU TANRI’NIN ADIYLA – Feridun N. UZLUK
AŞK VE ATEŞ ARASINDA DÜNDEN BUGÜNE KASIMPAŞA MEVLEVİHANESİ – Şamil KUCUR
Aşık Paşa’da Mevlana tesiri – Cihan Okuyucu
A. ÜN. DİL ve TARİH-COGRAFYA FAK. KÜTÜPHANESİ YAZMA ESERLER BÖLÜMÜNDE BULUNAN MEVLANA ve MEVLEVİLİKLE İLGİLİ ESERLER Hasan Almaz
Anadolu Ortaçağ Türk İslam Sanatında İki Dinamik: Mevlevilik ve Bektaşilik – Savaş MARAŞLI
AHMET YESEVİ VE MEVLANA’DA İNSAN – Abdımalik NİSANBAYEV
İnsan hedef, felekler yay, hadiseler ok,
Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eserinde Mevleviler ve Mevlevilik kültürü – Cemal Kurnaz
Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif şerhinde lbn Arabi – Mustafa Tahralı
AFGANİSTAN -BELH KASABASINDAKİ MUHAMMED BAHAEDDİN VELED MEDRESESİ KAZISI – Mehmet Akif Işık
MEVLEVİHANENİN KALBİ MATBÂH-I ŞERİF: ÖNEMİ VE MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ – İrem ÇAFA, Yılmaz SEÇİM, Ayşe Büşra MADENCİ
ÇANKIRI’DA MEVLEVÎLER VE MESNEVÎHANLAR – Ahmet Cahid HAKSEVER
Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi Hattat Zeki Dede (1821-1881) – TALİP MERT
MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKİ YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI – Timuçin ÇEVİKOGLU
ANTEP MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHÇESİ, GEÇİRDİGİ SON RESTORASYON VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE KONUMU – Mustafa GÜLER
ÇANKIRI MEVLEVÎHÂNESİ SON ŞEYHİ HASİB DEDE – Fahrettin COŞGUNER
TOKAT MEVLEVİHANESİ’NİN KULLANIM ALANLARI YAPILAN RESTORASYONLAR VE BUGÜNKÜ KONUMU – Hasan AKAR
18. ASIRDA BİR MESNEVİ SÖZLÜGÜ: MUZHİRU’L-İŞKÂL – Feridun Hakan Özkan
16. YY. DİVAN ŞİİRİNDE MEVLANA ve MEVLEVİLİK – Kaplan Üstüner
Hâlâ Ada’yı Bekleyen Bir Yapı: Hanya/Girit Mevlevîhânesi – İsmail Kara
Muğla’da Mevlevîlik ve Şâhidî – Namık Açıkgöz
Muğla’da Bir Çınar “İbrahim Şahidi Dede” Hayatı ve Eserleri
MAHZUN ÂYÎN: HÂŞİM BEY’İN SÛZÎNÂK ÂYÎN-İ ŞERİFİ – Timuçin ÇEVİKOĞLU
MESNEVÎ -10- Z. Özlem ABAY
Musikin seni çağırıyor
Muhabbet
Emin Dede’nin Tertip Ettiği Mevlevi Âyinleri Nota ve Güfte Mecmuası
13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler
Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik – Sezai Küçük
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ – Sezai Küçük
1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ – Yakup ŞAFAK
İstanbul Mevlevihanelerinin Mimarisi – Baha Tanman
MESNEVÎ -9- Z. Özlem ABAY
“Nûr-i Muhammedî Güneşi Hz. Şems” – Semih Ceyhan
İki Beden Tek Gölge:  “Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi”
Hz. Mevlâna’nın Dilinden Şems-i Tebrîz-i
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Semahı yaşamak
Sivas Mevlevihanesi – Nejat Göyünç
Safer’i zafer eylemek
MESNEVÎ -8- Z. Özlem ABAY
Mevlâna’ya Göre Âşûrâ Matemi – Veyis Değirmençay
MESNEVÎ -7- Z. Özlem ABAY 
Sembol, Sembolik Dil ve Bu Bağlamda Mesnevî’nin İlk 18 Beytindeki Sembolik Unsurlar – Şener Demirel
Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine – Zafer Erginli
MESNEVÎ -6- Z. Özlem ABAY
ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI’NIN MESNEVÎ ŞERHİ VE ŞÂRİHLİĞİNE DÂİR – Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız
FERİDUN NAFİZ UZLUK FOTOĞRAF ALBÜMÜ
PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK KOLEKSİYONUNDAKİ KIRK HAT ESERİ – Fatih Özkafa
BEDİU’Z-ZAMAN FURÛZANFER’DEN F. NAFİZ UZLUK’A FARSÇA BİR MEKTUP – Ali Temizel
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’A ELLİ ALTI YIL SONRA VERİLEBİLEN MÜJDE: MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ – Nuri Şimşekler
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak
KURUCU, KOLEKSİYONER VE ARAŞTIRICI KİŞİLİĞİYLE PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK – Berna Arda
ŞEHABETTİN UZLUK’UN HAYATI VE ESERLERİ – Ahmet Çaycı, Ahmet Yavuzyılmaz
FERİDUN NÂFİZ UZLUK HAYATI – ÇALIŞMALARI – Aykut Kazancıgil
2. ULUSLARARASI SULTAN DÎVÂNÎ ve MEVLEVÎLİK SEMPOZYUM Sonuç Bildirgesi
Hazreti Mevlâna Ve Sultan Divânî’nin Şah İsmail Özalp’e Tesirleri – Yusuf İlgar, Nurhan Çınar
Afyonkarahisar’da Güneş Han-ı Kübrâ Hâtûndan Günümüze Mevlevîliğin Aktarılmasında Kadınların Rolü – Yunus Emre Uğur, Çağhan Adar
Geçmişten Bugüne Mevlevi Mukabelesinde Yer Alan Afyonkarahisarlı Şahsiyetler – Yıldırım Aktaş
Niyaz Âyinleri Ve Nüsha Farklılıkları – Timuçin Çevikoğlu
Semazen Giysilerinin Giyim Sanatları Açısından İncelenmesi Ve Reprodüksiyonu – Şerife Mızrak, Nurhan Özkan
Karahisar Mevlevîhânesi’nin Son Dönemde Geçirmiş Olduğu Yangınlar – Serdar Ösen
Mevlevi Ayinlerinde Kullanılan Enstrümanlardan Rebab, Ney Ve Kudüm’ün Yeri – Seda Düzyol
Şiirlerinden Hareketle Sultan Divanî’nin Bektaşîliği Üzerine Bir İnceleme – Mehmet Temizkan
Konyalı Şem’î’nin Mevlevîliği ve Dîvânının Nüshaları – Mehmet Sarı
İzmir Mevlevîhânesi Şeyhi Nureddin Efendi – Mehmet Demirci
Mevlana Felsefesinde Bireysel ve Toplumsal İletişim – İsmail Hakkı Nakilcioğlu
İslami Uyanış Ve Popüler Kültür Bağlamında Mevlevi Seması Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği – Hülya Uzun
Kudüs Mevelivihanesi Ve Vakfiyeleri Üzerine Metodik Bir İrdeleme – Hasan Hüseyin Güneş, Mehtap Kuş,
Erzincan’da Mevlevîlik Ve Mevlevîhâneler – Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Dini Türk Müziğinde Bir Müzik Kuramcısı: Abdülbakî Nasır Dede ve Acembuselik Âyin-i Şerifinin Usul Vezin İlişkisi – Güniz Yılmaz
Mevlevilikte Eğitim Anlayışı Ve Davranış Kazandırma Yaklaşımları – Emel Funda Türkmen, Safiye Yağcı
Divane Mehmet Çelebi’nin Mütekerrir Müseddesi Üzerine Bir İnceleme – Derya Ersöz
Liseli Gençlerin Hz. Mevlana Algısı – Ayşegül Güneş / Engin Güneş
İnanç Turizminde Mevlevihanelerin Yeri – Asuman Pekyaman
Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlevilere Atfedilen Giysilerin Model Ve Kesim Teknikleri Açısında İncelenmesi – Arife Aktaş
Mehmed Çelebi’de Seyr-u Sülük – Adem Çatak
ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ – Selami Şimşek
İSMAİL RÜSÛHÎ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ: MESNEVÎ’DEKİ MÂNÂYA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM – Semih Ceyhan
MEVLÂN‘NIN FİLOZOF VE TABİP DOSTLARI – Ali Bakkal
MEVLANA‘NIN, ÎTİKADÎ MEZHEPLER ARASINDA TARTIŞMALI OLAN BAZI KONULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ – Mustafa Ekinci
MEVLANA‘NIN MECÂLİS-İ SEB‘A‘DA KULLANDIĞI HADİSLER VE YORUMLARI – Mehmet Dilek
MESNEVΑDEKİ BAZI AHKÂM ÂYETLERİNİN YORUMU IŞIĞINDA FIKIH VE TASAVVUF‘UN BİLİM KURAMI‘NA AİT GENEL BİR DEĞERLENDİRME – Mehmet Nuri Güler
AKLI GÖNÜL İLE BULUŞTURAN KELAMCI: MEVLANA CELALEDDİN ER-RUMÎ – İbrahim Coşkun
MEVLÂN‘NIN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE HADİS‘İN YERİ – Nihat Yatkın
MEVLÂN‘NIN ALLAH SEVGİSİ (AŞKI) İLE İLGİLİ ŞİİRLERİNİN KUR‘AN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – Atilla Yargıcı
MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑDE BİR AYETE GETİRDİĞİ İŞÂRÎ YORUM – Halim Gül
İŞÂRÎ TEFSİRİN KABUL ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE FÎHİ MÂ FÎH‘TE YER ALAN KURAN YORUMLARININ KRİTİĞİ – Fethi Ahmet Polat
MESNEVİ‘DE MÜTEŞABİH ÂYETLERİN YORUMU – Hikmet Akdemir
MESNEVİ‘DE ASHAB-I KEHF KISSASI VE TEFSİRİ – Harun Şahin
MEVLANA‘NIN, MÜ‘MİNLERİN KARDEŞ OLDUĞUNA DAİR AYETE YORUMU – Nurettin Turgay
MEVLÂN‘NIN MESNEVΑSİNDE HZ. ALİ‘NİN ŞAHSİYETİ Abdulvahap Yıldız
MEVLANA‘NIN MESNEVΑSİNDE SAHABE – Kadir Paksoy
DÜNYADA BARIŞ ve SÜKUN ADINA MESNEVİ’DE BİR METAFOR OLARAK HZ. YUSUF – Halef Nas
MESNEVΑDE HZ. İBRÂHÎM İLE İLGİLİ KISSALARIN TASAVVUFÎ YORUMU – Dilaver Gürer
MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑSİNDE Hz. PEYGAMBER TASAVVURU – Kasım Şulul
MEVLÂN‘NIN DÜŞÜNCESİNDE EDEP – Vahit Göktaş
BENZER KAVRAMLAR AÇISINDAN KUŞEYRÎ VE MEVLÂNÂ BİRLİKTELİĞİ – Yüksel Göztepe
Celaleddin Rumi’de Feyz: Halife ve Bedevi Hikâyesi Örneği – Khawla Shaykha
Celaleddin Rumi’nin Çeşitli Eşsiz-Yapıcılık Feyzinden Parıltılar – Khaireddin AbdulRahman
Celaleddin Rumi’ye Göre İlahi Sevgideki Vicdani Tecelliler – Mayyada Altonje
NEBEVİ TEVAZUUN MEVLEVİLİKTEKİ YANSIMALARI – Abdullah Yıldız
MESNEVİ HİKÂYELERİNDEKİ TEMALAR – Musa K. Yılmaz
MEVLÂN‘NIN ÖLÜM DÜŞÜNCESİNDE HÜRRİYET TEŞBİHİ – Muharrem Çakmak
DEATH ĠN MOWLAWEE‘S VĠEW – Shahbaaz Mohsenee
KUR‘AN‘DA ÖLÜM – MEVLÂN‘DA ŞEB-İ ARÛS (KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA) – F. Asiye Şenat Kazancı
DOĞU-BATI EKSENİNDE AŞK VE MEVLANA – Mehmet Kurtoğlu
MESNEVΑDE AŞK VE TEVHÎD İLİŞKİSİ – Rifat Okudan
MEVLÂNA‘YA GÖRE AŞKIN GÜCÜ – İsmail Yakıt
HZ. MEVLÂN‘NIN DÜŞÜNCESİNDE AŞK KAVRAMI – İsa Çelik
THE IMPRISONED BIRD ANALYSIS OF THE ORIGINS OF SOUL IMPRISONMENT IN THE WORKS OF MOWLANA – Mahmoud Jaafari-Dehaghı
HZ. MEVLANA‘DA NEFS İLE İLGİLİ SEMBOLLER – Zeynep Köse
MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑSİNDE NEFİS KAVRAMI – İhsan Soysaldı
MEVLÂN‘YA GÖRE OLUMLU DÜŞÜNMENİN YOLU VE İNSAN YALAMINA KATKISI – Osman Nuri Küçük
MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE SÛRET-MÂNÂ İLİŞKİSİ
MEVLÂNA‘NIN ULVÎ-SÜFLÎ HAYAT BAĞLAMINDA ÖNGÖRDÜĞÜ İNSAN PROTOTİPİ – Saffet Sancaklı
MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE İNSANIN ÇİFT KUTUPLU YAPISI VE KEMÂLİN ÖLÇÜSÜ – Osman TÜRER
ULUSLARARASI MEVLÂNÂ SEMPOZYUMU Hakkında – Osman Nuri Küçük
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI
MEVLÂNÂ VE MESAJI – H. Kâmil Yılmaz
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MEVLÂNÂ VİZYONU VE MİSYONU – Hasan Aktaş
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA FELSEFE VE FİLOZOFLAR – Cevdet Kılıç
REDDİYE/POLEMİK GELENEĞİ VE MEVLÂNÂ’NIN HIRİSTİYANLIK ALGISI – Cengiz Batuk
2007 DÜNYÂ MEVLÂNÂ YILI MÜNÂSEBETİYLE – Ahmet Ögke
2007 MEVLÂNÂ YILINDA İRFAN HAMLELERİ – Vahit Göktaş
ALİ TENİK İLE SÖYLEŞİ
SALİH ÇİFT İLE SÖYLEŞİ
M. MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU İLE SÖYLEŞİ
SÂFİ ARPAGUŞ İLE SÖYLEŞİ
KABİR HELMINISKI İLE SÖYLEŞİ
MUSTAFA AŞKAR İLE SÖYLEŞİ
KENAN GÜRSOY’LA RÖPORTAJ
SEZAİ KÜÇÜK İLE SÖYLEŞİ
DOÇ. DR. RİFAT OKUDAN İLE SÖYLEŞİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN DERİN İLE SÖYLEŞİ
DOÇ. DR. HÜLYA KÜÇÜK İLE SÖYLEŞİ
DOÇ. DR. İSA ÇELİK İLE SÖYLEŞİ
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN İLE SÖYLEŞİ
HİMMET KONUR İLE SÖYLEŞİ
CENGİZ GÜNDOĞDU İLE SÖYLEŞİ
PROF. DR. ABDULHAKİM YÜCE İLE SÖYLEŞİ
PROF.DR. MUSTAFA KARA İLE SÖYLEŞİ
PROF. DR. OSMAN TÜRER İLE SÖYLEŞİ
SULTÂN VELED VE MA’ÂRİF ADLI ESERİ – Hülya Küçük
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK: TARİHİ SÜRECİ VE SON TEMSİLCİLERİ – Ahmet Cahid Haksever
Mevlânâ’ya Atfedilen “Yine Gel…” Rubâîsine Dair – Yakup Şafak
Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Mesrebi ve Mevlânâ’nın Düsüncelerine Tesiri – Osman Nuri Küçük
SEMÂ’IN MAHİYETİNE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA: AZİZ MAHMÛD HÜDAYÎ VE İSMAİL ANKARAVÎ – Semih Ceyhan
MUHAMMED İKBÂL’DE AKIL VE AŞK – İsa Çelik
HAKK’IN SIRRINI FÂŞ ETMEYEN SÛFÎLER: SULTÂN VELED ÖRNEĞİ – Hülya Küçük
MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE GÖKYÜZÜ, GÖK CİSİMLERİ, TABİAT OLAYLARI VE BUNLARIN İNSAN İLE DİĞER VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ – Bilgehan Bengü Tortuk
Rumi’nin Allah’tan Kâinata Olan Yolculuğu – Mahmoud Abulhuda Alhusainy
THE MYSTERY OF ETERNALİTY OF MOWLANA ( His Relations With Shams ) – Bahram Toossi
MEVLÂN‘DA TANRI-YARATMA İLİŞKİSİ – Kemal Sözen
«THE RECOGNİTİON OF THE UNİVERSE İN THE MOLANA‘S MYSTİCAL REALM» – Yosef Motevli Haghighi
MEVLÂN‘DA VAHDET-İ VÜCÛD TELÂKKİSİ – H. Hüseyin Tunçbilek
MEVLÂN‘NIN VARLIK ANLAYIŞI – Hüseyin Aydın
MEVLÂNÂ VE ŞEMS-İ TEBRİZÎ – Hüseyin Güllüce
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN‘İN ANADOLU SELÇUKLULARI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ – Kazım Paydaş
«HAMUŞ» MEVLANA‘NIN MAHLASI MIDIR? – Seadet SIHIYEVA (Saadat Shixiyeva )
Celaleddin Rumi ve İslam Tarihinden İşaretler (Yetişmesi ve Rolü) -AbdulRahman Al Bitar
Nâzım Hikmet’in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlânâ Karmaşası – Cafer GARİPER, Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
Semâ zikrinin mânasını mütalâa
Şems Sempozyumu – Ö. Tuğrul İnançer
MEVLANA TÜRBESİ KUBBE-İ HADRA KALEMİŞİ RESTORASYON’UNDA YENİ BULUNTULAR – Semih İRTEŞ
SEMÂ VE SEMÂZEN – Ropörtaj: Fatih Erbaş
MEVLANA’NIN HAYATI VE ŞEMS-İ TEBRİZİ’NİN GELMESİYLE HAYATA BAKIŞ AÇISINDAKİ DEĞİŞİM – Pembegül ESER
SEYYİD İBRAHİM HANİF’İN SİYER-İ NEBİ’SİNDE MEVLANA VE MEVLEVİLİK – Nurgül ÖZCAN
ZİYARETÇİLERİN ŞEB-İ ARUS MEVLANA’YI ANMA TÖRENLERİNE KATILIM NEDENLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ – Yeliz PEKERŞEN, Seher TOKLU
Sema: Arşa Kanat Çırpanların Aşkı – Mustafa Çıpan
OSMANLI ANADOLU’SUNDA TARİKATLARIN GENEL DAGILIMI – Osman TÜRER
MODERNLEŞME SÜRECiNDE MEVLEVİLER – İsmet Kayaoğlu
Mevlevilerde Evrad ve Dua – Bekir Şahin
Mevlana ve Şehriyar – Adnan Karaismailoğlu
MEVLANA VE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU – Erdal BAYKAN
Mevlana’da Akıl ve Aşk – Bilal Kuşpınar
MEVLANA FELSEFESİNDE ŞİDDET KARŞITI SÖYLEM – Hasan ÇİÇEK
DEĞER” TASNİFİ VE MEVLANA’NIN MESNEVİSİNDE DEĞERLER – Eyüp ÇAĞLAR, Mahmut Abdullah ARSLAN
Mesnevi’de ‘Padişah’ ve ‘Saki’ Kavramları – Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Klasiklerin Şerhleri Klasik Olabilir mi? Mesnevi Örneği – İsmail GÜLEÇ